การประชุมวิชาการ TURFPaG และ T-JURFPaG ผ่านพ้นไปและประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ขอแจ้งรางวัลการนำเสนอผลงานดังนี้

รางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ระดับปริญญาตรี

ระดับดีเด่น
           คุณลักษณะเซลล์วิทยาของพืชสกุลผีเสื้อน้อย (Gagnepainia K. Schum.) ในประเทศไทย ปารเมษฐ์ มูลแก้ว, ณัฐพล นพพรเจริญกุล, ทยา เจนจิตติกุล และ พวงผกา อัมพันธ์จันทร์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสารต้านออกซิเดชันและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันในข้าว Oryza sativa L. ช่อรัก วงศ์สวรรค์ และ วราลักษณ์ เกษตรานันท์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับดีมาก
           เครื่องหมายเมทิลเลชันสำหรับมะเร็งรังไข่ชนิด mucinous อนรรฆ ชูชม, รัชนีกร ธรรมโชติ และ นครินทร์ กิตกำธร ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ชีพลักษณ์การออกดอกและการถ่ายเรณูของ Ceropegia acicularis Kidyoo นันทพร อ่วมจันทร์ และ อรุณรัตน์ คิดอยู่ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับดี
           การประมาณมวลซากเนื้อไม้หยาบโดยวิธี line intersect ในป่าชายเลนรุ่นสอง ปากแม่น้ำตราด ปิยะพล แก่นคง และ ศศิธร พ่วงปาน ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ผลของอาหารเลี้ยงต่อการขยายพันธุ์ต้นลักขณา (Gentiana nudicaulis Kurz subsp. lakshnakarae (Kerr) Halda) ในหลอดทดลอง เฌอ ชาติ และ งามนิจ ชื่นบุญงาม


รางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ระดับเยาวชน

ระดับดีเด่น
           การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ของไม้ประดับในโรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ปัณณทัต ด้วงแค, ณัฐภูมิ ประพฤติธรรม, ธีรุตม์ แก้วสมนึกสกุล, กฤษณา โภคพันธ์, สันติชัย อนุวรชัย และ สุชาดา ศรีศกุน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาระดับดีมาก
          การศึกษาอัตราการเสื่อมสลายและความเป็นพิษของวัสดุค้ำยันกระดูก เจลาติน/คอลลาเจนไฮโดรไลแซทที่เชื่อมขวางด้วยสารสกัดหยาบสะเดาไทย ณัฐภัค ดรุมาศ, วุฒิภัทร รัตนะโชติวงศ์, ศุภลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง และ สุพรรษา ยอดเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี


รางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ระดับเยาวชน

ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานสำหรับนักเรียนระดับมัธยม
           1. นายณัฐภัค ดรุมาศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี


2. นางสาวอรชพร ศรีพวากุล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


รางวัลการนำเสนอผลงานภาคนิทัศน์ ระดับปริญญาตรี

ระดับดีเด่น
           การวิเคราะห์การแสดงออกของยีน hevein ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการรวมตัวกันของอนุภาคยางในต้นยางพารา (Hevea brasiliensis) ธานิดา จาง, อัญชีรา วิบูลย์จันทร์, จรัญญา ณรงคะชวนะ และ พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลระดับดีมาก

การศึกษาอนุกรมวิธานของ Ceropegia tenuicaulis ชนิดเชิงซ้อนในประเทศไทย กมลชนก สุวรรณโคตร และ มานิต คิดอยู่ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย