อบรมเชิงปฏิบัติการ

Ultra-Centrifuge

อบรมเชิงปฏิบัติการ

LC-MS/MS

อบรมเชิงปฏิบัติการ

GC-MS

อบรมเชิงปฏิบัติการ

Flow cytometer
3-4 กรกฎาคม 2560
Workshop: เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer รุ่น UV-2600
Venue: 09:00 - 16.30 น. ห้อง K627 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท).
Poster
22 พฤษภาคม 2560
Workshop: How to An Expert in Fluorescence and Phosphorescence lifetime measurement
Venue: 09:30 - 16.30 น. ห้อง K627 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท).
Agenda
ระบบเปิดจองเครื่องมือ online ตั้งแตวันที่่ 8 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป
สามารถดาวห์โหลดคู่มือการจองออนไลน์ได้ตามลิงค์  คู่มือการจองออนไลน์
หมายเหตุ: มีข้อสงสัยติอต่อ ธุรการ CIF โทร 02-201-5973 เวลา 9.00 - 17.00 น. ห้อง K629 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) Online booking