วิชาเฉพาะเลือก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์

วิชาเฉพาะเลือกของทั้งสองหลักสูตร


รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

*วทฟส ๒๕๒

วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น

๒(๑-๒-๓)

SCPY 252

Local Science

 

วทฟส ๓๐๓

ทฤษฎีกลุ่ม

๓(๓-๐-๖)

SCPY 303

Group Theory

 

วทฟส ๓๑๑

แฟรคทัลและเคออส

๓(๓-๐-๖)

SCPY 311

Fractals and Chaos

 

วทฟส ๓๑๓

กลศาสตร์ของไหล

๓(๓-๐-๖)

SCPY 313

Fluid Mechanics

 

*วทฟส ๓๔๑

คณิตศาสตร์สำหรับควอนตัมสารสนเทศ

๓(๓-๐-๖)

SCPY 341

Mathematical Foundation for Quantum Information

 

วทฟส ๓๔๒

ทัศนศาสตร์ขั้นสูง

๓(๓-๐-๖)

SCPY 342

Advanced Optics

 

วทฟส ๓๔๓

การประยุกต์เลเซอร์

๓(๓-๐-๖)

SCPY 343

Laser Applications

 

วทฟส ๓๔๔

เทคโนโลยีเส้นใยนำแสง

๓(๓-๐-๖)

SCPY 344

Fiber Optics Technology

 

*วทฟส ๓๕๒

เศรษฐฟิสิกส์

๓(๓-๐-๖)

SCPY 352

Econophysics

 

วทฟส ๓๗๒

หลักการทางฟิสิกส์ของนาโนเทคโนโลยี

๓(๓-๐-๖)

SCPY 372

Physical Principles of Nanotechnology

 

วทฟส ๓๗๓

วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ทางแสง

๓(๓-๐-๖)

SCPY 373

Opto-electronic Materials

 

*วทฟส ๓๘๓

ธรณีฟิสิกส์ของโลกขั้นพื้นฐาน

๓(๓-๐-๖)

SCPY 383

Introduction to Solid Earth Geophysics

 

*วทฟส ๓๘๔

การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ ๑ : ทฤษฎีและการประยุกต์

๓(๓-๐-๖)

SCPY 384

Geophysical Prospecting I : Theory and Applications

 

*วทฟส ๔๐๑

ฟิสิกส์เชิงคำนวณ

๓(๓-๐-๖)

SCPY 401

Computational Physics

 

วทฟส ๔๑๑

คลื่นไม่เชิงเส้น

๓(๓-๐-๖)

SCPY 411

Nonlinear Waves

 

วทฟส ๔๑๒

ปรากฏการณ์ไม่เชิงเส้นเชิงคำนวณ

๓(๓-๐-๖)

SCPY 412

Computational Nonlinear Phenomena

 

วทฟส ๔๑๓

หัวข้อพิเศษในปรากฎการณ์ไม่เชิงเส้น

๓(๓-๐-๖)

SCPY 413

Special Topics in Nonlinear Phenomena

 

วทฟส ๔๒๑

ฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐาน

๓(๓-๐-๖)

SCPY 421

Elementary Particle Physics

 

วทฟส ๔๓๑

ฟิสิกส์พลาสมา

๓(๓-๐-๖)

SCPY 431

Plasma Physics

 

*วทฟส ๔๔๑

ทัศนศาสตร์เชิงควอนตัมเบื้องต้น

๓(๓-๐-๖)

SCPY 441

Introduction to Quantum Optics

 

*วทฟส ๔๔๒

การทดลองทางทัศนศาสตร์เชิงควอนตัม

๓(๓-๐-๖)

SCPY 442

Experiments in Quantum Optics

 

*วทฟส ๔๔๓

ควอนตัมสารสนเทศเบื้องต้น

๓(๓-๐-๖)

SCPY 443

Introduction to Quantum Information

 

*วทฟส ๔๕๑

นิติฟิสิกส์

๓(๓-๐-๖)

SCPY 451

Forensic Physics

 

*วทฟส ๔๕๒

วิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

๓(๓-๐-๖)

SCPY 452

Climate Change Science

 

วทฟส ๔๖๑

ดาราศาสตร์ฟิสิกส์

๓(๓-๐-๖)

SCPY 461

Astrophysics

 

วทฟส ๔๖๒

ดาราศาสตร์วิทยุ

๓(๓-๐-๖)

SCPY 462

Radio Astronomy

 

วทฟส ๔๖๓

รังสีคอสมิก

๓(๓-๐-๖)

SCPY 463

Cosmic Rays

 

วทฟส ๔๗๕

ฟิสิกส์ของสสารควบแน่นเชิงทฤษฎี

๓(๓-๐-๖)

SCPY 475

Theoretical Condensed Matters Physics

 

วทฟส ๔๗๖

วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ

๓(๓-๐-๖)

SCPY 476

Materials Science and Engineering

 

วทฟส ๔๗๗

การชี้ชัดลักษณะเฉพาะของวัสดุ

๓(๓-๐-๖)

SCPY 477

Materials Characterization

 

*วทฟส ๔๘๑

การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ ๒ : การเก็บและแปลความหมายข้อมูล

๓(๓-๐-๖)

SCPY 481

Geophysical Prospecting II : Data Acquisition and Interpretation

 

*วทฟส ๔๘๒

การสำรวจด้วยคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อน

๓(๓-๐-๖)

SCPY 482

Reflection Seismology

 

*วทฟส ๔๘๕

การจำลองทางธรณีฟิสิกส์แบบไปข้างหน้าและการย้อนกลับ

๓(๓-๐-๖)

SCPY 485

Geophysical Forward Modeling and Inversion

 

*วทฟส ๔๘๖

หัวข้อคัดสรรในธรณีฟิสิกส์ ๑

๓(๓-๐-๖)

SCPY 486

Selected Topics in Geophysics I

 

*วทฟส ๔๘๗

หัวข้อคัดสรรในธรณีฟิสิกส์ ๒

๓(๓-๐-๖)

SCPY 487

Selected Topics in Geophysics II

 

# = รายวิชาที่มีการปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา * = รายวิชาที่เปิดใหม่

 

วิชาเฉพาะเลือกของหลักสูตรปกติ (เป็นวิชาเฉพาะของหลักสูตรพิสิฐวิธาน)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วทฟส ๓๐๒

คณิตศาสตร์สำหรับนักฟิสิกส์ ๔

๓(๓-๐-๖)

SCPY 302

Mathematics for Physicists IV

 

วทฟส ๓๑๒

กลศาสตร์แบบฉบับ ๒

๓(๓-๐-๖)

SCPY 312

Classical Mechanics II

 

วทฟส ๓๒๓

กลศาสตร์ควอนตัม ๒

๓(๓-๐-๖)

SCPY 323

Quantum Mechanics II

 

วทฟส ๓๓๒

แม่เหล็กไฟฟ้า ๒

๓(๓-๐-๖)

SCPY 332

Electromagnetism II

 

 

 

วิชาเฉพาะเลือกของหลักสูตรพิสิฐวิธาน

นักศึกษาในหลักสูตรพิสิฐวิธาน สามารถเลือกเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจำหลักสูตร ตัวอย่างวิชาฟิสิกส์ระดับบัณฑิตศึกษา เช่น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วทฟส ๕๑๒

กลศาสตร์ฟากฟ้า

๓(๓-๐-๖)

SCPY 512

Celestial Mechanics

 

วทฟส ๕๑๕

วัสดุไฟฟ้า

๓(๓-๐-๖)

SCPY 515

Electrical Materials

 

วทฟส ๕๑๖

อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์

๓(๓-๐-๖)

SCPY 516

Electronic Devices and Circuits

 

วทฟส ๕๒๑

ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวนำ

๓(๓-๐-๖)

SCPY 521

Physics of Semiconductor

 

วทฟส ๕๒๓

ทฤษฎีสนามแบบฉบับ

๓(๓-๐-๖)

SCPY 523

Classical Field Theory

 

วทฟส ๕๒๔

ทัศนศาสตร์ฟูเรียร์

๓(๓-๐-๖)

SCPY 524

Fourier Optics

 

 

Last Update: 17/9/2012 05.20 P.M.