พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล (คณะวิทยาศาสตร์) กับ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560

1
2
3
4
5
6
7