EdPEx

EdPEx
edpax

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2552-2553

(The Baldrige National Quality Program: The 2009 – 2010 Education Criteria for Performance Excellence)

ด้วยสำนักงานคณะกรรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ มุ่งสู่ความเป็นเลิศเทียบได้ในระดับสากล จึงนำเครื่องมือคุณภาพ “The Baldrige National Quality Program : Education Criteria for Performance Excellence” หรือ “รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA)” ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย เข้ามาใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการ “โครงการนำร่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ” และสกอ. ได้เชิญชวนให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเข้าร่วมโครงการ EdPEx โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติให้ความเห็นชอบมหาวิทยาลัยเสนอชื่อส่วนงานเข้าร่วม โครงการ EdPEx จำนวน 9 ส่วนงาน ซึ่งมีคณะวิทยาศาสตร์เป็นหนึ่งในนี้ด้วย โดยเข้าร่วมประชุมที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดดังนี้

1. วันที่ 23 มิถุนายน 2553 รศ.กรองทอง ยุวถาวร รองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศจาก คณะแพทยศาสตร์ 3 สถาบัน ณ โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพฯ จัดโดย กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2. วันที่ 22 กรกฎาคม 2553 รศ.กรองทอง ยุวถาวร รองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ จัดโดย กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

>> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx

(ที่ 049/2558 ณ วันที่ 28 มกราคม 2558)new

>> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)

(ที่ 111/2556 ณ วันที่ 31 มกราคม 2556)new

>> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)

(ที่ 303/2554 ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2554)

>> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)

(ที่ 573/2553 ณ วันที่ 30 กันยายน 2553)

>> โครงร่างองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ข้อมูล ณ 18 มกราคม 2554)

>> แผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2554)

รายละเอียด EdPEx

ข้อมูลรายละเอียดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ของสกอ. new

เอกสารประกอบการประชุม

การประชุมอบรม เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศnew 
30 สิงหาคม 2553
- ความเป็นมาของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ และโครงร่างองค์การ รศ. รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม
- เกณฑ์หมวด 1 การนำองค์การ ผอ.พรทิพย์  กาญจนนิยต
- เกณฑ์หมวด 2 การวางแผนกลยุทธ์ นพ. สิทธิศักดิ์  พฤกษ์ปิติกุล
31 สิงหาคม 2553
- สรุปการประชุมในวันแรก รศ. ปรียานุช  แย้มวงษ์
- เกณฑ์หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า ผศ. ไชยวิทย์  ธนไพศาล
- เกณฑ์หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และจัดการความรู้ และเกณฑ์หมวด 5 การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน ศ. สงวนสิน  รัตนเลิศ
1 กันยายน 2553
- เกณฑ์หมวด 6  การจัดการกระบวนการ และเกณฑ์หมวด 7 ผลลัพธ์ รศ. โสภณ  ชีวะธนรักษ์
- ADLI &LeTCi รศ. โสภณ  ชีวะธนรักษ์
- การนำเกณฑ์ไปใช้เพื่อการประเมินองค์การ รศ. ปรียานุช  แย้มวงษ์
- บทสรุป และ roadmap ศ.อาวุธ ศรีศุกรี

การประชุมอบรมพี่เลี้ยง

การประชุมอบรมพี่เลี้ยงโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  new
17 กันยายน 2553
- เกริ่นนำโครงการและตารางเวลาทำงานของพี่เลี้ยง รศ. ปรียานุช  แย้มวงษ์
- คุณสมบัติ  บทบาทหน้าที่  และจรรยาบรรณของพี่เลี้ยง ผอ.พรทิพย์  กาญจนนิยต
- พี่เลี้ยงต้องทำอะไรใน 5 วัน รศ. รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม
- บรรยาย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รศ. นันทนา  ศิริทรัพย์

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง  Benchmarking ให้เป็น : จากผู้ที่ทำเป็น
วันอังคารที่  8 มีนาคม 2554 
- Performance Excellence in Education Dr. Robin Mann
- Benchmarking Maturity Exercise

การนำเสนอบนเวที

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะวิชาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1
วันศุกร์ที่  18  มีนาคม  2554
การนำเสนอบนเวที
- คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร
- สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
**สำหรับคณะวิชานำร่องอีก 9 แห่งที่นำเสนอในรูปแบบของตลาดนัดแลกเปลี่ยนความรู้ อยู่ในระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล
บทสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะวิชานำร่องในที่ประชุม
วิธีการ Download : โปรด click ขวาและเลือก save target as

EdPEx Download

EdPEx Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง new
? คำถาม 15 ข้อที่คาใจ
1

Education Criteria for Performance Excellence ฉบับ 2011-2012

ที่มา: http://www.nist.gov/baldrige

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2552-2553

จัดทำโดย : คณะอนุกรรมการทำงานพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

คณะกรรมการการอุดมศึกษา

พิมพิ์ครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน 2552

new ตารางกำหนดการ site visit ของคณะวิชานำร่องที่เข้าร่วมโครงการของสกอ. new

- ร่วมสังเกตุการณ์ วันที่ 14 , 20 และ 21 ธันวาคม 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดกิจกรรมพบพี่เลี้ยงในโครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา คลิกเพื่อดูภาพ

SCTQASlide
กิจกรรมที่คณะวิทยาศาสตร์ดำเนินการในปีงบประมาณ 2557
SC1 6849   

บรรยายเรื่อง หัวใจ EdPEx

ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
  กิจกรรมที่คณะวิทยาศาสตร์ดำเนินการในปีงบประมาณ 2556
supplyChain-16-9-2556-200   

บรรยายเรื่อง 6.2 Operational Effectiveness

ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556 เวลา 10.30 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

IMG 2066   

ประชุมเพื่อระดมสมอง ปิด GAP

ในวันที่ 9,13,23,27 กันยายน 2556

ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

pic200 

Learning and Sharing with Winner Organization

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติและสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานองค์กรที่ได้รับรางวัล SQA ณ ประเทศสิงคโปร์

ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2556

มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 37 คน

จาก 10 องค์กร

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

changmai-200

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการต่อยอด กลุ่ม cohort 1&2

วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2556

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

DSC 8969-200

การเยี่ยมประเมินตามเกณฑ์คุณภาพเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx 2555

วันที่ 14 มิถุนายน 2556 จากทีมของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ

รายงานการตรวจประเมิน

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2556 จากทีม ของมหาวิทยาลัยมหิดล

รายชื่อคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ

DSC 7396-200pix

บรรยายเรื่อง "รู้เขา รู้เรา ทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์"

โดย รศ.กรองทอง ยุวถาวร

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556 ห้องประชุม K 102

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

 EdPEX19-3-2013-200  

บรรยายเรื่อง "ระบบการบริหารองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ"

โดย ศ.นพ. บวรศิลป์เชาวน์ชื่น และ ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ

วันที่ 19 มีนาคม 2556 ณ ประชุม K102 เวลา 8.30-16.00 น.

  กิจกรรมที่คณะวิทยาศาสตร์ดำเนินการในปีงบประมาณ 2555
musc27-8-55size200-1 

อบรม เรื่อง "MUSC ก้าวที่สอง สู่ความเป็นเลิศ"

โดย ผศ. เชิญโชค  ศรขวัญ

วันที่ 27 สิงหาคม 2555 ห้องประชุม K 102 เวลา 13.30-16.30 น.

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

 musc16-7-55size200

อบรม เรื่อง "MUSC ก้าวแรก สู่ความเป็นเลิศ"

โดย ผศ. เชิญโชค  ศรขวัญ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ห้องประชุม K 102 เวลา 13.30-16.30 น.

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

SATQA200

Website SCTQA

กิจกรรมที่คณะวิทยาศาสตร์ดำเนินการในปีงบประมาณ 2554

22

อบรม เรื่อง " เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนิการที่เป็นเลิศ"

โดยรศ.รัชต์วรรณ กาณจนปัญญาคม

ในจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2554 ห้อง K 102 เวลา 09.00-16.00 น.

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

3

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์ GAP ขององค์กร"

ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2554 ห้อง K 102 เวลา 13.00-16.00 น.

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

บรรยายพิเศษ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx new

โดย รศ.รัชต์วรรณ์ กาญจนปัญญาคม

ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2553 เวลา 9.00-12.00 น. ณ. ห้องประชุม K 102

ชมภาพกิจกรรม


โครงการการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

ของมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2553

EdPEx20100817

อบรมครั้งที่ 1

หัวข้อ "แนวคิดและกรอบของ Thailand Quality Award (TQA) กับการจัดทำโครงร่างองค์การ (Organization Profile: OP)"

วิทยากร: ศาสตราจารย์คลินิกอภิชาติ ศิวยาธร (ที่ปรึกษาอธิการบดี)

สถานที่และเวลา: ห้องประชุมสมพร เรืองผกา ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2553 เวลา 17.00-20.00 น.

EdPEx24082010 อบรมครั้งที่ 2

หัวข้อในการอบรมครั้งที่ 2 คือเรื่องโครงร่างองค์การ (ต่อจากครั้งแรก) โดยเน้นการเสวนา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ซักถามประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำโครงร่างองค์การหรือ Organization Profile (OP)

วิทยากร: รองศาตราจารย์ปรียานุช แย้มวงษ์ (ที่ปรึกษาอธิการบดี)

สถานที่และเวลา: Bits and Bytes Hall ชั้น 4 อาคาร ICT ศาลายา วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2553 เวลา 17.00-20.00 น.
EdPex2010

อบรมครั้งที่ 3

หัวข้อในการอบรมครั้งที่ 3 คือ เรื่อง การจัดกระบวนการ

วิทยากร: ผศ.ดร.ศจี ศิริไกร จากม.ธรรมศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551)

สถานที่และเวลา: ห้อง 1111 ชั้น 11 คณะพยาบาลศิริราช วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2553 เวลา 17.00-20.00 น.

อบรมครั้งที่ 4

หัวข้อในการอบรมครั้งที่ 4 คือ เรื่อง การวางแผนเชิงกลยุทธ์

วิทยากร: รองศาตราจารย์ปรียานุช แย้มวงษ์ (ที่ปรึกษาอธิการบดี)

สถานที่และเวลา: ห้อง 202 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ วันอังคารที่ 14 กันยายน 2553 เวลา 17.00-20.00 น.

อบรมครั้งที่ 5

หัวข้อในการอบรมครั้งที่ 5 คือ เรื่อง การนำองค์กร

วิทยากร: ผศ.นันทนา ศิริทรัพย์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่และเวลา: ห้องประชุมฯ คณะเทคนิคการแพทย์(ศาลายา)
วันอังคารที่ 21 กันยายน 2553 เวลา 17.00-20.00 น.

อบรมครั้งที่ 6

หัวข้อในการอบรมครั้งที่ 6 คือ เรื่อง การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน

วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันเอกดุสิต สถาวร จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

สถานที่และเวลา: ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ วันอังคารที่ 28 กันยายน 2553
เวลา 17.00-20.00 น

อบรมครั้งที่ 7

หัวข้อในการอบรมครั้งที่ 7 คือ เรื่อง การมุ่งเน้นลูกค้า

วิทยากร: ศาสตราจารย์คลินิกอภิชาติ ศิวยาธร (ที่ปรึกษาอธิการบดี)

สถานที่และเวลา: ห้องประชุม วิทยาลัยนานาชาติ วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2553
เวลา 17.00-20.00 น

ครั้งที่8

อบรมครั้งที่ 8

หัวข้อในการอบรมครั้งที่ 8 คือ เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ประโยชน์ของการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(TQM) ไปใช้พัฒนาองค์กร

วิทยากร: นายแพทย์สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล

สถานที่และเวลา: ห้องประชุม คณะสาธารณสุขศาสตร์ วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2553
เวลา 17.00-20.00 น

ครั้งที่ 9

อบรมครั้งที่ 9

หัวข้อในการอบรมครั้งที่ 9 คือ เรื่อง การจัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้

วิทยากร: ศาสตราจารย์คลินิกอภิชาติ ศิวยาธร (ที่ปรึกษาอธิการบดี)

สถานที่และเวลา: ห้องประชุม คณะเภสัชศาสตร์ วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2553
เวลา 17.00-20.00 น

ครั้งที่ 8

อบรมครั้งที่ 10

หัวข้อในการอบรมครั้งที่ 10 คือ เรื่อง ผลลัพธ์

วิทยากร: ศาสตราจารย์คลินิกอภิชาติ ศิวยาธร (ที่ปรึกษาอธิการบดี)

สถานที่และเวลา: ห้องประชุมK 102 คณะวิทยาศาสตร์ วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2553
เวลา 17.00-20.00 น

EdPEx13-12-2010-3

อบรมครั้งที่ 11

หัวข้อในการอบรมครั้งที่ 11 คือ เรื่อง เคล็ดเกณฑ์TQA

วิทยากร: รศ.นพ.จิรุตม์  ศรีรัตนบัลล์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่และเวลา: ห้องประชุมK 102 คณะวิทยาศาสตร์ วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2553
เวลา 13.00-16.30 น


11


การอบรมเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ปี 2553-2554
TQA


การฝึกอบรมโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2553 หลักสูตร TQA Criteria Level 2 รุ่นที่ 10


โดย สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ วันที่ 13-15 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมสยามซิตี้

คณะวิทยาศาสตร์ส่งตัวแทน ไปอบรม 3 คน คือ ผศ. สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา อ.ณัฐพล อ่อนปาน และนางสาวลีลศร พ่วงศรี


การฝึกอบรมโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2554

หลักสูตร TQA Criteria Level 2

โดย สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2554

ณ โรงแรมอมารีเอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ส่งตัวแทน ไปอบรม 4 คน คือ

1. รศ.สุดา เรียงโรจน์พิทักษ์
2. รศ.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด
3. ผศ.ชุลีวัลย์ ราษฎร์วิรุฬกิจ และนางสาวณัฐปภัสร์ วศินธนโรจน์

ดูภาพกิจกรรม


การฝึกอบรมโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2554

หลักสูตร การวัดความพึงพอใจลูกค้า

โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

ณ โรงแรมอมารีเอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ส่งตัวแทน ไปอบรม 2 คน คือ

นางสาวลีลศร พ่วงศรี และ นางศศิมา มามีใหญ่

ดูภาพกิจกรรม

TQA-KPI


การฝึกอบรมโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2554

หลักสูตร วิธีสร้างดัชนีชี้วัดวามสำเร็จของงาน (KPIs : Principles to Practices)

โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ วันที่ 23-24 มีนาคม 2554

ณ โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซอย 6

คณะวิทยาศาสตร์ส่งตัวแทน ไปอบรม 3 คน คือ รศ.กรองทอง ยุวถาวร

นางสาวลีลศร พ่วงศรี และ นางศศิมา มามีใหญ่

ดูภาพกิจกรรม

1


การฝึกอบรมโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2554

หลักสูตร TQA Application Report Writing

โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ วันที่ 27-28 เมษายน 2554

ณ โรงแรมอมารี เอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ส่งตัวแทน ไปอบรม 3 คน คือ

รศ.สุดา เรียงโรจน์พิทักษ์

นางสาวลีลศร พ่วงศรี และ นางสาวณัฐปภัสร์ วศินธนโรจน์

ดูภาพกิจกรรม


การฝึกอบรมโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2554

หลักสูตร TQA Organization GAP Analysis รุ่นที่ 1

โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2554

ณ โรงแรมอมารี เอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ส่งตัวแทน ไปอบรม 4 คน คือ

ผศ.ชุลีวัลย์ ราษฎร์วิรุฬกิจ

ผศ. สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา

นางสาวลีลศร พ่วงศรี และ นางสาวณัฐปภัสร์ วศินธนโรจน์


การฝึกอบรมโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2554

หลักสูตร Knowledge Management Assessment for Senior Level

โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554

ณ โรงแรมโนโวเทล

คณะวิทยาศาสตร์ส่งตัวแทน ไปอบรม 1 คน คือ รศ.กรองทอง ยุวถาวร


สัมมนาในหัวข้อ Innovation : Key to Sustainability and Growth

โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ วันที่ 23-24 มิถุนายน 2554

ณ โรงแรมโกเด้นท์ ทิวลิป ซอฟเฟอริน

คณะวิทยาศาสตร์ส่งตัวแทน ไปอบรม 3 คน คือ

รศ.กรองทอง ยุวถาวร

นางสาวลีลศร พ่วงศรี และ นางสาวศรันยา วัฒนธงทอง