โครงการที่ปรึกษาการเขียนบทความวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการที่ปรึกษาการเขียนบทความวิจัยขึ้น  เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้นักวิจัยที่ยังมีประสบการณ์ในการเขียนบทความวิจัยน้อยสามารถเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ได้ง่ายขึ้น การให้คำปรึกษาจะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ

  1. การให้คำปรึกษาด้านวิชาการ (scientific suggestion)  นักวิจัยสามารถติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ใน
  2. มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำกับนักวิจัยได้โดยตรง และให้มีข้อความกิตติกรรมประกาศแสดงความขอบคุณที่ปรึกษาการเขียนบทความวิจัย เมื่อผลงานได้รับการตีพิมพ์ให้นักวิจัยเสนอขอรับรางวัลผลงานตีพิมพ์พร้อมทั้งแจ้งชื่อที่ปรึกษาให้คณะรับทราบ เพื่อที่คณะจะแสดงความขอบคุณและจ่ายค่าตอบแทน

  3. การตรวจต้นฉบับภาษาอังกฤษ (จำกัดคนละไม่เกิน 2 ฉบับต่อปี)  มี 2  แนวทาง คือ
    1. ใช้บริการตรวจต้นฉบับโดยผู้เชี่ยวชาญที่ทางโครงการฯ จัดหาไว้ให้ และคณะฯจะเป็นผู้จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้เชี่ยวชาญ
    2. การใช้บริการจากสถาบันภายนอก  โดยนักวิจัยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ในอัตราไม่เกิน 3,000 บาทต่อฉบับ โดยจะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายคืนได้เมื่อบทความวิจัยนั้นได้ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว

ผู้เชี่ยวชาญตรวจต้นฉบับภาษาอังกฤษ

Prof. Dr. David John Ruffolo

Department : Physics

Expertise :
-
Astrophysics
- Space Physics

Assoc. Prof. Dr.Philip D. Round

Department : Biology

Expertise :
- Ornithology
- Forest Birds

Assoc. Prof. Dr. Laran T. Jensen

Department : Biochemistry

Expertise :
- Molecular Metabolism Research
- Cellular response to defects in mitochondrial iron response
- Metabolism

Asst. Prof. Dr. Michael Antony Allen

Department : Physics

Expertise :
- Nonlinear Phenomena
- Astronomy & Astrophysics

Dr.Christopher Brooke Smith

Division : Medical and Graduate Education Division

Expertise :
- Green chemistry
- Macrocyclic chemistry and molecular recognition
- Biomass utilization for new materials

Dr. Pamela Wong***

Expertise :
- Wrote and edited scientific publications for peer-reviewed journals

Dr. Malcolm Anthony Moore

Expertise :
- Toxicological pathology
- Cancer epidemiology

Prof. Dr.Alastair M. North O.B.E.

Expertise :
- Physical and chemical behaviour of polymer systems
- Molecular behaviour of polymer materials

 

*** เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญพำนักอยู่ ณ ต่างประเทศ ดังนั้นคณะฯ จึงขอให้นักวิจัยรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ระหว่างประเทศ เป็นจำนวนเงิน 300 บาท / ฉบับ

 

» รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ
» ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณแก่ที่ปรึกษาการเขียนบทความวิจัย พ.ศ. 2558