Mahidol University Logo
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปัญญาของแผ่นดิน

 เลือกค้นหาใน: ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกเว็บไซต์                     


เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช Plant Tissue Culture เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช Plant Tissue Culture เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช Plant Tissue Culture เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช Plant Tissue Culture เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช Plant Tissue Culture

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ครั้งที่ 10

จัดโดย
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ขณะนี้ ได้ปิดการอบรมฯ ทั้งรอบแรก และรอบสองแล้ว โปรดติดตามประกาศเปิดการอบรมรอบต่อไปปีหน้าราวเดือนกรกฎาคม 2560 ขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจและติดตามการอบรมฯ


หลักการและเหตุผล

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นศาสตร์ที่มีการนำไปประยุกต์เพื่อให้เข้ากับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ได้หลายรูปแบบ เช่นนำไปใช้เพื่อการขยายพันธุ์พืชให้ได้ปริมาณมาก นำไปใช้ในการปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ได้พันธุ์ใหม่ แม้กระทั่งนำไปใช้ในการเก็บรักษาพันธุ์พืชที่หายากและกำลังจะสูญพันธุ์ หรือนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยขั้นสูงอีกมากมาย ในประเทศไทยได้ใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในการขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่นกล้วยไม้ จนกระทั่งสามารถนำรายได้เข้าสู่ประเทศได้ปีละมากกว่า 2,000 ล้านบาท จึงทำให้มีผู้สนใจที่จะเรียนรู้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพิ่มมากขึ้น

เนื่องจากมีการนำเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปใช้แพร่หลายมากขึ้น และผู้ที่เรียนรู้เทคนิคดังกล่าวนี้สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพอิสระส่วนบุคคลได้ ซึ่งสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหลายแห่งได้นำเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอน ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนการสอนวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการและเทคนิควิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่ถูกต้อง จึงได้เปิดสอนวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์พืช (Plant Tissue and Cell Culture) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นเป็นเวลานานกว่า 10 ปี ทั้งนี้ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ยังเล็งเห็นว่ายัง มีนิสิตนักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนอีกหลากหลายอาชีพที่มีความสามารถและสนใจใคร่เรียนรู้วิชาสาขานี้ โดยเฉพาะคณาจารย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในระดับมัธยมศึกษาหรืออุดมศึกษา ซึ่งจะเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการสาขานี้ให้กับนักเรียน ภาควิชาพฤกษศาสตร์จึงได้ริเริ่มจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในหลักการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักและวิธีการในการเตรียมอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การฟอกฆ่าเชื้อชิ้นส่วนพืชชนิดต่างๆที่จะนำทำการเพาะเลี้ยงในขวดทดลอง การย้ายชิ้นพืชลงในอาหารเพาะเลี้ยงใหม่ รวมทั้งหลักและวิธีการนำพืชที่ศึกษาออกจากขวดทดลอง โดยหวังให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบหลักและวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
 1. ทราบหลักและวิธีการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
 2. ฝึกปฏิบัติวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชพื้นฐานทุกขั้นตอน
 3. สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้
 4. สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ

กำหนดการอบรม
อบรมรอบแรก วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 (เต็มแล้ว) | อบรมรอบที่สอง วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559 (เต็มแล้ว)
วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 (รอบแรก)
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 (รอบสอง)
9.00-12.00 น.
(ห้อง R405)
 • ความสำคัญของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
 • อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสูตรต่างๆ
 • ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีต่อการเจริญของเนื้อเยื่อในหลอดทดลอง
 • เทคนิคการปลอดเชื้อจุลินทรีย์
13.00-16.00 น.
(ห้อง N300)
 • การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและสารควบคุมการเจริญเติบโต
 • การเตรียมอุปกรณ์สำหรับการฟอกฆ่าเชื้อผิวชิ้นพืชที่ศึกษา
 • การนึ่งฆ่าเชื้ออาหารและอุปกรณ์ที่ใช้
 • เทคนิคการปลอดเชื้อจุลินทรีย์
วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 (รอบแรก)
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 (รอบสอง)
9.00-12.00 น.
(ห้อง R405)
 • การคัดเลือกชิ้นส่วนและเนื้อเยื่อพืชที่จะนำมาใช้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
 • การออกแบบห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
 • การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้
13.00-16.00 น.
(ห้อง N300)
 • เทคนิคการฟอกฆ่าเชื้อผล และเมล็ดพืชชนิดต่างๆ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 (รอบแรก)
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 (รอบสอง)
9.00-12.00 น.
(ห้อง N300)
 • เทคนิคการฟอกฆ่าเชื้อเนื้อเยื่อจากส่วนต่างๆของพืช
13.00-16.00 น.
(ห้อง N300)
 • การย้ายเนื้อเยื่อพืชลงในอาหารใหม่
 • การอนุบาลพืชและการย้ายปลูก

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน

สถานที่อบรม
 • ห้อง R405 ชั้น 4 ตึก R และ N300 ชั้น 3 ตึก N คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
 • ครูอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ หรือนิสิตนักศึกษา
 • ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างจากหน่วยงานภาครัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาให้เข้ารับการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และสามารถเบิกค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้
 • ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. งามนิจ ชื่นบุญงาม อาจารย์ผู้สอนวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์พืช ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ครรชิต ธรรมศิริ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกล้วยไม้ และคุณอัจฉรา เมืองครุธ นักวิทยาศาสตร์ ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ส่งใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณลดาวัลย์ และคุณชาลิสา ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม ที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์: 0-2201-5232  โทรสาร: 0-2354-7172  e-mail address: scpl.admin@gmail.com


=> ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนแล้ว <=

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช Plant Tissue Culture เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช Plant Tissue Culture เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช Plant Tissue Culture เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช Plant Tissue Culture เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช Plant Tissue Culture