โครงสร้างหน่วยงาน

ผู้บริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร โอสถจันทร์
Assistant Professor Tanakorn Osotchan, Ph.D.
tanakorn.oso@mahidol.ac.th โทร 02-201-5004

 

 

 

 

 

หัวหน้างานวิจัย
นางสาวรุ่งระวี  แทนวันชัย   
Miss Rungrawee Tanwanchai                            
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศศ.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)  มหาวิทยาลัยมหิดล
rungrawee.tan@mahidol.ac.th   โทร 02-201-5044 

บุคลากร หน่วยส่งเสริมการวิจัย

นางสาวอรวรรณ  ไวทยะสิน  (หัวหน้าหน่วย)
Miss Orawan Waitayasin
นักวิชาการศึกษา
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
orawan.wai@mahidol.ac.th    โทร 02-201-5049

นางนิธินันท์ วุทธิพันธุ์
Mrs Nithinant Woottiphant
นักวิชาการศึกษา
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
nithinant.pon@mahidol.ac.th    โทร 02–201-5040

นางสาวเพ็ญไพลิน  อุดมรัตน์
Miss Penpailin  Udomratana
นักวิชาการศึกษา
วท.บ. (ชีววิทยาทางทะเล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (ชีววิทยาทางทะเล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
penpailin.udo@mahidol.ac.th   โทร 02-201-5041
   

นางสาววิชชุดา พลสาย 
Miss Witchuda Ponsai
นักวิชาการศึกษา
วท.บ. (เทคโนโลยีอัญมณี) มหาวิทยาลัยบูรพา
วท.ม. (โลกศาสตร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
witchuda.pon@mahidol.ac.th โทร 02-201-5041

นางฐานิศวร์  ธนะเจริญพงศ์
Mrs Thanid  Thanacharoenpong
พนักงานพิมพ์ชั้น 1

โทร 02-201-5043