ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม


       
 
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล คณะ / สถาบัน ค่าลงทะเบียน จำนวนผู้ติดตาม ค่าอาหารผู้ติดตาม
(บาท)
ค่าที่พัก
(บาท)
พักด้วยกับ
1
ผศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
อ.ดร. จันทริมา เจริญพันธุ์
2
อ.ดร. จันทริมา เจริญพันธุ์
ภาควิชาสถานวิทยาศาสตร์ปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
-
-
-
ผศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์
3
รศ.ดร.สุรวัฒน์ จริยาวัฒน์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
ศ.ดร.ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์
4
ศ.ดร.ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
รศ.ดร.สุรวัฒน์ จริยาวัฒน์
5
อ.ดร.เทพมนัส บุปผาอินทร์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
อ.ดร. ทศพร ยิ้มลมัย
6
อ.ดร. ทศพร ยิ้มลมัย
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
อ.ดร.เทพมนัส บุปผาอินทร์
7
ผศ. นสพ. ดร. ฐานิสร์ ดำรงค์วัฒนโภคิน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
-
-
1,500
-
8
สพ.ญ. วุฒิพร ลิ้มประสูตร
โครงการพัฒนางานสัตว์ทดลอง ส่วนส่งเสริมและ พัฒนางานวิจัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
-
-
-
1,500
นาง ยุพาพรรณ ประศาสน์ศิลป์
9
นาง ยุพาพรรณ ประศาสน์ศิลป์
โครงการพัฒนางานสัตว์ทดลอง ฝ่ายวิจัยสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
-
-
-
สพ.ญ. วุฒิพร ลิ้มประสูตร
10
นาย อัตพงศ์ นาคะปักษิณ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ปากช่อง นครราชสีมา
-
-
-
1,500
-
11
นาง วาสนา แสงอำนาจ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล
-
1
750
-
ด.ญ.กรกนก แสงอำนาจ
12
นางสาว วันเพ็ญ มีสมญา
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์
-
-
-
1,500
นางสาว เยาวดี คุปตะพันธ
13
นางสาว เยาวดี คุปตะพันธ์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์
-
-
-
-
น.ส. วันเพ็ญ มีสมญา
14
รศ. ดร. ประคอง ตังประพฤทธิ์กุล
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
-
-
1,500
รศ.ภญ. ปราณี ใจอาจ
15
ศ. ดร. นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
-
-
1,500
รศ.ดร.ทพญ. สิริพร ฉัตรทิพากร
16
รศ.ดร.ทพญ. สิริพร ฉัตรทิพากร
ภาควิชาทันตวิทยา-พยาธิวิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
-
-
-
ศ. ดร. นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร
17
ดร. นพ. ฉัตรชัย เหมือนประสาท
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
วิทยากร
18
ผศ. บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
ศ.นทีทิพย์ กฤษณามระ
19
รศ. ดร. ภญ. วิสุดา สุวิทยาวัฒน์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
วิทยากร
20
คุณ. กนกเนตร สุขเสน
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
น.ส.สุทธิรา อินต๊ะผัด
21
นสพ. พิชัย อภิชาติพันธุ์
ฝ่ายชีววัตถุ องคการเภสัชกรรม
-
-
-
1,500
-
22
นาย รัชกฤต ศรีเกื้อ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
นายปริญญา เลิศสินไทย
23
นาย ปริญญา เลิศสินไทย
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
นายรัชกฤต ศรีเกื้อ
24
น.ส. อัมพร นันทาภรณ์ศักดิ์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
น.ส.นิภาพร คนธภักดี
25
น.ส.นิภาพร คนธภักดี
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
น.ส.อัมพร นันทาภรณ์ศักดิ์
26
น.ส. พิศเรศ คุ่ยต่วน
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
น.ส.จิรวรรณ ทองบุญชู
27
น.ส. รังสิมา แย้มเทศ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
2,250
น.ส. กรณ์วิกา กิจสวัสดิ์
28
น.ส. กรณ์วิกา กิจสวัสดิ์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
2,250
น.ส. รังสิมา แย้มเทศ
29
นาย ศราวุธ ลาภมณีย์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
นายจินตพัฒน์ นทีวัฒนา
30
นาย ศุภฤกษ์ เลาหพิทักษ์วร
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
นายวรุตม์ ดุละลัมพะ
31
นาย วรุตม์ ดุละลัมพะ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
นาย ศุภฤกษ์ เลาหพิทักษ์วร
32
ศ. ดร. นทีทิพย์ กฤษณามระ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
อ. บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์
33
น.ส. กมลชนก ไกรดิษฐ์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
นาง วัชราภรณ์ ติยะสัตย์กุลโกวิท
34
น.ส. ชลลดาย์ สาพียะ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
น.ส. พจนินท์ องอาจวาณิชย์
35
รศ. ดร. วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
-
36
นาง วัชราภรณ์ ติยะสัตย์กลโกวิท
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
น.ส. กมลชนก ไกรดิษฐ์
37
รศ. ดร. วันทนา เหรียญมงคล
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
-
-
1,500
น.ส. กิติยา รักษาชนม์
38
น.ส. กิติยา รักษาชนม์
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
-
-
-
อ.วันทนา เหรียญมงคล
39
น.ส. นพคุณ ภักดีณรงค์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-
-
-
1,500
-
40
น.ส. นิธิตา ดอกคำ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
น.ส. ปาหนัน สุนทรศารทูล
41
น.ส. ภัณฑิรา ธาราเบ็ญจศีล
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
น.ส. ลลิดา ศิริอนันต์
42
น.ส. จรินธร ธีระพรพันธกิจ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
น.ส. ประภาพร จงวัฒนาไพศาล
43
น.ส. ประภาพร จงวัฒนาไพศาล
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
น.ส. จรินธร ธีระพรพันธกิจ
44
นาย อภิชาต นนท์ประเสริฐ
ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
1,500
-
45
รศ.ดร.สพญ.รสมา ภู่สุนทรธรรม (ธุมชัย)
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
1
750
1,500
ผู้ติดตาม
46
น.ส. กนกวรรณ ทองโชติ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
คุณวาสนา แสงอำนาจ
47
ผศ. ดร. วิฑูร แสงศิริสุวรรณ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
2
-
-
ผู้ติดตาม
48
นาย จินตพัฒน์ นทีวัฒนา
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
นายศราวุธ ลาภมณีย์
49
รศ. ภญ. ปราณี ใจอาจ
หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขต/อำเภอ จตุจักร จ. กทม
-
-
-
-
รศ.ดร. ประคอง ตังประพุทธ์กุล
50
รศ. ดร. เพ็ญโฉม พึ่งวิชา
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
1,500
รศ.ดร. ยุวดี วงษ์กระจ่าง
51
รศ. ภญ. ยุวดี วงษ์กระจ่าง
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
รศ.ดร. เพ็ญโฉม พึ่งวิชา
52
ดร. อาทิตย์ ไชยร้องเดื่อ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
อ. พิพัฒน์ เจิดรังษี
53
น.ส. มันทนา วาดไธสง
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
น.ส. สุลักษณา พันธุ์ดิษฐ์
54
น.ส. สุลักษณา พันธุ์ดิษฐ์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
น.ส. มันทนา วาดไธสง
55
น.ส. วรัญญา วรนุช
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
น.ส. ณัฐกานต์ ทองอ่อน
56
น.ส. ณัฐกานต์ ทองอ่อน
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
น.ส. วรัญญา วรนุช
57
นาย กรวิชญ์ สมคิด
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2,250
นาย คณิต ภู่ไข่
58
นาย คณิต ภู่ไข่
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
นาย กรวิชญ์ สมคิด
59
นาง ศิรินธร ศรีมาชัย
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
น.ส. ลักขณา วงศ์ขัติย์
60
น.ส. ลักขณา วงศ์ขัติย์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
นาง ศิรินธร ศรีมาชัย
61
น.ส. ภัสสร วิชิต
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
2,250
น.ส. น้ำทิพย์ วิทยะวาณิชกุล
62
น.ส. น้ำทิพย์ วิทยะวาณิชกุล
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
2,250
น.ส. ภัสสร วิชิต
63
น.สพ. สุทัศน์ แสงชูวงศ์
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีตัวอ่อนและเซลล์ต้นกำเนิด สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-
-
-
-
จัดหาที่พักเอง
64
Miss Danna Ye
Embryo Technology and Stem Cell Research Center, Suranaree University of Technology
-
-
-
-
จัดหาที่พักเอง
65
น.ส. อมรทัศน์ สดใส
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-
-
-
1,500
น.ส. ฉัตรวดี กฤษณพันธ์
66
น.ส. ฉัตรวดี กฤษณพันธ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-
-
-
-
อ. อมรทัศน์ สดใส
67
น.ส. จิริพร นันทวิชิต
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
2,250
น.ส. วชิราภรณ์ ฤาแรง
68
น.ส. วชิราภรณ์ ฤาแรง
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
น.ส. จิริพร นันทวิชิต
69
ดร. ละเอียด นาคกระแสร์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
-
-
1,500
ผู้ติดตาม
70
น.ส. ปาหนัน สุนทรศารทูล
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
2,250
น.ส. นิธิตา ดอกคำ
71
กำลังดำเนินการ
-
-
-
-
72
น.ส. ประภาวดี ภิรมย์ผล
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
น.ส. นงนภัส เจริญพานิช
73
รศ. วีระนุช นิลนนท์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
-
-
-
-
74
นาย อมร ประดับทอง
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
-
-
-
1,500
-
75
รศ.ดร. จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
-
76
อ.ดร. สัณหภาส สุดวิลัย
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
อ. ศิริมา สุดวิลัย
77
อ.ดร. ศิริมา สุดวิลัย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
-
-
-
-
อ. สัณหภาส สุดวิลัย
78
น.ส. ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
-
-
-
-
-
79
นาง วรวรรณ กิจผาติ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
-
80
รศ.ดร. วัชรีวรรณ ทองสะอาด
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
-
-
-
1,500
อ. รุ้งตะวัน สุภาพผล
81
ผศ. ดร. รุ้งตะวัน สุภาพผล
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
-
-
-
-
อ. วัชรีวรรณ ทองสะอาด
82
รศ.ดร. ฉัตรศรี เดชะปัญญา
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
-
-
-
1,500
อ. สุทธาสินี ปุญญโชติ
83
รศ. สพ.ญ. ดร. สุทธาสินี ปุญญโชติ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
-
-
-
อ. ฉัตรศรี เดชะปัญญา
84
ผศ. ดร. พัชรินทร์ เทพอารีนันท์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
-
1
-
1,500
ผู้ติดตาม
85
ผศ. ดร. พัชรินทร์ เทพอารีนันท์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
-
1
-
1,500
ผู้ติดตาม
86
นสพ. สุรศักดิ์ เอกโสวรรณ
สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลอง สภากาชาดไทยจ. ประจวบคีรีขันธ์
-
-
-
1,500
นสพ. ทรงวุฒิ ห่อธนสมบัติ
87
อ.ดร. สุจิตรา สมุหเสนีโต
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จ. นครศรีธรรมราช
-
-
-
-
อ. รพีพร ขวัญเชื้อ
88
อ.ดร. รพีพร ขวัญเชื้อ
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จ. นครศรีธรรมราช
-
-
-
1,500
อ. สุจิตรา สมุหเสนีโต
89
นสพ. ทรงวุฒิ หอธนสมบัติ
88/2-3 ม. 5 ต. กำเนิดนพคุณ เขต/อำเภอ บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์
-
-
-
-
นสพ. สุรศักดิ์ เอกโสวรรณ
90
น.ส. ประภาพรรณ พิมพ์แก้ว
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
น.ส. พจนารถ วานิจจะกูล
91
น.ส. พจนารถ วานิจจะกูล
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
2,250
น.ส. ประภาพรรณ พิมพ์แก้ว
92
นาย ฐิติวัฒน์ สังขวร
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
2,250
นายชวลิต ยั่วจิตร
93
นาย ชวลิต ยั่วจิตร
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
นายฐิติวัฒน์ สังขวร
94
น.ส. สุธิชา กฤติยารักษ์สกุล
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
น.ส.พรหมพร รักษาเสรี
95
น.ส. พรหมพร รักษาเสรี
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
น.ส. สุธิชา กฤติยารักษ์สกุล
96
ผศ. ดร. เพชรรัตน์ ตรงต่อศักดิ์
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
-
-
-
-
-
97
นาย Mohammad Yousef
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
อ. นิธิ อัศวภาณุมาศ
98
รศ. วิภา วีรวัฒน์นภากูล
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
อ. กัลยพงษ์ จตุรพาณิชย์
99
รศ. ดร. กัลยพงษ์ จตุรพาณิชย์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
อ. วิภา วีรวัฒน์นภากูล
100
นาง จันทร์จรัส วัฒนะโชติ
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
-
-
-
-
-
101
ศ. ดร. พญ. บังอร ชมเดช
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
-
-
1,500
อ.ราตรี สุดทรวง
102
ศ. ดร. ภญ. ราตรี สุดทรวง
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
-
-
-
อ. บังอร ชมเดช
103
รศ.ดร. ดุสิต จิรกุลสมโชค
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
-
-
1,500
-
104
รศ. ดร. วิไลวรรณ กฤษณะพันธ์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
-
-
750
อ. วรรณา อิชิดะ
105
รศ. ดร. วรรณภา อิชิดะ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
-
-
750
อ. วิไลวรรณ กฤษณะพันธ์
106
รศ. นพ. สุพัชญ์ สีนะวัฒน์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
-
-
1500
-
107
ผศ. พญ. อรพิน ผาสุริย์วงษ์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
-
-
750
อ. พวงรัตน์ ภักดีโชติ
108
ผศ. ดร. พวงรัตน์ ภักดีโชติ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
-
-
750
อ. อรพิน ผาสุริย์วงษ์
109
ผศ. ดร. ธัญดา สุทธิธรรม
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
-
-
1,500
-
110
ผศ. ดร. นฤมล ลีลายุวัฒน์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
-
-
1,500
-
111
รศ. ดร. ประภาวดี พัวไพโรจน์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
-
-
1,500
-
112
ผศ.ดร. จินตนาภรณ์ วัฒนธร
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
-
-
-
-
113
ผศ. ดร. สุภาพร มัชฌมะปุระ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
-
-
-
-
114
ผศ. นพ. เทิดไทย ทองอุ่น
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
-
-
-
-
115
ผศ. พญ. ปณคพร วรรณานนท์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
-
-
-
-
116
น.ส. อยู่เย็น ซื้อจ้าง
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
-
-
-
1,500
-
117
อ.ดร. พรหมพร จินตนา
สาขาสรีรวิทยา สถานวิทยาศาสตร์ปรีคลีนิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
-
-
-
750
น.ส. ทักษณี มหาศิริพันธุ์
118
น.ส. รัชนีพร กงซุย
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
-
-
1,500
น.ส. รัตติยา สมบัติทวีกุล
119
น.ส. รัตติยา สมบัติทวีกุล
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
-
-
-
น.ส. รัชนีพร กงซุย
120
น.ส. เพ็ญพรรณ กัณฑะษา
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
-
-
1,500
น.ส. วัชราภรณ์ ปรีดาภิรมย์
121
น.ส. วัชราภรณ์ ปรีดาภิรมย์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
-
-
-
น.ส. เพ็ญพรรณ กัณฑะษา
122
นาง นภาพันธ์ กังวาน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
-
-
1,500
น.ส. อัจฉราภรณ์ ดวงใจ
123
น.ส. อัจฉราภรณ์ ดวงใจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
-
-
-
นาง นภาพันธ์ กังวาน
124
ผศ. ดร. อภิชัย ชูปรีชา
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
-
-
750
อ. จันทนา ชูปรีชา
125
ผศ. จันทนา ชูปรีชา
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
-
-
750
อ. อภิชัย ชูปรีชา
126
ดร. ธัญจิรา เทพรัตน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
-
-
-
-
-
127
นาย ภาคภูมิ เสาวภาคย์
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
-
-
-
-
128
อ. ดร. นพ. วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์
ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
1,500
นาย รุจภพ สุทธิวิเศษศักดิ์
129
นาย รุจภพ สุทธิวิเศษศักดิ์
ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
นพ. วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์
130
ผศ.ดร. ชูชีพ ประพุทธ์พิทยา
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
-
-
1,500
ผู้ติดตาม
131
นาง กาญจนา เข่งคุ้ม
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
-
-
-
1,500
-
132
ว่าที่ ร.ต.หญิง ขวัญจิต ชัยมงคลนุกูล
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
-
-
-
1,500
นาง ราตรี เทพเกษตรกุล
133
นาง ราตรี เทพเกษตรกุล
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
-
-
-
-
คุณขวัญจิต ชัยมงคลนุกูล
134
อ. สพ.ญ. ดร. สุนทรี เพ็ชรดี
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-
-
-
1,500
-
135
พ.ท. หญิง ผศ. อนุสรา วัฒนจันทร์
ภาควิชาสรีรวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
-
-
-
1,500
อ. ปนัดดา หัตโชติ
136
พ.อ. หญิง ผศ. ปนัดดา หัตโชติ
ภาควิชาสรีรวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
-
-
-
-
อ. อนุสรา วัฒนจันทร์
137
ร.อ. หญิง ดังใจ สุวรรณกิตติ
ภาควิชาสรีรวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
-
-
-
-
ผศ. พรรณเพ็ญ นาประดิษฐ์
138
พ.ท. หญิง ผศ. พรรณเพ็ญ นาประดิษฐ์
ภาควิชาสรีรวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
-
-
-
1,500
อ. ดังใจ สุวรรณกิตติ
139
อ. ทวีวัฒน์ เวียงคำ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
-
-
1,500
น.ส. เตือนใจ น่วมจิตร
140
น.ส. เตือนใจ น่วมจิตร
ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
-
-
-
อ. ทวีวัฒน์ เวียงคำ
141
อ. ดร. สราวุธ คำปวน
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
-
-
1,500
นาย จิรภาส จงจิตวิมล
142
นาย จิรภาส จงจิตวิมล
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
-
-
1,500
อ. สราวุธ คำปวน
143
นาย กิตติศักดิ์ สินพิทักษ์กุล
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
-
-
1,500
นาย ธรรศ พิศลย์กุลเกษม
144
น.ส. รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
-
-
-
-
-
145
น.ส. รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
-
-
-
-
-
146
ศ.ดร. ชุมพล ผลประมูล
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
-
147
น.ส. เสาวนีย์ นาคมะเริง
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
-
-
1,500
น.ส. สุภาวดี ภาบับภา
148
น.ส. สุภาวดี ภาบับภา
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
-
-
-
น.ส. เสาวนีย์ นาคมะเริง
149
น.ส. วนิดา ดรปัญหา
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
-
-
1,500
น.ส. ญาดา พีระวัชร์กุล
150
น.ส. ญาดา พีระวัชร์กุล
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
-
-
-
น.ส. วนิดา ดรปัญหา
151
นาง ภูวัง แสงเมือง
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
-
-
1,500
นาง จุรีภรณ์ นามอำมาตย์
152
นาง จุรีภรณ์ นามอำมาตย์
ภาควิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
-
-
-
นาง ภูวัง แสงเมือง
153
นาย ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่
-
-
-
1,500
นาย อนุวัตร อมตฉายา
154
น.ส. วาริณี เบิกบาน
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
-
-
1,500
น.ส. อรชร บุญลา
155
น.ส. อรชร บุญลา
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
-
-
-
น.ส. วาริณี เบิกบาน
156
น.ส. ฐาปนี เริงฤทธิ์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
-
-
1,500
น.ส. ศีตกานต์ นัดพบสุข
157
น.ส. ศีตกานต์ นัดพบสุข
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
-
-
-
น.ส. ฐาปนี เริงฤทธิ์
158
อ. ดร. ทพญ. กนกวรรณ ปัญญยงค์
ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
-
-
1,500
-
159
นาง บุษยรัตน์ สันติวงศ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
-
-
1,500
นาย พีรพงศ์ สันติวงศ์
160
นาย พีรพงษ์ สันติวงศ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
1,500
บุษยรัตน์ สันติวงศ์
161
นาง ทิพยรัตน์ อยู่นวล
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
750
น.ส. กนกกาญจน์ โพธิ์ทอง
162
น.ส. กนกกาญจน์ โพธิ์ทอง
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
750
นาง ทิพยรัตน์ อยู่นวล
163
น.ส. ฐิฒิภรณ์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์
ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
-
-
1,500
อ. เสาวนีย์ เหลืองอร่าม
164
น.ส. สุมิตรา โกมลเจริญสิริ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
-
-
1,500
ผู้ติดตาม
165
อ. ดร. อนุสรณ์ ลังกาพินธ์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
-
-
1,500
ผู้ติดตาม
166
นสพ. ดามพ์ นราภรณ์
สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลอง สภากาชาดไทย
-
-
-
1,500
นสพ. หญิง ภีรภา นราภรณ์
167
นสพ. หญิง ภีรภา นราภรณ์
บริษัท เบสท์อะโกร กรุ๊ป
-
-
-
-
นสพ. ดามพ์ นราภรณ์
168
นาย วีระพล แสงอาทิตย์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
-
-
-
-
169
น.ส. ศิริจิตร ช่อสุวรรณ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
-
-
-
-
170
น.ส. ชัชฎาภรณ์ ใจเย็น
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
-
-
-
-
171
น.ส. กนกวรรณ วิชัยวงศ์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
-
172
น.ส. มุจลินทร์ ประสานณรงค์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
-
173
รศ. นพ. ประสงค์ ศิริวิริยะกุล
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
-
-
-
-
174
รศ. ดร. เนติ วระนุช
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
-
-
1,500
-
175
อ. ดร. สุภาพร พันธุ์ธีรานุรักษ์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
-
-
1,500
อ. เพ็ญศิริ นภีรงค์
176
รศ.ดร. เพ็ญศิริ นภีรงค์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
-
-
-
อ. สุภาพร พันธุ์ธีรานุรักษ์
177
รศ.ดร. อรวรรณ วงศ์มีเกียรติ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
-
-
1,500
-
178
ดร. เสาวนีย์ เหลืองอร่าม
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
-
-
-
น.ส. ฐิฒิภรณ์ เมฆรุ่งเรือง
179
น.ส. ชมัยพร จ้ายนอก
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-
1
1,500
1,500
ผู้ติดตาม
180
นาย อภิชัย ศุภสารสาทร
กองชีววัตถุ กรมศึกษาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
-
-
-
4,500
นาย กรพงศ์ ภิญโญสุขี
181
นาย กรพงศ์ ภิญโญสุขี
กรมศึกษาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
-
-
-
-
นาย อภิชัย ศุภสารสาทร
182
อ. ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
-
-
-
-
-
183
อ. ดร. ศิริพร จำเนียรสวัสดิ์
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
-
-
-
-
-
184
น.ส. จารุณี สาตรา
กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
-
-
-
1,500
-
185
อ. ดร. พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
-
-
1,500
น.ส. นุชนาถ เหมือนทองดี
186
น.ส. นุชนาถ เหมือนทองดี
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
-
-
อ. พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์
187
น.ส. ลักษมี วรสุทธยางกูร
ห้องปฏิบัติการเภสัชวิทยา สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
-
-
-
1,500
น.ส. พัทยา ขำคง
188
น.ส. พัทยา ขำคง
ห้องปฏิบัติการเภสัชวิทยา สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
-
-
-
น.ส. ลักษมี วรสุทธยางกูร
189
ดร. อภิญญา เทียนธนะวัฒน์
ห้องปฏิบัติการเภสัชวิทยา สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
-
-
-
1,500
-
190
รศ. พิพัฒน์ เจิดรังษี
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
อ. อาทิตย์ ไชยร้องเดื่อ
191
น.ส. นพมาศ พิพัฒน์พิบูลย์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
-
-
1,500
น.ส. สาวิตรี ธรรมสอน
192
น.ส. สาวิตรี ธรรมสอน
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
-
-
-
น.ส. นพมาศ พิพัฒน์พิบูลย์
193
น.ส. ศิริรัตน์ สุรินทร์แก้ว
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
-
-
1,500
น.ส. ศิรินาฎ คำฟู
194
น.ส. ศิรินาฎ คำฟู
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
-
-
-
น.ส. ศิริรัตน์ สุรินทร์แก้ว
195
นาย ศิริพงษ์ ปาลี
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
-
-
1,500
นาย ภูเนตร วีรธีรางกูร
196
นาย ภูเนตร วีรธีรางกูร
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
-
-
-
นาย ศิริพงษ์ ปาลี
197
อ. พิมพ์วิภา เอื้อศิลามงคล
หมวดวิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
-
-
-
1,500
รศ. ดร. ธมลวรรณ ส่วนอรุณสวัสดิ์
198
รศ. ดร. อุดม บุณยทรรพ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
-
-
1,500
-
199
อ. ดร. ชุติมา ศรีมะเริง
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
750
น.ส. วาสนา ปรัชญาสกุล
200
น.ส. วาสนา ปรัชญาสกุล
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
-
-
750
อ. ชุติมา ศรีมะเริง
201
น.ส. โสภิฎา อภิชัย
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
-
-
750
น.ส. วรัญญา เก๋อาภัย
202
น.ส. วรัญญา เก๋อาภัย
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
-
-
750
น.ส. โสภิฎา อภิชัย
203
ผศ. ดร. อัญชลี พงศ์ชัยเดชา
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
-
-
750
อ. นริศรา ไล้เลิศ
204
อ. ดร. นริศรา ไล้เลิศ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
-
-
750
อ. อัญชลี พงศ์ชัยเดชา
205
น.ส. อนงค์ภรณ์ ขอบรูป
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
-
-
-
-
206
นาย ปุณณวิช เลิศธีรวัฒน์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
-
-
-
-
207
รศ. ดร. ธมลวรรณ ส่วนอรุณสวัสดิ์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
-
-
-
-
อ. พิมพ์วิภา เอื้อศิลามงคล
208
น.ส. ปิยะนุช ฐิติวุฒิเกียรติ
ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
-
-
-
-
209
ผศ. ดร. สมศรี เจริญเกียรติกุล
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
1,500
น.ส. มลฤดี สุขประสารทรัพย์
210
น.ส. มลฤดี สุขประสารทรัพย์
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
อ. สมศรี เจริญเกียรติกุล
211
อ. นสพ. ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-
-
-
-
-
212
นาย ปองพล พงไธสงค์
สาขาสรีรวิทยาของสัตว์ ภาควิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
-
-
-
-
213
อ. พีระ อารีศรีสม
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-
-
-
-

-

214
ผศ. กนกนุช นรวรธรรม (กนกวรรณ กู้ตระกูล)
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
-
-
-
-
-
215
นาย มงคล เพทรัตน์
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
-
-
-
-
216
รศ. ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
-
-
-
-
217
น.ส. สุปราณี เวียงสิมา
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
-

-

-
-
-
218
น.ส. ลัคนา พิมพ์จันทร์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
น.ส. อารียา จงเสถียรธรรม
219
น.ส. อารียา จงเสถียรธรรม
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
น.ส. ลัคนา พิมพ์จันทร์
220
พ.อ. ดร. ชัยพฤกษ์ พิลกศิริ
Armed Forces Research Institute of Medical Science
-

-

-
1,500
-
221
สพ.ญ. เพียงใจ คูประดินันท์
งานสัตว์ทดลอง กลุ่มงานวิจัย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
-
-
-
1,500
-
222
นาย ภาคภูมิ ศิริอาชาวัฒนา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
-
-
-
1,500
-
223
น.ส. ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
-
-
-
1,500
น.ส. ศรัญญา เหล่าวิทยางค์กูร
224
น.ส. ศรัญญา เหล่าวิทยางค์กูร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
-
-
-
-
น.ส. ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล
225
อ. สุชีรา โชติกธรรม
ภาควิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
-
-
-
-
-
226
รศ. พญ. สุพัตรา โล่ห์สิริวัฒน์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
1
1,500
1,500
ผู้ติดตาม
227
ผศ. ดร. พญ. วัฒนา วัฒนาภา
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
750
อ. เรวิกา ไชยโกมินทร์
228
อ. ดร. พญ. เรวิกา ไชยโกมินทร์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
750
อ. วัฒนา วัฒนาภา
229
รศ.ดร.นพ. ชัยเลิศ พิชิตพรชัย
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
750
นาย ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์
230
นาย ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
750
อ. ชัยเลิศ พิชิตพรชัย
231
น.ส. เกศสิรินทร์ ร่วมยอด
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
750
น.ส. ศุภร สุกฤตานนท์
232
น.ส. ศุภร สุกฤตานนท์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
750
น.ส. เกศสิรินทร์ ร่วมยอด
233
น.ส. ธนาภรณ์ เจริญพรสวัสดิ์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
-
234
น.ส. สุธิดา ทิพยโส
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
-
235
น.ส. ลัชนา สุระรัตน์ชัย
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
750
น.ส. ชญานี เกียรติมาโนชญ์
236
น.ส. ชญานี เกียรติมาโนชญ์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
750
น.ส. ลัชนา สุระรัตน์ชัย
237
นาย กิติณัฐ รอดทองดี
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
750
นาย ผานิตย์ คุ้มฮิ้น
238
นาย ผานิตย์ คุ้มฮิ้น
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
750
นาย กิติรัฐ รอดทองดี
239
น.ส. พรนิภา มหาวงษ์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
750
น.ส. ณัฐพร มหาวงษ์
240
น.ส. ณัฐพร มหาวงษ์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
750
น.ส. พรนิภา มหาวงษ์
241
น.ส. ณัฐกาญจน์ แก้วคำ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
750
น.ส. กันยา บุญแน่น
242
น.ส. กันยา บุญแน่น
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
750
น.ส. ณัฐกาญจน์ แก้วคำ
243
น.ส. นาตยา ทองเสภี
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
750
น.ส. วิราภรณ์ แพบัว
244
น.ส. วิราภรณ์ แพบัว
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
750
น.ส. นาตยา ทองเสภี
245
น.ส. ธิดารัตน์ ยอดสกุลเพชร
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
-
246
น.ส. วันทณี หาญช้าง
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิด
-
-
-
750
น.ส. ศรุดา คุระเอียด
247
อ. สพ.ญ. ดร. ทัตตวรรณ แก้วสาคร
ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตว์แพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
-
-
1,500
-
248
นาย ธีระศักดิ์ วงศ์สถาน
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
-
249
น.ส. กุลธา แก่นจันทร์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
-
250
นาย กิตติพันธ์ อรุณพลังสันติ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
-
251
น.ส. ศรุดา คุระเอียด
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
750
น.ส. วันทนี หาญช้าง
252
น.ส. วรรษนันทร์ อินทร์แก้ว
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
-

253

อ. นพ. นิธิ อัศวภาณุมาศ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
Mr. Mohammad Yousef
254
น.ส. กฤษณา ทิพย์คำ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
-
255
น.ส. กีรติ วันชัย
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
-
256
รศ. ดร. ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
1
1,500
1,500
ผู้ติดตาม
257
รศ. กนกวรรณ จารุกำจร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
-
-
1,500
น.ส. วรัญญา จตุพรประเสริฐ
258
ผศ. สัญญา เรืองสิทธิ์
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
-
-
1,500
นาง พัชรนันท์ เรืองสิทธิ์
259
สพ.ญ. มาณวิกา ผลภาค
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์แพทย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
-
-
-
1,500
อ. ขวัญเกศ กนิษฐานนท์
260
ผศ. ขวัญเกศ กนิษฐานนท์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
-
-
อ. มาณวิกา ผลภาค
261
รศ. พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
-
-
1,500
-
262
ผศ. วิชัย ลีลาวัชรมาศ
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
-
-
1,500
-
263
นาย นราธิป ใจธรรม
หน่วยสัตว์ทดลอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
1,500
-
264
น.ส. ดิสยา โลหะเวช
หน่วยสัตว์ทดลอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
1,500
น.ส. อรวรรณ ไวทยะสิน
265
น.ส. อรวรรณ ไวทยะสิน
งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
น.ส. ดิสยา โลหะเวช
266
น.ส. ทักษณี มหาศิริพันธุ์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
-
-
750
อ. พรพรหม จินตนา
267
ดร. สุกัญญา เจริญพร
หน่วยวิจัยไพรเวท ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
-
-
-
-
268
ดร. มล. เสาวรส สวัสดิวัฒน์
ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
1,500
-
269
ผศ. ดร. นพ. อภิเศรษฐ์ ปลื้มสำราญ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
-
-
1,500
อ. จันทิมา ปลื้มสำราญ
270
น.ส. สายสุนีย์ เลิศกระโทก
วิทยาลัยนครราชสีมา
-
-
-
1,500
น.ส. นิภาพร ผันกระโทก
271
น.ส. นิภาพร ผันกระโทก
วิทยาลัยนครราชสีมา
-
-
-
-
น.ส. สายสุนีย์ เลิศกระโทก
272
นาย มนตรี มณีภาค
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
-
-
1,500
-
273
น.ส. ชมพูนุท สุนันท์ลิกานนท์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
-
-
1,500
น.ส. กวีญา สินธารา
274
น.ส. กวีญา สินธารา
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
-
-
-
น.ส. ชมพูนุท สุนันท์ลิกานนท์
275
รน.ส. สุพรรณี ลีโทชวลิต
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
-
-
-
-
-
276
น.ส. ศิโรรัตน์ ศรีบาลแจ่ม
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
-
-
-
-
277
อ. จันทิมา ปลื้มสำราญ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
-
-
-
อ. อภิเศรษฐ ปลื้มสำราญ
278
รศ.พญ. ดวงพร ทองงาม
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
-
-
-
-
279
น.ส. มุทิตา หิรัญสาย
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
น.ส. ทิพย์วดี บรรพระจันทร์
280
อ.พญ. ณัฐณิชา การลพ
ศูนย์ Cardiac electrophysiology research & training center ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
-
-
1,000
น.ส.วาสนา ปรัชญาสกุล และ อ.ชุติมา ศรีมะเริง
281
นพ. พงศ์สันติ์ ใยเจริญ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
-
-
1,500
-
282
น.ส. นฤมล ภุมมาพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
1,500
น.ส. สุพรรณษา ก้งเซ้ง
283
น.ส. สุพรรษา ก้งเซ่ง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
น.ส. นฤมล ภุมมาพันธ์
284
นาย ณัฐจิต ลิมป์จรรยาวงศ์
หน่วยวิจัยไพรเวท ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
-
-
1,500
-
285
นาย ยุทธพงศ์ หลี้ยา
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
-
-
-
1,500
-
286
น.ส. รัตนา เกียรติทรงชัย
สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม สำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุรนารี จ. นครราชสีมา
-
-
-
1,500
น.ส. พัชราวรรณ สิทธิศาสตร์
287
น.ส. พัชราวรรณ สิทธิศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม สำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุรนารี จ. นครราชสีมา
-
-
-
-
น.ส. รัตนา เกียรติทรงชัย
288
นาย ดุสิต พรหมรักษ์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
-
-
1,500
-
289
นาย จักรกริช เจริญศิลป์
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
-
-
-
-
290
น.ส. เบญจรัตน์ เที่ยงตรง
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
-
-
2,500
น.ส. เพกา คล้ายทอง และ น.ส. สิริพร ใช้บางยาง
291
น.ส. เพกา คล้ายทอง
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
-
-
-
น.ส. เบญจรัตน์ เที่ยงตรง และ น.ส. สิริพร ใช้บางยาง
292
น.ส. สิริพร ใช้บางยาง
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั
-
-
-
-
น.ส. เบญจรัตน์ เที่ยงตรง และ น.ส. เพกา คล้ายทอง
293
นาย ชยันดร ภูมิสถิตย์พงษ์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
-
-
1,500
นาย กรกต ไกรจักร์
294
นาย กรกต ไกรจักร์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
-
-
-
นาย ชยันดร ภูมิสถิตย์พงษ์
295
นาย กิตติศักดิ์ โถวสมบัติ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
-
-
1,500
นาย นภัทร รัตน์นราทร
296
นาย นภัทร รัตน์นราทร
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
-
-
-
นาย กิตติศักดิ์ โถวสมบัติ
297
น.ส. สกลวรรณ ชูช่วย
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
-
-
1,500
-
298
ดร. ชำนาญการ มาเรียม อยู่สุขสวัสดิ์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
-
-
-
-
299
นาย อนวัช แสงมาลี
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-
-
-
-
-
300
น.ส. ภัทริน ศรีดุลยกุลย์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-
-
-
-
-
301
ผศ. ดร. ภนารี บุษราคัมตระกูล
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
-
-
-
-
-
302
น.ส. พจนินท์ องอาจวาณิชย์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
น.ส. ชลลดาย์ สาพียะ
303
ดร.ปัทมารัตน์ กุญชร ณ อยุธยา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
-
-
-
-
-
304
ดร. โสภิต ธรรมอารี
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
-
-
-
-
305
ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
-
-
-
-
-
306
น.ส.วรรณี ชัยเสนะบัณฑิต
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
-
-
-
-
-
307
จุฑาดล บุรณเวช
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
-
-
-
-
-
308
ศ.ดร.อนันต์ ศรีเกียรติขจร
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
-
-
-
ผู้ติดตาม
309
รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
-
310
ศ.ดร.อมเรศ ภูมิรัตน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
-
311
ดร.ประดน จาติกวนิช
-
-
-
-
-
-
312
ผศ. ดร. พรภิมล ตั้งชัยสิน
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
-
-
1,500
-
313
นพ.ดร.มโน เมตตานันโท เลาหวณิช
คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ วช.
-
-
-
-
-
314
อ.นพ.วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด
หน่วยโปรตีนโอมิกส์ทางการแพทย์ สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
-
-
-
-
-
315
ดร.รัฐพร ทองกุม
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
-
316
ผศ.ดร.บวรลักษณ์ อุนคานนท์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
ผู้ติดตาม
317
อ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก
ประธานคณะกรรมการร่าง พรบ. การเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลองฯ
-
-
-
-
-
318
Prof. Dr.
John McCarthy
University of Kentucky, USA
-
-
-
-
-
319
น.ส. สีตลา ด้วงจุมพล
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
น.ส. สุทธิรา และ น.ส. กนกวรรณ ทองโชติ
320
ผศ.ดร. อัมพร จาริยะพงศ์สกุล
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-
-
-
-
-
321
น.ส. นิลวรรณ ผอบทอง
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
น.ส.พิศเรศ และ น.ส.กนกวรรณ วิชัยวงศ์
               
               
               
 
   
http://www.sc.mahidol.ac.th/scps -Last updated : 20 April 2010
Copyright © 2009 Department of Physiology, Faculty of Science, Mahidol University
all rights reserved.272 Rama VI Road, Bangkok 10400, THAILAND Tel: +66 2201-5610 Fax: +66 2354-7154
Webmaster : scwsg@mahidol.ac.th