The 19th Scientific Illustration Workshop

อบรมเชิงปฏิบัติการ การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 19

Scientific Illiutration

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 19
ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561
ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์โดย ผศ. ดร. ศศิวิมล แสวงผล และคณาจารย์กลุ่มวิทย์สานศิลป์
*****************************
ผู้สนใจ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561  ลงทะเบียนออนไลน์และดูรายละเอียดเพิ่มเติม

The 4th Thailand Undergraduate Research Forum on Plants and Genetics (TURFPaG) The 1st Thailand Junior Research Forum on Plants and Genetics (T-JuRFPaG)

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านพืช และพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการระดับเยาวชนด้านพืช และพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1

TURFPaG2018

ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ร่วมส่งบทคัดย่อเพื่อรับการพิจารณาเข้านำเสนอผลงาน ขอเชิญครู อาจารย์ และผู้สนใจเข้ารับฟังการนำเสนอผลงาน ฟังการบรรยายพิเศษ และร่วมแสดงความคิดเห็นในการเสวนาในการประชุมการนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ฯ ในรูปแบบการประชุมวิชาการ
ผู้สนใจ ลงทะเบียนได้แต่บัดนี้  ลงทะเบียนออนไลน์และดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Botanical Art Worldwide 2018: Thailand Edition

นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ "สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์"

SciArtNetwork

ขอเชิญร่วมนิทรรศการแสดงภาพวาดพฤกษศาสตร์ของพืชพื้นเมืองของประเทศไทย ประมาณ ๑๐๐ ภาพ การเสวนา การสาธิตการวาดภาพพฤกษศาสตร์ การอบรมระยะสั้น นิทรรศการแสดงภาพวาดออนไลน์
ลงทะเบียนออนไลน์ | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

The 3rd International Symposium on Plant Cryopreservation
(CryoSymp 2018)

การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "การเก็บรักษาพันธุ์พืชในสภาวะเย็นยิ่งยวด ครั้งที่ 3"

SciArtNetwork

จัดโดย

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมพืชสวนนานาชาติ
ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ
ดูรายละเอียด | ภาพถ่ายการประชุม

The 11th Botanical Conference of Thailand: BCT11(Abstracts)
The 1st Junior Botanical Conference of Thailand: Junior BCT1(Abstracts)

รวมบทคัดย่อ การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ และ การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๑"

รวมบทคัดย่อ
การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ และ
การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๑

Book of Abstracts
The 11th Botanical Conference of Thailand: BCT11
The First Junior Botanical Conference of Thailand: Junior BCT1

The 11th Botanical Conference of Thailand: BCT11

การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑
"สืบสานพระราชปณิธานงานอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพรรณพืช"

BCT11

จัดโดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ สมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วันที่ ๑๔-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท เลขที่ ๒๗๒ ถนนพระรามที่หก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

The 1st International Symposium on Tropical and Subtropical Ornamentals (TSO 2016)

ภาพบรรยากาศการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง ไม้ดอกไม้ประดับเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน ครั้งที่ 1

TSO 2016

ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมาแล้ว
ณ อ่าวนางนาคาปุระ รีสอร์ทแอนสปา อำเภออ่าวนาง จังหวัดกระบี่
จัดโดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ International Society For Horticulture Science(ISHS)

ภาพกิจกรรม

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านพืชและพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการระดับเยาวชนด้านพืช และพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1

27 เมษายน 2561
ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลThe 3rd International Symposium on Plant Cryopreservation (CryoSymp 2018)

26-28 March 2018
Asia Hotel, Bangkok, Thailandคืนสู่เหย้าครบรอบ 25 ปี ภาควิชาพฤกษศาสตร์

เปิดโอกาสให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เพื่อนพ้องน้องพี่ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเอเชีย ห้องกิ่งเพชรงานทำบุญภาควิชาพฤกษศาสตร์ประจำปี 2560

ทำบุญภาควิชาพฤกษศาสตร์ ประจำปี 2560
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 อาคาร N ชั้น 3ไหว้ครูประจำปี 2560 ภาควิชาพฤกษศาสตร์

ไหว้ครูประจำปี 2560 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ห้อง N300ร่วมยินดีกับบัณฑิต และมหาบัณฑิต 2560

ร่วมยินดีกับบัณฑิต และมหาบัณฑิต ของภาควิชาพฤกษศาสตร์
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 256017th Flora of Thailand Conference, triennial international meetings at Ao Nang, Krabi, Thailand

Big congratulations to our Plant Science M.Sc. graduates in 17th Flora of Thailand Conference, triennial international meetings at Ao Nang, Krabi, Thailand during 20-25 Aug. 2017.พิธีไหว้ครูภาควิชาฯ 2559

วันที่ 22 กันยายน 2559
ณ ห้อง N300 8 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลอบรมเชิงปฏิบัติการ การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 18

วันที่ 28-30 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลพิธีไหว้ครูภาควิชาฯ 2559

วันที่ 22 กันยายน 2559
ณ ห้อง N300 8 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตปี 2559


เครือพิสุทธิ์ได้ถูกยืนยันการเป็นพืชชนิดใหม่ของโลก โดย ดร. จอร์จ สเตเปิลส์ (Dr. George Staples) นักพฤกษศาสตร์ชาวอเมริกัน และ ผศ.ดร. ปวีณา ไตรเพิ่มอาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชครั้งที่ 10

เครือพิสุทธิ์ได้ถูกยืนยันการเป็นพืชชนิดใหม่ของโลก โดย ดร. จอร์จ สเตเปิลส์ (Dr. George Staples) นักพฤกษศาสตร์ชาวอเมริกัน และ อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


อบรมเชิงปฏิบัติการการ การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 17

เครือพิสุทธิ์ได้ถูกยืนยันการเป็นพืชชนิดใหม่ของโลก โดย ดร. จอร์จ สเตเปิลส์ (Dr. George Staples) นักพฤกษศาสตร์ชาวอเมริกัน และ ผศ.ดร. ปวีณา ไตรเพิ่ม อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 1 เรื่องไม้ดอกไม้ประดับเขตร้อนและเขตกึ่งร้อน (TSO2016)

อิน-จัน

รองศาสตราจารย์ ดร. ครรชิต ธรรมศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการคัดเลือกจาก The International Society for Horticultural Science ให้เป็นผู้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 1 เรื่องไม้ดอกไม้ประดับเขตร้อนและเขตกึ่งร้อน (TSO2016) ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม พ.ศ. 2559 ที่อ่าวนางนาคาปุระรีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดกระบี่
ดูรายละเอียด: แผ่นพับ | โปสเตอร์ | ดูภาพบรรยากาศงานประชุมฯ

เรือนความรู้

"บัวตอง ถึงเวลาจำกัดขอบเขตหรือยัง"

บัวตองเป็นพืชต่างถิ่นรุกรานรุนแรงในหลายประเทศ ทั้งจีน อินเดีย เมียนมาร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ หลายประเทศในอัฟริกา และรัฐทางใต้ของสหรัฐอเมริกา และถูกจัดให้อยู่ในรายการชนิดพันธุ์รุกรานระดับโลกตั้งแต่ ปี พ.ศ 2551
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


"เครือพิสุทธิ์" พืชวงศ์ผักบุ้งชนิดใหม่ของโลก

เครือพิสุทธิ์ได้ถูกยืนยันการเป็นพืชชนิดใหม่ของโลก โดย ดร. จอร์จ สเตเปิลส์ (Dr. George Staples) นักพฤกษศาสตร์ชาวอเมริกัน และ ผศ.ดร. ปวีณา ไตรเพิ่ม อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


การค้นพบกล้วยศรีน่าน กล้วยชนิดใหม่ของโลก

Kluai Si Nan

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 12.45-13.00 น. ผศ.ดร. ศศิวิมล แสวงผล ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุจุฬา เรื่อง การค้นพบกล้วยศรีน่าน เป็นกล้วยชนิดใหม่ของโลกที่เพิ่งได้รับการตั้งชื่อและตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทางพฤกษศาสตร์ระดับนานาชาติเมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ในเรื่องราวชีวิตสุดน่าทึ่งของ "อิน-จัน" แฝดสยามที่มีตัวติดกัน

อิน-จัน

บทสนทนากับนักวิทยาศาสตร์ 2 ท่าน "ผศ.ดร. ศศิวิมล แสวงผล" จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ "ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ" จาก สวทช. ในเรื่องราวชีวิตสุดน่าทึ่งของ "อิน-จัน" แฝดสยามที่มีตัวติดกัน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


The 7th International Symposium on the Family Zingiberaceae

อิน-จัน

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ พืชวงศ์ขิง-ข่า ครั้งที่ 7 “ขิง-ข่า เพื่อชีวิต” ในระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมพฤกษศาสตร์

The 11th Botanical Conference of Thailand
การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 11
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
The 10th Botanical Conference of Thailand
การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 10
ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2559
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
ดูรายละเอียด
The 9th Botanical Conference of Thailand
การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 9
ระหว่างวันที่ 3 - 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
ดูรายละเอียด
The 8th Botanical Conference of Thailand
การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8
ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2557
ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ดูรายละเอียด
The 8th Botanical Conference of Thailand
การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 7
ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2556
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพมหานคร
ดูรายละเอียด
The 6th Botanical Conference of Thailand
การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 6
ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2555
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ดูรายละเอียด
The 5th Botanical Conference of Thailand
การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 5
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม-1เมษายน 2554
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
ดูรายละเอียด
The 4th Botanical Conference of Thailand
การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 4
ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2553
ณ โรงแรมปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
ดูรายละเอียด
The 3rd Botanical Conference of Thailand
การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2552
ณ คณะวิทยาศาสตร์(พญาไท) มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ
ดูรายละเอียด
The 2rd Botanical Conference of Thailand
การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2551
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ดูรายละเอียด
The 1st Botanical Conference of Thailand
การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2549
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
จัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 (วทท 32) โดยการริเริ่มของ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <-

Facebook