คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลอง

ประธานคณะกรรมการพัฒนางานและบริหารหน่วยสัตว์ทดลอง :

ศาสตราจารย์ชุมพล ผลประมูล
Professor Chumpol Pholpramool, Ph.D.
Email : chumpol.pho@mahidol.ac.th
Tel : 0 2201 5513

ที่ปรึกษา :

รองศาสตราจารย์พิมพ์ใจ ใจเย็น
Professor Pimchai Chaiyen, Ph.D.
Email : pimchai.cha@mahidol.ac.th
Tel : 0 2201 5607

กรรมการ :

รองศาสตราจารย์มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ
Associate Professor Montip Tiensuwan, Ph.D.
E-mail : montip.tie@mahidol.ac.th
Tel : 0 2201 5538

กรรมการ :

สพ.ญ.เพียงใจ  คูประดินันท์
Piengchai Kupradinun, D.V.M., B.Sc.
Email : pkupradi@health.moph.go.th
Tel : 0 2354 7025 ต่อ 1403

กรรมการ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์เทพมนัส  บุปผาอินทร์
Assistant Professor Dr.Tepmanas Bupha-Intr, D.V.M., Ph.D.
E-mail : tepmanas.bup@mahidol.ac.th
Tel : 0 2201 5613 (office), 0 2201 5629 (Lab)

กรรมการ :

นางวารีพร ศักดิ์สมบูรณ์
Wareeporn Saksomboon, M.A. (Library and Information Sciences)
E-mail: waree.maneesrii@gmail.com
Tel: 0 2465 9201

กรรมการ :

น.สพ.วิสุทธิ์  ระวิเวช
Visut Rawiwet, DVM., M.Sc.
E-mail : visut.raw@mahidol.ac.th
Tel : 0 2201 5701

กรรมการและเลขานุการ :

นายนราธิป  ใจธรรม
Narathip Jaithum, M.Sc.
E-mail : narathip.jai@mahidol.ac.th
Tel : 0 2201 5390