ค้นหาที่: เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์คณะวิทย์ฯ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ทุกเว็บไซต์


[...เว็บไซต์จะแสดงผลอย่างถูกต้องเมื่อเปิดดูด้วย Mozilla Firefox , Google Chome, Opera...]

อบรมเชิงปฏิบัติการ
(ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม BCT11)

การอบรมเชิงปฏิบัติการก่อนการประชุม (Pre-Conference Workshops) หมดเขต 31 พฤษภาคม 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ๑ Meta-Analysis


โดย Dr. Jessica Gurevitch จากภาควิชา Ecology and Evolution มหาวิทยาลัย Stony Brook รัฐนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา บรรณาธิการร่วมหนังสือ Handbook of Meta-analysis in Ecology and Evolution (Koricheva, Gurevitch and Mengersen 2013)
http://gurevitchlab.weebly.com/
Co-editor of Handbook of Meta-analysis in Ecology and Evolution
(Koricheva, Gurevitch and Mengersen 2013 -- http://press.princeton.edu/titles/10045.html)งานวิจัยชิ้นเดียวเชื่อได้หรือ? งานวิจัยหลายงานแต่สรุปไม่ตรงกัน ควรเชื่องานไหนดี? จะดีกว่าไหม ถ้าสามารถใช้ข้อมูลจากหลายๆ งานที่คล้ายกันมารวมกัน เพื่อให้ตอบคำถามให้ได้ชัดเจนขึ้น? การวิเคราะห์ผลแบบนี้เรียกว่าการทำ Meta-analysis

ทำวิจัยโดยใช้การรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่แล้วของคนอื่นก็ได้

        Meta-Analysis คืออะไร ทำแล้วดีอย่างไร มีข้อเสียไหม แปลผลอย่างไร มาเรียนรู้กัน โดยใช้ตัวอย่างจากงานวิจัยนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ กับผู้เชี่ยวชาญ Meta-analysis ซึ่งมีบทความตีพิมพ์ล่าสุดใน Nature 27 Oct 2016 (T.H. Parker, S. Nakagawa and J. Gurevitch) http://www.nature.com/nature/journal/v538/n7626/full/538459d.html

        Meta-analysis is a powerful statistical methodology for synthesizing research evidence across independent studies. Participants will become familiar with what meta-analysis is, where it comes from, some examples of how it has been used in ecology and conservation, and its major strengths, weaknesses, advantages and limitations as a tool for the quantitative summary of research results. They will be introduced to the formal methods for carrying out a systematic review, which may (or may not) be combined with a meta-analysis, and to the problems and issues involved in carrying out systematic reviews. They will become familiar with carrying out the calculations involved in typical ecological meta-analyses, and learn how to interpret the results. They will conduct a preliminary meta-analysis on their own data or on other ecological data (which will be provided). Finally, they will learn how to evaluate and critique the results of meta-analyses in the literature.

Date & Time : 12-13 June 2017, 09.00-16.00 hr. Lecture and Lab
Venue : Room B201, Biology building, Faculty of Science, Mahidol University, Phayathai Cambus, Bangkok, Thailand
Registration fee : 2,600 Baht including workshop materials, lunch and coffee breaks (Please bring your own notebook)การอบรมเชิงปฏิบัติการ ๒ Phylogenetics: Analyse the Analysis

โดย ผศ. ดร. ต่อศักดิ์ สีลานันท์ จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ อาจให้ผลที่สอดคล้องหรือขัดแย้งกับสมมติฐาน จะแปลผลและอภิปรายอย่างไรให้สอดคล้องกับแนวคิดทางวิวัฒนาการ

วัน-เวลาอบรม
13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-12.00 น. (โปรดนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมาเอง)
สถานที่อบรม
ตึกฟิสิกส์ ชั้น 4 ห้อง P401 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท
ค่าลงทะเบียน 800 บาทการอบรมเชิงปฏิบัติการ ๓ Photosynthesis Measurementผศ. ดร. วัชระ จินตโกวิท หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี        การวัดการสังเคราะห์ด้วยแสง เป็นหัวใจของการศึกษาทางสรีรวิทยาของพืช และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยด้านอื่นๆ ได้หลากหลาย ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง, การใช้เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง, การอ่านผลและแปรผลจากเครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง, การวัดพารามิเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง เช่น การวัดอัตราการคายน้ำ อัตราการหายใจ แบบ gas exchange การวัดพื้นที่ใบด้วยหลักการ Image analysis การวัดปริมาณคลอโรฟิลล์โดยใช้เครื่องวัดสีโดยไม่ทำลายตัวอย่าง และการวัดค่าคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนต์ด้วย pulse amplitude modulated chlorophyll fluorimeter

วัน-เวลาอบรม
13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00-16.00 น.
สถานที่อบรม
ตึกฟิสิกส์ ชั้น 4 ห้อง P403 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท
ค่าลงทะเบียน 800 บาทลงทะเบียน (Workshop)