ค้นหาที่: เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์คณะวิทย์ฯ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ทุกเว็บไซต์


[...เว็บไซต์จะแสดงผลอย่างถูกต้องเมื่อเปิดดูด้วย Mozilla Firefox , Google Chome, Opera...]

อบรมเชิงปฏิบัติการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการก่อนการประชุม (Pre-Conference Workshops)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ๑ Meta-Analysis โดย Dr. Jessica Gurevitch จากภาควิชา Ecology and Evolution มหาวิทยาลัย Stony Brook รัฐนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา บรรณาธิการร่วมหนังสือ Handbook of Meta-analysis in Ecology and Evolution (Koricheva, Gurevitch and Mengersen 2013)
http://gurevitchlab.weebly.com/
วัน-เวลาอบรม
12-13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-16.00 น. การบรรยายและปฏิบัติการ (โปรดนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมาเอง)
สถานที่อบรม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท
ค่าลงทะเบียน
2,400 บาท รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ๒ Phylogenetics: Analyse the Analysis โดย ผศ. ดร. ต่อศักดิ์ สีลานันท์ จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วัน-เวลาอบรม
13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-12.00 น. (โปรดนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมาเอง)
สถานที่อบรม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท
ค่าลงทะเบียน 600 บาท

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ๓ Photosynthesis Measurement
วัน-เวลาอบรม
13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00-16.00 น.
สถานที่อบรม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท
ค่าลงทะเบียน 600 บาท

ลงทะเบียน (Workshop)