ค้นหาที่: เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์คณะวิทย์ฯ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ทุกเว็บไซต์


[...เว็บไซต์จะแสดงผลอย่างถูกต้องเมื่อเปิดดูด้วย Mozilla Firefox , Google Chome, Opera...]

รวมบทคัดย่อ

การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ และ
การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๑

Book of Abstracts

The 11th Botanical Conference of Thailand: BCT11
The First Junior Botanical Conference of Thailand: Junior BCT1

รวมบทความวิจัย

การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ และ
การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๑

Proceedings

The 11th Botanical Conference of Thailand: BCT11
The First Junior Botanical Conference of Thailand: Junior BCT1

การเตรียมบทคัดย่อ-เรื่องเต็ม

การเตรียมบทคัดย่อ

ดาวน์โหลด
  

 1. บทคัดย่อผลงานวิจัยต้องมีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่มีใจความเดียวกัน และมีความยาวไม่เกิน 250 คํา
 2. เตรียมบทคัดย่อโดยใช้ font TH Sarabun PSK สําหรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 3. เตรียมในโปรแกรมเอกสาร (MS WORD) ขนาดหน้ากระดาษ A5 ระยะกั้นหน้า/กั้นหลัง 2.0 เซนติเมตร บน/ล่าง 1.5 เซนติเมตร (ดูตัวอย่างบทคัดย่อ) และระยะห่างระหว่างบรรทัด 1 (single)
 4. รายละเอียดการเตรียมบทคัดย่อของแต่ละหัวข้อ ตามคำแนะนำต่อไปนี้
  ชื่อเรื่อง      ตัวอักษรขนาด 13 หนา จัดให้ชิดขอบหน้ากระดาษ
  ชื่อผู้แต่ง    ตัวอักษรขนาด 10 ไม่หนา จัดให้ชิดขอบหน้ากระดาษ ขีดเส้นใต้ชื่อผู้นําเสนอ
  ที่อยู่ผู้แต่ง  ตัวอักษรขนาด 10 ไม่หนา จัดให้ชิดขอบหน้ากระดาษ
  บทคัดย่อ    ตัวอักษรขนาด 12 ไม่หนา จัดขอบหน้าหลัง
  คำสำคัญ    หัวข้อตัวอักษรขนาด 12 หนา จัดให้ชิดขอบหน้ากระดาษ ไม่เกิน 5 คํา


คำแนะนำในการจัดเตรียมโปสเตอร์

ดาวน์โหลด
  

 1. เป็นโปสเตอร์แนวตั้ง ขนาด กว้าง 80 เซนติเมตร x สูง 120 เซนติเมตร
 2. เนื้อหาบทความวิจัยต้องประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ทำวิจัย สถาบันที่สังกัด อีเมล์ บทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษ วัตถุประสงค์ วิธีวิจัย สรุปและอภิปรายผลการวิจัย รวมถึงเอกสารอ้างอิง และกิตติกรรมประกาศ
 3. ผู้ทำวิจัยควรอยู่ประจำที่โปสเตอร์เพื่ออธิบายหรือตอบข้อซักถามต่างๆ ในช่วงเวลาตามที่แจ้งไว้ในกำหนดการ


คำแนะนำการตีพิมพ์ผลงานเรื่องเต็ม

ดาวน์โหลด
  


ตัวอย่างบทคัดย่อ

ดาวน์โหลด
    [การกำหนด margin]  [การกำหนด page size]


รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ และ การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๑ (Proceedings of the 11th Botanical Conference of Thailand: BCT11 and The First Junior Botanical Conference of Thailand: Junior BCT)

ดาวน์โหลด
  


ผู้สนับสนุนการประชุม