โครงสร้างหน่วยงาน

 

ผู้บริหาร

   

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

รองศาสตราจารย์พิมพ์ใจ ใจเย็น
Professor Pimchai Chaiyen, Ph.D.
Email : pimchai.cha@mahidol.ac.th
Tel : 0 2201 5607

   


บุคลากร

   

หัวหน้าหน่วยสัตว์ทดลอง

นายนราธิป  ใจธรรม
Narathip Jaithum, M.Sc.
E-mail : narathip.jai@mahidol.ac.th
Tel : 0 2201 5390

   

 

สัตวแพทย์

น.สพ.วิสุทธิ์  ระวิเวช
Visut Rawiwet, DVM., M.Sc.
E-mail : visut.raw@mahidol.ac.th
Tel : 0 2201 5701

 

   

วิศวกร

นายทินภัทร ศรีคะชินทร์
Tinnapat Srikachin, M.B.A.
E-mail : srikichin@hotmail.com
Tel : 0 2201 5701

   

นักวิทยาศาสตร์

น.ส.สุภาวดี  จิตภักดีบดินทร์
Supawadee Jitpakdeebordin, M.Sc.
E-mail : supawadee.jit@mahidol.ac.th
Tel : 0 2201 5701

   

พนักงานธุรการ

นางนิตยา พึ่งสมศักดิ์
Nittaya Puengsomsak
E-mail : nittaya.mun@mahidol.ac.th
Tel : 0 2201 5390


   

พนักงานผลิตทดลอง

นางเพ็ญรุ่ง จอกแก้ว
Penrung Chokkaew
E-mail : tuktatopkung@yahoo.com
Tel : 0 2201 5394

   

พนักงานผลิตทดลอง

นางสุนันท์ ชื่นจิตต์
Sunan Chuenchit
E-mail : cheuenchitsunan@yahoo.com
Tel : 0 2201 5394

   

พนักงานผลิตทดลอง

นายบุญสม คงคาดิษฐ์
Boonsom Kongkadist
E-mail : boonsomkongkadist@yahoo.com
Tel : 0 2201 5394

   

พนักงานผลิตทดลอง

นายธนทัต สุขากูล
Thanathat Sukakul
E-mail: tanamusc@hotmail.com
Tel : 0 2201 5394

   

 

บุคลากร CAF ที่ได้รับทุนวิจัยและพัฒนาองค์กรของคณะวิทยาศาสตร์

ปี 2555

ผลสัมฤทธิ์ของการอบรมเรื่องการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลองเบื้องต้นแก่พนักงานหน่วยสัตว์ทดลอง
ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทีมผู้วิจัย
สพ.ญ.ดิศยา โลหะเวช (หัวหน้าโครงการ)
นายทินภัทร ศรีคะชินทร์(ผู้ร่วมโครงการ)
นางสาวปุญณรัสมิ์ ฮมภาราช(ผู้ร่วมโครงการ)
นางเพ็ญรุ่ง จอกแก้ว(ผู้ร่วมโครงการ)
นางสุนันท์ ชื่นจิตต์ (ผู้ร่วมโครงการ)
นางวันทนา พงษ์สิทธิผล(ผู้ร่วมโครงการ)
นายบุญสม คงคาดิษฐ์ (ผู้ร่วมโครงการ)
นายสุพล พงษ์สิทธิผล (ผู้ร่วมโครงการ)
นายธนทัต สุขากูล (ผู้ร่วมโครงการ)

ปี 2551

การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นได้ของโครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์

ทีมผู้วิจัย 
นายนราธิปใจธรรม  (หัวหน้าโครงการ)
นางสุนันท์ ชื่นจิตต์ (ผู้ร่วมโครงการ)
นางนิตยา พึ่งสมศักดิ์ (ผู้ร่วมโครงการ)

การจัดการแยกขยะมูลฝอยติดเชื้อของผู้ปฏิบัติงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ทีมผู้วิจัย
นายนราธิปใจธรรม  (หัวหน้าโครงการ)
นางสุนันท์ ชื่นจิตต์ (ผู้ร่วมโครงการ)
นางนิตยา พึ่งสมศักดิ์ (ผู้ร่วมโครงการ)