แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ

 การเลี้ยงและการใช้สัตว์ :
SCID 514 course
AVMA
BMBL
CAF ABSL3
 
 ระบบวิศวกรรมด้านอาคารสัตว์ทดลอง :
ระบบปรับอากาศ
ระบบไฟฟ้า
ระบบลิฟท์