ข่าวย้อนหลัง

 28-30 พ.ค. 2557 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมวิชาการในหัวข้อ การใช้สัตว์ทดลองทางเลือกในงานสอนและงานวิจัยทางสรีรวิทยา (Alternative animal use for physiology teaching and research) ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://labanimals.net

26 พ.ค. 2557 สํานักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “การสลบสัตว์ทดลองและการจัดการ vivarium ให้มีประสิทธิภาพ”
ณ ห้องบอลรูม เอ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร  www.labanimals.net

1-3 December 2014 The 2nd International Symposium on Laboratory Animal Science  www.ilas2014bangkok.com

29-31 ก.ค. 2556 การประชุมวิชาการการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 และงานแสดงสินค้าประจำปี 2556
ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก  รายละเอียดเพิ่มเติม

ถึงเวลาแล้วหรือยัง? ที่คณะวิทยาศาสตร์จะได้รับการรับรองมาตรฐาน AAALAC International 

    โครงการจัดสัมมนา เรื่อง "ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่คณะวิทยาศาสตร์จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน AAALAC International"
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชุมวิชาการการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2555 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สมัครเข้าร่วมประชุมได้ทาง www.labanimals.net

งานประชุมวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองระดับสากล Asian Federation of Laboratory Animal Science Associations (AFLAS) Congress ระหว่างวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2555 ภายใต้หัวข้อหลัก " A Healthier Future through Laboratory Animal Research" ที่ BITEC สนใจเข้าชมรายละเอียดได้ที่ www.aflas2012.org