กิจกรรมส่งเสริมการวิจัย

กิจกรรม ประจำปี 2560

MUSC Research Forum

ลำดับที่ วันที่ หัวข้อ
     
     
     

Young Investigator Retreat

ลำดับที่ วันที่ หัวข้อ
1 25-27 มิถุนายน 2560 Young Investigator Retreat 2017
ณ ดาษดา เดอะฟลาวเวอร์ เอสเซ้นส์ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี
ภาพข่าว

กิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยอื่นๆ

ลำดับที่ วันที่ หัวข้อ
1 18 - 20 มกราคม 2560

งานประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ "Biosafety: Principles & Practices” ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.  ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์  มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียด

     กิจกรรมย้อนหลัง...