ปี 2554

ลำดับ
เลขที่โครงการโครงการ
PI ภาควิชา submit date 1st comment 1st revision date 2nd com. 2nd revis. 3rd com. 3rd revis. 4th com. 4th revis. approve date Approve No.
1
25/01/54
17/03/54
2 MUSC54-002-212 วริญกาญจน เภสัชวิทยา 02/02/54 23/02/54 16/03/54 12/04/54 18/04/54         22/04/54 54004
3 MUSC54-003-213 จงกลณี สรีรวิทยา 04/02/54 23/02/54 14/03/54 18/03/54 24/03/54         25/03/54 54002
4 MUSC54-004-214 ฉัตรชัย สรีรวิทยา 10/02/54 23/02/54 04/03/54 05/04/54 11/04/54         21/04/54 54003
5 MUSC54-005-215 วัฒนา กายวิภาค 10/02/54 23/02/54 08/03/54 04/04/54 18/04/54         22/04/54 54005
6 MUSC54-006-216 วิฑูร สรีรวิทยา 25/02/54 18/04/54 06/04/54 04/05/54 06/0554         25/05/54 54012
7 MUSC54-007-217 ฉัตรชัย สรีรวิทยา 08/03/54 22/03/54 04/07/54 04/08/54 05/08/54         24/08/54 54018
8 MUSC54-008-218 เทพมนัส สรีรวิทยา 09/03/54 12/04/54 27/04/54             12/05/54 54009
9 MUSC54-009-219 นรัตถพล สรีรวิทยา 25/03/54 12/04/54 22/04/54             22/05/54 54011
10 MUSC54-010-220 นรัตถพล สรีรวิทยา 05/04/54                 04/05/54 54007
11 MUSC54-011-221 ปิยะรัตน์ สรีรวิทยา 08/04/54                 09/05/54 54008
12 MUSC54-012-222 รัชดาพร สูติ รามา 24/06/54 31/05/54 17/02/54             28/02/55 55006
13 MUSC54-013-223 ชุมพล สรีรวิทยา 09/05/54 31/05/54 03/06/54             14/06/54 54013
14 MUSC54-014-224 วรนุช สรีรวิทยา 20/05/54 07/06/54 15/06/54 05/07/54 07/07/54         19/07/54 54015
15 MUSC54-015-225 เทพมนัส สรีรวิืทยา 31/05/54 22/06/54 04/07/54             19/07/54 54014
16 MUSC54-016-226 กุลธิดา กายวิภาค 06/06/54 05/07/54 26/07/54 31/08/54 12/09/54         16/10/54 54022
17 MUSC54-017-227 อัจฉริยะ ศัลย์ รามา 24/06/54 04/08/54 19/08/54             05/10/54 54024
18 MUSC54-018-228 วิจิตรา กายวิภาค 01/07/54 04/08/54 30/08/54 12/09/54 30/09/54 01/11/54 25/11/54 06/12/54 07/12/54 15/12/54 54026
19 MUSC54-019-229 นพวรรณ เภสัชวิทยา 08/07/54 04/08/54 16/08/54 25/08/54 26/08/54         31/08/54 54019
20 MUSC54-020-230 นรินทร์ สัตว ศิลปา 21/07/54 11/08/54 18/10/54 22/11/54 22/11/54         20/12/54 54028
21 MUSC54-021-231 เทพมนัส สรีรวิทยา 19/07/54 19/08/54 19/08/54                
22 MUSC54-022-232 อาทิตย์ สรีรวิทยา                      
23 MUSC54-023-233 อาทิตย์ สรีรวิทยา                      
24 MUSC54-024-234 อาทิตย์ สรีรวิทยา                      
25 MUSC54-025-235 อาทิตย์ สรีรวิทยา                      
26 MUSC54-026-236 อาทิตย์ สรีรวิทยา                      
27 MUSC54-027-237 จิตติมา สรีรวิทยา 11/08/54 19/08/54 26/08/54             06/09/54 54020
28 MUSC54-028-238 เทพมนัส สรีรวิทยา 23/08/54 01/09/54 01/09/54             06/09/54 54021
29 MUSC54-029-239 อาทิตย์ สรีรวิทยา 31/08/54 12/09/54 13/12/54 23/12/54 18/01/55         06/02/55 55005
30 MUSC54-030-240 ฉัตรชัย สรีรวิทยา 09/09/54 22/09/54 10/10/54 01/11/54 02/11/54         21/09/54

54025

31 แก้ไขโครงการที่
ได้รับการอนุมติัิุแล้ว
MUSC52-012-185
สันติ ศัลย์ รามา 28/07/54 19/08/54 15/09/54 27/09/54 28/09/54         03/10/54 53001
31 MUSC54-030-241 เซบาสเตียน พยาธิชีว 12/10/54 20/10/54               17/11/54 54023
32 MUSC54-030-242 ดิศยา CAF 12/10/54 01/11/54 22/11/54 28/11/54 30/11/54 09/12/54 15/12/54     30/12/54 54027
  แก้ไขโครงการที่
ได้รับการอนุมติัิุแล้ว
MUSC54-002-212
วริญกาญจน เภสัชวิทยา 25/10/54                 04/11/54 54004-1
33 MUSC54-030-243 กรองทอง เภสัชวิทยา 21/11/54 15/12/54 21/12/54 06/01/55 12/01/55 24/01/55 03/02/55     06/02/55 55004
34 MUSC54-030-244 ชุมพล สรีรวิทยา 24/11/54 15/12/54 23/12/54             09/01/55 55001

35

MUSC54-030-245 วิฑูร สรีรวิทยา 02/12/54 29/12/54 13/02/54 01/03/55 13/03/55 05/03/55       06/03/55 55007
36 MUSC54-030-246 วริญกาญจน เภสัชวิทยา 08/12/54 23/12/54 29/12/54             10/01/55 55002
37 แก้ไขโครงการที่
ได้รับการอนุมติัิุแล้ว
MUSC54-027-237
จิตติมา สรีรวิทยา 14/11/54 30/11/54 01/12/54 06/12/54 07/12/54 23/12/54 19/12/54     23/12/54 54020-1

 

ปี พ.ศ. 2555

ลำดับ เลขที่โครงการโครงการ PI ภาควิชา submit date 1st comment 1st revision date 2nd com. 2nd revis. 3rd com. 3rd revis. 4th com. 4th revis. approve date

Approve

No.

1 ขอใช้สัตว์ของโครงการ
MUSC54-001-211
นรัตถพล สรีรวิทยา 05/01/55                 09/01/55 54001-1

2

แก้ไขโครงการที่
ได้รับการอนุมติัิุแล้ว
MUSC54-010-220
นรัตถพล สรีรวิทยา 06/01/55                 09/01/54 54007-1
3 MUSC55-001-247 วิฑูร  สรีรวิทยา 10/01/55 18/01/55 25/01/55             31/01/55 55003
4 MUSC55-002-248 วรนุช สรีรวิทยา 23/01/55 14/02/55 11/05/55                
5 MUSC55-003-249 ประเสริฐ กายวิภาค 24/01/55 14/02/55                  
6 MUSC55-004-250 ประเสริฐ กายวิภาค 01/02/55 17/02/55 27/04/55                
7 แก้ไขโครงการที่
ได้รับการอนุมติัิุแล้ว
MUSC54-001-211
นรัตถพล สรีรวิทยา 13/02/55 21/02/55                 Withdrawn
7 MUSC55-005-251 จิตติมา สรีรวิทยา 29/02/55 29/03/55                 Withdrawn
8

ขอใช้สัตว์ของโครงการ
MUSC54-032-242

วรนุช สรีรวิทยา 28/02/55 02/03/55 05/03/55 29/03/55             Approved w condition
9

แก้ไขโครงการที่
ได้รับการอนุมติัิุแล้ว
MUSC52-008-181

วรนุช สรีรวิทยา 01/03/55 08/03/55   09/05/55              
10 MUSC55-006-252 รุ่งลาวรรณ จุลชีววิทยา 05/03/55 29/03/55 25/04/55               55008
11 MUSC55-007-253 วรนุช สรีรวิทยา 15/03/55 29/03/55 19/04/55 01/05/55 11/05/55            
12

แก้ไขโครงการที่
ได้รับการอนุมติัิุแล้ว
MUSC54-027-237

จิตติมา สรีรวิทยา 16/03/55 04/04/55 02/04/55               54020-additional Obj.
13 MUSC55-008-254 ประพีร์ กายวิภาค 19/03/55 02/05/55 14/05/55                
14 MUSC55-009-255 ฉัตรชัย สรีรวิทยา 10/04/55 01/05/55 11/05/55