ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 Researcher :
CAF animal care and use protocol (SCMU-ACUC) Download Download
แบบฟอร์มขอสั่งสัตว์และขอใช้บริการ CAF
SOPs การลงทะเบียนผู้ใช้สัตว์
SOPs การส่งแผนโครงการวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลองผ่านระบบฐานข้อมูล
SOPs การขอใช้บริการด้านหัตถการ
SOPs การสั่งสัตว์ทดลอง
 
 CAF Staff :
SOPs การจดบันทึกสภาพแวดล้อมภายในห้องเลี้ยงสัตว์
SOPs การดูแลกระต่าย
SOPs การตรวจรับสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์
SOPs การเสนอโครงการใช้สัตว์
SOPs เตรียมน้ำเพื่อเลี้ยงสัตว์
SOPs การทิ้งซากสัตว์
SOPs การบรรจุน้ำจาก CIF
SOPs การล้างแก้ว
SOPs การล้างกรงและอุปกรณ์สแตนเลส
SOPs การล้างขวดน้ำ
SOPs การล้างชั้นวางกรงแขวนหนู
SOPs การนำผ้าที่อบฆ่าเชื้อแล้วไปไว้ในตู้เบิกชุดปฏิบัติการ
SOPs การเตรียมกรงการอบแห้ง
SOPs การเตรียมอาหารเพื่อเลี้ยงสัตว์
SOPs การเปลี่ยนกรงการตรวจ
SOPs การบันทึกการใช้อาหารและรองนอน
SOPs การล้างกรงและอุปกรณ์พลาสติก
SOPs การล้างกรงกระต่ายและถาดกระต่าย
SOPs การล้างชั้นวางกรงแขวนกระต่าย
SOPs การจับบังคับสัตว์
SOPs การเก็บตัวอย่างอวัยวะเพื่อส่งชันสูตร
SOPs การเตรียมวัสดุรองนอน
SOPs การเตรียมอาหารใส่ถังเพื่อเลี้ยงสัตว์
SOPs การซักผ้า
SOPs การตากผ้า
SOPs การล้างกรง
SOPs ซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ CAF (23)
SOPs เครื่องล้างกรง (24)
SOPs เครื่องอบฆ่าเชื้อ
SOPs เครื่อง Biosafety cabinet class II (26)
SOPs การดูแลระบบไฟฟ้า (27)
SOPs การดูแลระบบปรับอากาศ (28)
SOPs การตัดไฟอาคาร CAF (29)
SOPs การดูแลลิฟท์ (30)
SOPs work flow (31)
Necropsy form
 
 IACUC :
SOPs การพิจารณาโครงการ
IACUC PROTOCOL REVIEW CHECKLIST Form