นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี การก่อตั้ง "เครือข่ายวิทย์สานศิลป์"
"สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ ๒"
Botanical Art Thailand 2019

จัดโดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ เครือข่ายวิทย์สานศิลป์
๒๑ พฤษภาคม ถึง ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักการและเหตุผล

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้นมา เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ ซึ่งก่อตั้งขึ้น ณ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ริเริ่มโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่เยาวชน นักวิจัย และประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจในวิธีการถ่ายทอดความสวยงามของธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเพื่อใช้ประกอบในห้องเรียน บทความวิจัย และเป็นงานอดิเรก กระทั่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไทยมีผลงานภาพวาดเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก American Society for Botanical Artists เชิญให้ร่วมจัดนิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ "Botanical Art Worldwide 2018: Linking People to Plants through Botanical Art" ในช่วงวันเวลาเดียวกัน พร้อมกันรวม ๒๕ ประเทศทั่วโลก โดยมีกำหนดจัดงานทุกๆ ๓-๔ ปี สำหรับนิทรรศการของประเทศไทย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Bangkok Art & Culture Centre – BACC) ในปีที่ผ่านมา จัดขึ้นในชื่อว่า "สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์" มีภาพวาดพฤกษศาสตร์พืชพื้นเมืองไทยร่วมจัดแสดงจํานวน ๖๙ ภาพ เป็นผลงานของนักเรียน นิสิตนักศึกษา ครูอาจารย์ นักพฤกษศาสตร์ และศิลปินจากทั่วประเทศจำนวน ๕๒ ท่าน

เพื่อสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี การก่อตั้งเครือข่ายวิทย์สานศิลป์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ฯ โครงการ อพ.สธ. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จึงกำหนดจัดนิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง ระหว่างวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ถึง ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้ชื่อว่า "สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ ๒" โดยคาดหวังว่านิทรรศการจะเป็นสายใยยึดโยงความเข้าใจอันดีระหว่างศิลปินพฤกษศาสตร์และประชาชนทั่วไปในระดับนานาชาติ ก่อให้เกิดความตระหนัก และความร่วมมือในการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชพรรณที่งดงามให้อนุชนรุ่นหลังต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. สนองพระราชดำริการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชพื้นเมืองไทย ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
  2. สร้างความเข้าใจและทำให้ประชาชนทั่วไปเห็นคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช ผ่านการชื่นชมความสวยงามของภาพวาดพฤกษศาสตร์
  3. สร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างศิลปินพฤกษศาสตร์

รูปแบบการจัดงาน

นิทรรศการแสดงภาพวาดพฤกษศาสตร์ การสาธิตการวาดภาพพฤกษศาสตร์ การอบรมระยะสั้น นิทรรศการแสดงภาพวาดออนไลน์ เป็นต้น

กำหนดการจัดนิทรรศการ

จัดแสดงภาพระหว่างวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ถึง ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ รวม ๑๓ วัน

สถานที่จัดนิทรรศการ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Bangkok Art & Culture Centre - BACC)

หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๐๑ ๕๒๓๒, ๐ ๒๒๐๑ ๕๒๔๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๗๑๗๒ อีเมล sasivimon.swa@mahidol.edu, เว็บไซต์ http://plantscience.sc.mahidol.ac.th โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ. สธ.) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Bangkok Art & Culture Centre - BACC) และ เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ https://www.facebook.com/sci-artnetwork อีเมล sciartnetwork@gmail.com

รายละเอียดการจัดนิทรรศการ

15 ธันวาคม 2561 – 15 มีนาคม 2562

รับไฟล์ภาพเพื่อพิจารณาคัดเลือก

31 มีนาคม พ.ศ. 2562

แจ้งผลผู้ผ่านการคัดเลือกทางอีเมล์

10 เมษายน พ.ศ. 2562

วันสุดท้ายที่ผู้ส่งภาพยืนยันการเข้าร่วมแสดงภาพ

19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รับภาพจากศิลปิน

20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ติดตั้งภาพ

21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.30 น.

พิธีเปิดนิทรรศการ

21 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เปิดให้เข้าชม

2 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 21.00 น.

เก็บภาพ


จำนวนผู้เข้าร่วมในพิธีเปิด (ประมาณการ)

          บุคคลทั่วไป 30 คน
          นักเรียน นิสิต นักศึกษา 20 คน


ประธานในพิธีเปิด

          อยู่ในระหว่างการติดต่อเรียนเชิญ