กิจกรรมส่งเสริมการวิจัย

กิจกรรม ประจำปี 2559

MUSC Research Forum

ลำดับที่ วันที่ หัวข้อ
1 10 กุมภาพันธ์ 2559 MUSC Research Forum: Nobel Lecture ภายใต้หัวข้อเรื่อง Perspectives in Chemistry :Molecular, Supramolecular, Adaptive Chemistry โดย Prof. Jean-Marie LEHN นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี ประจำปี ค.ศ.1987 เวลา 9.00 - 11.30 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
รายละเอียด | ภาพข่าว
     
     

กิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยอื่นๆ

ลำดับที่ วันที่ หัวข้อ
1 7 มีนาคม 2559

ESPReL แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคุณจุฑามาศ โชติพานิช ผู้จัดการศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (COSHEM) เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
รายละเอียด | ภาพข่าว

2 19 เมษายน 2559 แนะนำทุนวิจัย Newton Fund จากสหราชอาณาจักร โดย คุณพิจารณา สมัครการ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
รายละเอียด | ภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง...