The 11th Botanical Conference of Thailand: BCT11

การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑
“สืบสานพระราชปณิธานงานอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพรรณพืช”

BCT11

จัดโดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ สมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์
วันที่ ๑๔-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท เลขที่ ๒๗๒ ถนนพระรามที่หก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

The 28th Orchid Production Technology Workshop

อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ ครั้งที่ 28
ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2560 ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 3(SC3) วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม

OPT28 OPT28
OPT28 OPT28

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมกล้วยไม้ ซึ่งต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านนี้จำนวนมาก จึงได้จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้แก่ ผู้สนใจทั่วไป นักเรียน นิสิตนักศึกษา ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างจากหน่วยงานภาครัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อช่วยให้สามารถปลูกเลี้ยงกล้วยไม้แบบครบวงจรให้เจริญงอกงาม และเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมกล้วยไม้ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
วิทยากร: รศ.ดร. ครรชิต ธรรมศิริ (ผู้เชี่ยวชาญด้านกล้วยไม้)
ผู้สนใจ ลงทะเบียนได้แต่บัดนี้  ลงทะเบียนออนไลน์ | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ปริญญาเอกสาขาพฤกษศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

* กำหนดการรับสมัครและสอบเทียบเกณฑ์มาตราฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ดูรายละเอียด
* รายละเอียดหลักสูตรการศึกษา ดูรายละเอียด
* ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ดูรายละเอียด

The 1st International Symposium on Tropical and Subtropical Ornamentals (TSO 2016)

ภาพบรรยากาศการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง ไม้ดอกไม้ประดับเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน ครั้งที่ 1

TSO 2016

ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมาแล้ว
ณ อ่าวนางนาคาปุระ รีสอร์ทแอนสปา อำเภออ่าวนาง จังหวัดกระบี่
จัดโดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ International Society For Horticulture Science(ISHS)

ภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครูภาควิชาฯ 2559

วันที่ 22 กันยายน 2559
ณ ห้อง N300 8 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตปี 2559


เครือพิสุทธิ์ได้ถูกยืนยันการเป็นพืชชนิดใหม่ของโลก โดย ดร. จอร์จ สเตเปิลส์ (Dr. George Staples) นักพฤกษศาสตร์ชาวอเมริกัน และ ผศ.ดร. ปวีณา ไตรเพิ่มอาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชครั้งที่ 10

เครือพิสุทธิ์ได้ถูกยืนยันการเป็นพืชชนิดใหม่ของโลก โดย ดร. จอร์จ สเตเปิลส์ (Dr. George Staples) นักพฤกษศาสตร์ชาวอเมริกัน และ อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


อบรมเชิงปฏิบัติการการ การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 17

เครือพิสุทธิ์ได้ถูกยืนยันการเป็นพืชชนิดใหม่ของโลก โดย ดร. จอร์จ สเตเปิลส์ (Dr. George Staples) นักพฤกษศาสตร์ชาวอเมริกัน และ ผศ.ดร. ปวีณา ไตรเพิ่ม อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 1 เรื่องไม้ดอกไม้ประดับเขตร้อนและเขตกึ่งร้อน (TSO2016)

อิน-จัน

รองศาสตราจารย์ ดร. ครรชิต ธรรมศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการคัดเลือกจาก The International Society for Horticultural Science ให้เป็นผู้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 1 เรื่องไม้ดอกไม้ประดับเขตร้อนและเขตกึ่งร้อน (TSO2016) ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม พ.ศ. 2559 ที่อ่าวนางนาคาปุระรีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดกระบี่
ดูรายละเอียด: แผ่นพับ | โปสเตอร์ | ดูภาพบรรยากาศงานประชุมฯ

เรือนความรู้

"เครือพิสุทธิ์" พืชวงศ์ผักบุ้งชนิดใหม่ของโลก

เครือพิสุทธิ์ได้ถูกยืนยันการเป็นพืชชนิดใหม่ของโลก โดย ดร. จอร์จ สเตเปิลส์ (Dr. George Staples) นักพฤกษศาสตร์ชาวอเมริกัน และ ผศ.ดร. ปวีณา ไตรเพิ่ม อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


การค้นพบกล้วยศรีน่าน กล้วยชนิดใหม่ของโลก

Kluai Si Nan

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 12.45-13.00 น. ผศ.ดร. ศศิวิมล แสวงผล ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุจุฬา เรื่อง การค้นพบกล้วยศรีน่าน เป็นกล้วยชนิดใหม่ของโลกที่เพิ่งได้รับการตั้งชื่อและตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทางพฤกษศาสตร์ระดับนานาชาติเมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ในเรื่องราวชีวิตสุดน่าทึ่งของ "อิน-จัน" แฝดสยามที่มีตัวติดกัน

อิน-จัน

บทสนทนากับนักวิทยาศาสตร์ 2 ท่าน "ผศ.ดร. ศศิวิมล แสวงผล" จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ "ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ" จาก สวทช. ในเรื่องราวชีวิตสุดน่าทึ่งของ "อิน-จัน" แฝดสยามที่มีตัวติดกัน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


The 7th International Symposium on the Family Zingiberaceae

อิน-จัน

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ พืชวงศ์ขิง-ข่า ครั้งที่ 7 “ขิง-ข่า เพื่อชีวิต” ในระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมพฤกษศาสตร์

The 11th Botanical Conference of Thailand
การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 11
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
The 10th Botanical Conference of Thailand
การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 10
ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2559
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
ดูรายละเอียด
The 9th Botanical Conference of Thailand
การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 9
ระหว่างวันที่ 3 - 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
ดูรายละเอียด
The 8th Botanical Conference of Thailand
การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8
ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2557
ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ดูรายละเอียด
The 8th Botanical Conference of Thailand
การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 7
ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2556
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพมหานคร
ดูรายละเอียด
The 6th Botanical Conference of Thailand
การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 6
ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2555
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ดูรายละเอียด
The 5th Botanical Conference of Thailand
การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 5
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม-1เมษายน 2554
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
ดูรายละเอียด
The 4th Botanical Conference of Thailand
การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 4
ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2553
ณ โรงแรมปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
ดูรายละเอียด
The 3rd Botanical Conference of Thailand
การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2552
ณ คณะวิทยาศาสตร์(พญาไท) มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ
ดูรายละเอียด
The 2rd Botanical Conference of Thailand
การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2551
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ดูรายละเอียด
The 1st Botanical Conference of Thailand
การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2549
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
จัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 (วทท 32) โดยการริเริ่มของ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <-

Facebook