ค้นหาที่: เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์คณะวิทย์ฯ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ทุกเว็บไซต์


[...เว็บไซต์จะแสดงผลอย่างถูกต้องเมื่อเปิดดูด้วย Mozilla Firefox , Google Chome, Opera...]

ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ

 
น้ำมันมะพร้าว Thai pure Coconut
รายแรกของประเทศไทย ที่ผลิตน้ำมันมะพร้าวโดยกรรมวิธีสกัดเย็น
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

เป็นองค์กรหลักของประเทศที่พัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทัดเทียมนานาชาติบริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จำกัด

เป็นบริษัทที่นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ทุกชนิด ซึ่งเป็นตัวแทนเครื่องมือผลิตภัณฑ์หลายยี่ห้อจากประเทศสหรัฐอเมริกา, อังกฤษ หรือในแถบเอเชีย เป็นต้น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศและเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการการวิจัยในเอเชีย สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และผลงานวิจัยนำไปสู่การสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศบริษัท ไทยวิกตอรี่ จำกัด

จำหน่าย สินค้าประเภท เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ใน ห้อง ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องทดลอง (LAB) ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากหน่วยงาน หรือองค์กร ที่เป็นที่ยอมรับในเรื่องของมาตรฐานการตรวจวัด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

บริษัท แล็บควิป (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นบริษัทในเครือ ของ แล็บควิป กรุ๊ป มีประสบการณ์ทางด้านการให้คำปรึกษา จัดจำหน่าย และบริการซ่อมแซมอุปกรณ์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยบริษัทฯ เป็นตัวแทน จัดจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ จากผู้ผลิตเครื่องมือที่มีชื่อเสียงทั้งในแถบทวีปยุโรป อเมริกา รวมถึงผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ในกลุ่มประเภท General Laboratory, Ventilated Enclosures, Teaching Sciences, Plant Physiology, Lab Animal Care, Pharma lab และ Cleaning Solutions