ค้นหาที่: เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์คณะวิทย์ฯ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ทุกเว็บไซต์


การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านพืชและพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4
และการประชุมวิชาการระดับเยาวชนด้านพืช และพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1

The 4th Thailand Undergraduate Research Forum on Plants and Genetics (TURFPaG)
and The 1st Thailand Junior Research Forum on Plants and Genetics (T-JuRFPaG)

หลักการและเหตุผล

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำริให้มีการนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ฯ ในรูปแบบการประชุมวิชาการ โดยเป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงการพิเศษพฤกษศาสตร์ (Senior Project) ขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2546 ต่อมา คณาจารย์จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณาจารย์จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยด้านพืชของนักศึกษาปริญญาตรีจากทั้งสองสถาบันการศึกษาขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพเป็นประจำทุกปี และได้เชิญนิสิตนักศึกษา จากหลายคณะ/สถาบันจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วม ซึ่งในปี พ.ศ. 2549 ใช้ชื่อการประชุมว่า Plant Science Plus ครั้งที่ 2 ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 ได้เปลี่ยนไปใช้ชื่อว่า "การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านพืชและพันธุศาสตร์" เป็นครั้งแรก และในปี พ.ศ. 2558 ใช้ชื่อว่าการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านพืชและพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 โดยภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จาก 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สลับกันเป็นเจ้าภาพหลักตามลำดับ

เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มุ่งหวังให้กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศและมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ซึ่งสถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจสำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากล ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจะจัด "การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านพืชและพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4" หรือ "The Fourth Thailand Undergraduate Research Forum on Plants and Genetics (The 4st TURFPaG)" พร้อมกับริเริ่มจัด "การประชุมวิชาการระดับเยาวชนด้านพืชและพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1" หรือ "The First Thailand Junior Research Forum on Plants and Genetics (The 4th T-JuRFPaG)" ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 8.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข และห้องประชุม N101 อาคารชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะและพัฒนาความสามารถเชิงวิชาการ เป็นเวทีการนำเสนอผลงาน และเปิดโอกาสให้ทั้งนักเรียน นิสิตนักศึกษา และคณาจารย์ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องใกล้เคียงกัน สร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านพืชและพันธุศาสตร์ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

ในการนี้ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ร่วมส่งบทคัดย่อเพื่อรับการพิจารณาเข้านำเสนอผลงาน ขอเชิญครู อาจารย์ และผู้สนใจเข้ารับฟังการนำเสนอผลงาน ฟังการบรรยายพิเศษ และร่วมแสดงความคิดเห็นในการเสวนาในการประชุมในครั้งนี้

คณะทำงาน

คณะกรรมการที่ปรึกษา

 1. รศ. ดร. สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. รศ. ดร. กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. ผศ. ดร. สมคิด อมรสมานกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. ผศ. ดร. ธนากร โอสถจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. อ. ดร. ระพี บุญเปลื้อง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 6. ผศ. ดร.กรกนก บุญวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 7. ผศ. ดร. ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส รองคณบดีฝ่ายคลัง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 8. อ. ดร. ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
 9. รศ. ดร. พวงผกา อัมพันธ์จันทร์ หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 10. รศ. ดร. ศุภจิตรา ชัชวาลย์ หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 11. ผศ. ดร. ฉัตรชัย เงินแสงสรวย หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะกรรมการดำเนินงาน

 1. ผศ. ดร. ศศิวิมล แสวงผล มหาวิทยาลัยมหิดล ประธาน
 2. ผศ. ดร. วิษุวัต สงนวล มหาวิทยาลัยมหิดล รองประธาน
 3. รศ. ดร. ครรชิต ธรรมศิริ มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ
 4. รศ. ดร. ปวีณา ไตรเพิ่ม มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ
 5. ผศ. ดร. อุษณีษ์ พิชกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ
 6. ผศ. ดร. งามนิจ ชื่นบุญงาม มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ
 7. ผศ. ดร. ทยา เจนจิตติกุล มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ
 8. ผศ. ดร. อัญชีรา วิบูลย์จันทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ
 9. อ. ดร. อลิสา สจ๊วต มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ
 10. ผศ. ดร. กนกวรรณ เสรีภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ
 11. ผศ. ดร. รสริน พลวัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ
 12. ผศ. ดร. ชมพูนุช กลิ่นวงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ
 13. อ. ดร. ชนิตา ปาลิยะวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ
 14. อ. ดร. อรุณรัตน์ คิดอยู่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ
 15. รศ. ดร. ศรีสม สุวรรณวงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
 16. รศ. ดร. สรัญญา วัชโรทัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
 17. อ. ดร. อรอุษา คำสุข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
 18. อ. ดร. ณัฎฐา เสนีวาส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
 19. อ. ดร. สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
 20. รศ. ดร. ประศาสตร์ เกื้อมณี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
 21. อ. ดร. เอกพันธ์ ไกรจักร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
 22. อ. ดร. มินตา ชัยประสงค์สุข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
 23. อ. ดร. ณรงค์ วงศ์กันทรากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
 24. อ. ดร. จรัสวัน วารกานนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
 25. นายสมบัติ ศรีวรรณงาม มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ
 26. นางอัจฉรา เมืองครุธ มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ
 27. ผศ. ดร. พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการและเลขานุการ
 28. น.ส. ลดาวัลย์ วิภารัตนากร มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 29. นางชาลิสา คล้ายพึ่งสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อบ่มเพาะและพัฒนาความสามารถเชิงวิชาการของนักเรียน นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
 2. เพื่อเป็นเวทีของการนำเสนอผลงานวิจัยด้านพืชและพันธุศาสตร์ของนักเรียน และนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี
 3. เพื่อเชื่อมโยง และพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยทางด้านพืชและพันธุศาสตร์ระหว่างโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

ระยะเวลาทำการวิจัยและแผนการดำเนินงานตลอดโครงการ

 • วันศุกร์สุดท้ายของเดือนเมษายนทุกปี ในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561

รูปแบบการจัดการประชุม

 1. การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (oral presentation) โครงการพิเศษ (Special Project) โครงการปริญญานิพนธ์ (Senior Project) และ/หรือ วิทยานิพนธ์สำหรับปริญญาตรี (Undergraduate Thesis) ด้านพืชและพันธุศาสตร์ ของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับโครงงานระดับมัธยมศึกษา ด้านพืชและพันธุศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือก
 2. การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (poster presentation) สำหรับโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี และโครงงานระดับมัธยมศึกษา ด้านพืชและพันธุศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือก
 3. การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืชและพันธุศาสตร์
 4. การเสวนาพิเศษ เรื่อง พฤกษศาสตร์ศึกษา โดย ครูอาจารย์ระดับมัธยมศึกษา นักการศึกษา ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการผลิตนักพฤกษศาสตร์และพันธุศาสตร์ อาจารย์สาขาวิชาพฤกษศาสตร์และพันธุศาสตร์

วัน เวลา และสถานที่

 • วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 8.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข และห้องประชุม N101 อาคารชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

Download

หนังสืออนุมัติจัดงานการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านพืช และพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 (.pdf)
 • วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 8.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข และห้องประชุม N101 อาคารชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
กำหนดการจัดการประชุม
Important Date
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 08.45 น. พิธีเปิด
08.45 - 09.45 น. การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ฯ
09.45 – 10.00 น. ถ่ายภาพหมู่ และพักรับประทานอาหารว่าง
10.00 – 11.00 น. การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ฯ
11.00 – 12.00 น. การเสวนาพิเศษ และการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ฯ และ ห้องประชุม N101
14.00 – 15.00 น. การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ฯ และ ห้องประชุม N101
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.15 น. การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ฯ และ ห้องประชุม N101
16.15 – 16.45 น. การบรรยายพิเศษ
16.45 – 17.00 น. มอบรางวัล และพิธีปิด


การจัดทำบทคัดย่อ

>> การจัดทำบทคัดย่อ การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านพืชและพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4
และการประชุมวิชาการระดับเยาวชนด้านพืชและพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1  
>> ตัวอย่างบทคัดย่อ 

ติดต่อเรา

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2201 5232, 0 2201 5240  โทรสาร: 0 2354 7172
e-mail address: plantscience.mahidoluniversity@gmail.comสนับสนุนโดย