ค้นหาที่: เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์คณะวิทย์ฯ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ทุกเว็บไซต์


[...เว็บไซต์จะแสดงผลอย่างถูกต้องเมื่อเปิดดูด้วย Mozilla Firefox , Google Chome, Opera...]

การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑
The 11th Botanical Conference of Thailand: BCT11

“สืบสานพระราชปณิธานงานอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพรรณพืช”

จัดโดย

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ร่วมกับ

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และ สมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันที่ ๑๔-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท เลขที่ ๒๗๒ ถนนพระรามที่หก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

*********************************************

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเป็นแหล่งความหลากหลายทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต มีพรรณพืชกว่า ๑๐,๐๐๐ ชนิด ในพื้นที่ระบบนิเวศที่แตกต่างกัน ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็เป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญ และเป็นครัวของโลก ทำให้การอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช และการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตจำเป็นต้องเป็นไปอย่างสมดุล และยั่งยืน

ประมาณ ๕๕ ปีมาแล้ว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงห่วงใยในสถานการณ์ของไม้ยางนาที่ถูกตัดไปใช้สอยและทำเป็นสินค้ากันเป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี ปริมาณยางนาลดน้อยลงไปทุกที จึงมีการดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการปลูกไม้ยางนา ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในรัชสมัย ทั้งยังทรงมีพระราชดำริเพิ่มรายได้ให้กับชาวเขาด้วยการพัฒนาพันธุ์ท้อพื้นเมือง และหาพันธุ์ใหม่ๆ จากต่างประเทศมาติดตาต่อกิ่ง เพื่อให้ชาวเขามีรายได้สูงขึ้น และเลิกการปลูกฝิ่น พร้อมๆกับการรักษาแหล่งทรัพยากรต้นน้ำของประเทศไทย โดยทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อตั้ง “โครงการหลวง” ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ต่อมาหน่วยงานจากทุกภาคส่วนทั้งรัฐบาลไทย ภาคเอกชน รัฐบาลต่างประเทศ รวมถึงองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ อาทิ เช่น องค์การทหารผ่านศึกของไต้หวัน องค์การสหประชาชาติ ได้เข้าร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมด้วยดีเสมอมา

ตลอดระยะเวลาหลังจากนั้น งานอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพรรณพืชในประเทศไทยได้ก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงได้มีการจัด “การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย” ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อสนับสนุนให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยทางพฤกษศาสตร์ซึ่งครอบคลุมหลากหลายสาขา อาทิเช่น งานอนุกรมวิธาน สรีรวิทยา สัณฐานวิทยา กายวิภาค พันธุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ ชีวโมเลกุล พฤกษเคมี พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน และนิเวศวิทยา ตลอดจนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น พืชสวน พืชไร่นา วนศาสตร์ วิทยาสาหร่าย เห็ดราและไลเคน

เพื่อสืบสานพระราชปณิธานงานอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพรรณพืช และเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี ของการก่อตั้งภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ฯ จึงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ ขึ้นในวันที่ ๑๔-๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะผู้จัดหวังว่าการประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็น ระหว่างอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา นักเรียน และ ผู้สนใจในสาขาที่เกี่ยวข้องกับพฤกษศาสตร์ ตลอดจนก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันและบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ และเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมไทยบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

กำหนดเวลาในการประชุม
Important Date
15 ธันวาคม 2559 - 15 มีนาคม 2560 ส่งบทคัดย่อ
15 มีนาคม 2560 เป็น 31 มีนาคม 2560 วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ
12 เมษายน 2560 แจ้งผลพิจารณาบทคัดย่อ
15 ธันวาคม 2559 - 30 เมษายน 2560 ลงทะเบียนล่วงหน้า
30 เมษายน 2560 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า
30 เมษายน 2560 วันสุดท้ายของการส่งเรื่องเต็มสำหรับ Proceeding
1-31 พฤษภาคม 2560 ลงทะเบียน
12-13 มิถุนายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการก่อนการประชุมวิชาการฯ
14 มิถุนายน 2560 ลงทะเบียนหน้างาน
14-16 มิถุนายน 2560 การประชุมวิชาพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 11
15 มิถุนายน 2560 ประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1 (1st Junior BCT)
16 มิถุนายน 2560 การทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
ภายในเดือนกรกฎาคม 2560 แจ้งผลการพิจารณา Proceeding
ภายในเดือนธันวาคม 2560 จัดส่ง Proceedingผู้สนับสนุนการประชุม