เอกสารวาระการประชุม

ประชุมวันที่ 23 ก.พ. 2556 (27 February 2013)

การประชุมอาจารย์ภาควิชา ครั้งที่ 2/2556 (Faculty Meeting #2/2013) 27 กุมภาพันธ์ 2556 (27 February 2013)

Mahidol Report 2555

Publishing Rule For Mahidol

QC-FacSci

Social Media Mahidol

การคิดภาระงานการเรียนการสอน กุมภาพันธ์ 56

ประกาศคณะ ภาระงานสอน

บันทึกส่งประเมิน สายวิชาการ

เรื่องแจ้งจากหลักสูตร ปริญญาโท

 http://www.sc.mahidol.ac.th/scpy/letter - ปรับปรุงครั้งล่าสุด 22 มีนาคม 2555

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2201 5000 โทรสาร 0 2354 7165