จิณนพัฒ มหานนท์ : Jinnapat Mahanon

จิณนพัฒ มหานนท์

นักประชาสัมพันธ์
ศศ.บ (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกียรตินิยมอันดับ 2
โทรศัพท์ 0 2201 5031
E-mail:   jinnapat.mah@mahidol.ac.th

 

 

ภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. รับผิดชอบประสานงานการเสนอชื่อบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อเข้ารับรางวัลต่างๆ (รางวัลคนดีศรีมหิดล/ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย/ปขมท./ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี/ปริญญากิตติมศักดิ์/นักเทคโนโลยีดีเด่น)

2. ทำแบบสำรวจและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมพิเศษต่างๆ (Science Cafe/วันสถาปนา/Meet the Deans/วันพ่อ/มหกรรมวิทย์)

3. ร่วมประสานงานกับงานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา และงานศาลายา ในการทำประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด (สาธิตมหิดล/โรงเรียนสตรีภูเก็ต)

4. ร่วมประสานงานในการดำเนินกิจกรรมสืบสานประเพณี ทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม อันแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของไทย (พิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย)

5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เขียนข่าว/ร่วมแสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัล/ตัดโอนของที่ระลึก/ห่อของขวัญ/ถ่ายภาพ/จำหน่ายของที่ระลึก/ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย)

 

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้า ประจำปีงบประมาณ 2559

ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 3
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
สมรรถนะหลัก (Core Competency)
สมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ (Functional Competency)