Mahidol University Logo
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปัญญาของแผ่นดิน
เทคโนโ่ลยีการผลิตกล้วยไม้ เทคโนโ่ลยีการผลิตกล้วยไม้ เทคโนโ่ลยีการผลิตกล้วยไม้ เทคโนโ่ลยีการผลิตกล้วยไม้

อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ครั้งที่ 20

จัดโดย
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


หลักการและเหตุผล

การเพาะเลี้ยงเนื้อกล้วยไม้เป็นไม้ดอกไม้ประดับที่มีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย ทำรายได้จากการส่งออกมากกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี ปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ประเทศไทยมีความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมกล้วยไม้ เนื่องมาจากได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่การปลูกเลี้ยง การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและ การใช้วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้มีข้อดีหลายประการได้แก่ ช่วยผ่อนคลายความเครียดและมีความสุขทางจิตใจ สามารถปลูกเลี้ยงได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่พื้นที่ขนาดเล็กบริเวณ บ้านโดยไม่ต้องลงทุนมากนัก ไปจนถึงปลูกเลี้ยงในพื้นที่ขนาดใหญ่และ ผลิตแบบครบวงจร เป็นรายได้หลักและรายได้เสริมเพิ่มเครือข่ายเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและต่างประเทศเนื่องจาก กล้วยไม้เป็นพืชสากล และเพื่อการเรียน รู้ศึกษาวิจัยทางพฤกษศาสตร์เนื่องจากประเทศไทยมีความหลากหลายของกล้วยไม้ป่ามากกว่า 1,100 ชนิด และ มี ลูกผสมอีกมากมาย

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนา อุตสาหกรรมกล้วยไม้ซึ่งต้องมี บุคลากรที่มีความรู้ทางด้านนี้จำนวนมาก นอกจากนี้บุคคลจากหลายอาชีพให้้ความสนใจในการเข้ารับการอบรมการใช้เทคโนโลยีสมัย ใหม่ในการผลิตกล้วยไม้ ภาควิชาพฤกษศาสตร์จึงได้จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้แก่ ผู้สนใจทั่วไป นักเรียน นิสิตนักศึกษา ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างจากหน่วยงานภาครัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อช่วยให้สามารถปลูกเลี้ยงกล้วยไม้แบบครบวงจร ให้เจริญงอกงาม และเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมกล้วยไม้ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

กำหนดการอบรม

วันพุธที่ 24 เมษายน 2556
9.00-12.00 น.
 • การจำแนกและชื่อกล้วยไม้
 • การปลูกเลี้ยง
 • วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
13.00-16.00 น.
 • การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้
 • ข้อมูลและธุรกิจกล้วยไม้
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556
9.00-12.00 น.
 • การย้ายปลูกและดูแลรักษา (ฝึกปฏิบัติ)
 • การเพาะเมล็ดและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้
 • การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้
13.00-16.00 น.
 • การเพาะเมล็ดและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ (ฝึกปฏิบัติ)
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556
9.00-18.00 น.
 • ทัศนศึกษาสวนกล้วยไม้ จังหวัดนครปฐม

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน

สถานที่อบรม
 • ห้องบรรยาย SC 4-207 และห้องปฏิบัติการ R2/1 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 • โรงเรือนกล้วยไม้ โครงการวิจัยชีววิทยาการขยายพันธุ์ของพืชเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
 • ครูอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ หรือนิสิตนักศึกษา
 • ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างจากหน่วยงานภาครัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาให้เข้ารับการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และสามารถเบิกค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้
 • ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร. ครรชิต ธรรมศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำเร็จปริญญาเอกทางด้านกล้วยไม้จากมหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา เสนอผลงานวิจัยในงานกล้วยไม้โลกในรูปบรรยาย ครั้งที่ 15 ที่ประเทศบราซิล ครั้งที่ 16 ที่ประเทศแคนาดา ครั้งที่ 17 ที่ประเทศมาเลเซีย และครั้งที่ 18 ที่ประเทศฝรั่งเศส แต่งหนังสือเรื่อง Orchids in Thailand : A Success Story เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้และกล้วยไม้ไทย : การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน


ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 3,100 บาท รวมค่าเอกสาร อาหารว่างและอาหาร โดยสามารถชำระค่าลงทะเบียนผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 026-2-68742-8 ในนาม นายครรชิต ธรรมศิริ
ปิดรับสมัคร 19 เมษายน 2556


ส่งใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณลดาวัลย์ และคุณชาลิสา ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม ที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์: 0-2201-5232  โทรสาร: 0-2354-7172  e-mail address: scktr@mahidol.ac.th


ดาวน์โหลดใบสมัคร

ใบลงทะเบียน 
รายละเอียด 


เทคโนโ่ลยีการผลิตกล้วยไม้     เทคโนโ่ลยีการผลิตกล้วยไม้     เทคโนโ่ลยีการผลิตกล้วยไม้     เทคโนโ่ลยีการผลิตกล้วยไม้     เทคโนโ่ลยีการผลิตกล้วยไม้