อบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ครั้งที่ 11

(ขออภัยผู้สนใจทุกท่าน การอบรมฯนี้เลื่อนวัน-เวลาอบรมฯ อย่างไม่มีกำหนด)


หลักการและเหตุผล

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นศาสตร์ที่มีการนำไปประยุกต์เพื่อให้เข้ากับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ได้หลายรูปแบบ เช่นนำไปใช้เพื่อการขยายพันธุ์พืชให้ได้ปริมาณมาก นำไปใช้ในการปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ได้พันธุ์ใหม่ แม้กระทั่งนำไปใช้ในการเก็บรักษาพันธุ์พืชที่หายากและกำลังจะสูญพันธุ์ หรือนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยขั้นสูงอีกมากมาย ในประเทศไทยได้ใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในการขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่นกล้วยไม้ จนกระทั่งสามารถนำรายได้เข้าสู่ประเทศได้ปีละมากกว่า 2,000 ล้านบาท จึงทำให้มีผู้สนใจที่จะเรียนรู้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพิ่มมากขึ้น

เนื่องจากมีการนำเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปใช้แพร่หลายมากขึ้น และผู้ที่เรียนรู้เทคนิคดังกล่าวนี้สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพอิสระส่วนบุคคลได้ ซึ่งสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหลายแห่งได้นำเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอน ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนการสอนวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการและเทคนิควิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่ถูกต้อง จึงได้เปิดสอนวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์พืช (Plant Tissue and Cell Culture) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นเป็นเวลานานกว่า 10 ปี ทั้งนี้ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ยังเล็งเห็นว่ายัง มีนิสิตนักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนอีกหลากหลายอาชีพที่มีความสามารถและสนใจใคร่เรียนรู้วิชาสาขานี้ โดยเฉพาะคณาจารย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในระดับมัธยมศึกษาหรืออุดมศึกษา ซึ่งจะเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการสาขานี้ให้กับนักเรียน ภาควิชาพฤกษศาสตร์จึงได้ริเริ่มจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในหลักการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักและวิธีการในการเตรียมอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การฟอกฆ่าเชื้อชิ้นส่วนพืชชนิดต่างๆที่จะนำทำการเพาะเลี้ยงในขวดทดลอง การย้ายชิ้นพืชลงในอาหารเพาะเลี้ยงใหม่ รวมทั้งหลักและวิธีการนำพืชที่ศึกษาออกจากขวดทดลอง โดยหวังให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบหลักและวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
1. ทราบหลักและวิธีการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
2. ฝึกปฏิบัติวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชพื้นฐานทุกขั้นตอน
3. สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้
4. สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ

ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 เลื่อนกำหนดการอบรมฯอย่างไม่มีกำหนด
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560
9.00-12.00 น.
(ห้อง R405)
 • ความสำคัญของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
 • อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสูตรต่างๆ
 • ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีต่อการเจริญของเนื้อเยื่อในหลอดทดลอง
 • เทคนิคการปลอดเชื้อจุลินทรีย์
13.00-16.00 น.
(ห้อง N300)
 • การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและสารควบคุมการเจริญเติบโต
 • การเตรียมอุปกรณ์สำหรับการฟอกฆ่าเชื้อผิวชิ้นพืชที่ศึกษา
 • การนึ่งฆ่าเชื้ออาหารและอุปกรณ์ที่ใช้
 • เทคนิคการปลอดเชื้อจุลินทรีย์
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560
9.00-12.00 น.
(ห้อง R405)
 • การคัดเลือกชิ้นส่วนและเนื้อเยื่อพืชที่จะนำมาใช้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
 • การออกแบบห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
 • การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้
13.00-16.00 น.
(ห้อง N300)
 • เทคนิคการฟอกฆ่าเชื้อผล และเมล็ดพืชชนิดต่างๆ
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
9.00-12.00 น.
(ห้อง N300)
 • เทคนิคการฟอกฆ่าเชื้อเนื้อเยื่อจากส่วนต่างๆของพืช
13.00-16.00 น.
(ห้อง N300)
 • การย้ายเนื้อเยื่อพืชลงในอาหารใหม่
 • การอนุบาลพืชและการย้ายปลูก

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

จำนวน 30 คน

สถานที่อบรม

ห้อง R405 ชั้น 4 ตึก R และ N300 ชั้น 3 ตึก N คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. งามนิจ ชื่นบุญงาม อาจารย์ผู้สอนวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์พืช ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ครรชิต ธรรมศิริ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกล้วยไม้ และคุณอัจฉรา เมืองครุธ นักวิทยาศาสตร์ ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 4,500 บาท รวมค่าเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวัน โดยสามารถชำระค่าลงทะเบียนผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 026-4-25468-7 ในนามภาควิชาพฤกษศาสตร์ 2549     ปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน 2560

ส่งใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณลดาวัลย์ และคุณชาลิสา ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม ที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์: 0 2201 5232, 0 2201 5240  โทรสาร: 0 2354 7172  e-mail address: scpl.admin@gmail.com

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน