พนารัตน์ เตชะเลิศสุวรรณ : Panarat Tachalerdsuwan

พนารัตน์ เตชะเลิศสุวรรณ

นักประชาสัมพันธ์
ทล.บ (ถ่ายภาพและภาพยนตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญญบุรี
โทรศัพท์ 0 2201 5090
E-mail:   panarat.tac@mahidol.ac.th

 

 

ภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์หลักสูตร Roadshow จัดทำหนังสือขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ จัดเตรียมเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร และร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย

2. ดำเนินการและประสานงานจัดกิจกรรมต่างๆ ทำหนังสือขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการออกบูธและนิทรรศการ เช่น มหกรรมวิทย์เพื่อเยาวชน กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่าย เป็นต้น

3. สืบค้นข่าวที่เกี่ยวกับคณะจากหนังสือพิมพ์ต่างๆ (โดยใช้ฐานข้อมูล IQ News Clip) และรวบรวมขึ้นเว็บไซต์ของคณะ (หัวข้อ วิทย์มหิดล..สื่อสารผ่านสื่อ)

4. สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ และสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น มหกรรมวิทย์ roadshow ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เป็นต้น

5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น เปิด-ปิดโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ข่าว ที่ตึก K ถ่ายภาพกิจกรรม ออกแบบการ์ด ออกแบบและจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ของที่ระลึก จำหน่ายของที่ระลึก ห่อของขวัญ เป็นต้น

 

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้า ประจำปีงบประมาณ 2559

ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 3
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
สมรรถนะหลัก (Core Competency)
สมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ (Functional Competency)