หน้าแรก วิสัยทัศน์และพันธกิจ ระบบการประกันคุณภาพ บุคลากร ข่าวและกิจกรรม ผลการดำเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง เรื่องที่เกี่ยวข้อง
 
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
     

   
   
 

     
              นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เห็นเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ที่มีการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นการสอดคล้องกับการบริหารราชการแนวทาง
ใหม่ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่า และการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สมควรวางระบบงานสารบรรณให้เป็นการดำเนินงานที่มีระบบ มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติราชการ จึงได้วางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ไว้


          เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการดำเนินงานให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ  หน่วยประกันคุณภาพจึงได้ดำเนินการรวบรวมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  ไว้ในฉบับเดียวกัน  นอกจากนี้ ยังได้ประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ มานำเสนอในคราวเดียวกัน
       
       
     

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

      ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
      ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
      ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
      ภาคผนวก ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
         
      ข้อปฏิบัติว่าด้วยการใช้คำ "ฯพณฯ" เป็นคำนำหน้าตำแหน่งในหนังสือราชการ
      ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ. ๒๕๓๖
         
 

     
  ย้อนกลับ สารพันเรื่องน่ารู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน

 

     
-:- ปรับปรุงครั้งล่าสุด ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ -:-