วิสัยทัศน์และพันธกิจ

หน่วยสัตว์ทดลอง มุ่งมั่นพัฒนา จัดหาสัตว์ทดลองคุณภาพมาตรฐานในงานวิจัยทดลองทดสอบงานผลิตชีววัตถุและงานสอน เพื่อพัฒนางานวิจัย

 

พันธกิจของหน่วยสัตว์ทดลอง

1. จัดการและควบคุมดูแลการเลี้ยงดูแลสัตว์ทดลองให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
2. ควบคุมดูแลสุขภาพสัตว์ทดลองให้สอดคล้องกับระบบควบคุมป้องกันการติดเชื้อ
3. เป็นหน่วยงานกลางในการจัดซื้อและจัดหาสัตว์ทดลอง ชีววัตถุ และวัสดุอุปกรณ์เลี้ยงดูแลสัตว์ทดลองให้แก่นักวิจัย นักศึกษา ปริญญาโทและเอก รวมทั้งบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์
4. ควบคุมและดูแลโครงการวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลองเป็นรูปแบบในการศึกษาวิจัยของบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตาม จรรยาบรรณการใช้สัตว์ที่กำหนดโดยสภาวิจัยแห่งชาติและ Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOM) และผ่านการพิจารณาความเห็นชอบให้ใช้สัตว์ทดลองโดยคณะกรรมการกำกับและดูแลสัตว์ทดลองของคณะฯ 5. ให้บริการคำปรึกษาด้านวิชาการวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง จัดอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ใช้สัตว์และพนักงาน เลี้ยงดูแลสัตว์ทดลอง