ภาพบรรยากาศการอบรมอนุภาคน้อย 2013
(25-03-2013)
| (26-03-2013)
(27-03-2013) | (28-03-2013)
(29-03-2013)

 

เนื่องจากโครงการอนุภาคน้อย 2013 : "ทฤษฏีและการค้นพบในฟิสิกส์ยุคปัจจุบัน" ได้รับการสนับสนุนจากคณะอนุกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับเซิร์น มหาวิทยาลัยมหิดล และวิชาการดอทคอม จึงขอแจ้งยกเลิกการเก็บค่าลงทะเบียนในระดับครูมัธยมศึกษา ซื่งจะได้มีการแจ้งหน่วยงานต้นสังกันดของผู้เข้าอบรม และจะได้ดำเนินการคืนเงินค่าลงทะเบียนในลำดับต่อไป