ค้นหาที่: เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์คณะวิทย์ฯ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ทุกเว็บไซต์


[...เว็บไซต์จะแสดงผลอย่างถูกต้องเมื่อเปิดดูด้วย Mozilla Firefox , Google Chome, Opera...]

ลงทะเบียน

กำหนดเวลาในการประชุม
Important Date
15 ธันวาคม 2559 - 15 มีนาคม 2560 ส่งบทคัดย่อ
15 มีนาคม 2560 เป็น 31 มีนาคม 2560 วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ
12 เมษายน 2560 แจ้งผลพิจารณาบทคัดย่อ
15 ธันวาคม 2559 - 30 เมษายน 2560 ลงทะเบียนล่วงหน้า
30 เมษายน 2560 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า
30 เมษายน 2560 วันสุดท้ายของการส่งเรื่องเต็มสำหรับ Proceeding
1-31 พฤษภาคม 2560 ลงทะเบียน
12-13 มิถุนายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการก่อนการประชุมวิชาการฯ
14 มิถุนายน 2560 ลงทะเบียนหน้างาน
14-16 มิถุนายน 2560 การประชุมวิชาพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 11
15 มิถุนายน 2560 ประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1 (1st Junior BCT)
16 มิถุนายน 2560 การทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
ภายในเดือนกรกฎาคม 2560 แจ้งผลการพิจารณา Proceeding
ภายในเดือนธันวาคม 2560 จัดส่ง Proceeding


อัตราค่าลงทะเบียน
ผู้ร่วมงาน ค่าลงทะเบียน
ภายใน 30 เมษายน 2560 1-31 พฤษภาคม 2560
อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทั่วไป 1,500 บาท 1,800 บาท
นิสิต นักศึกษา นักเรียน
(แนบหลักฐานนิสิต นักศึกษา นักเรียน)
800 บาท 1,200 บาท
Pre-Conference Workshops
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ๑
Meta-Analysis
บรรยาย+ปฏิบัติการ 2,400 บาท บรรยาย+ปฏิบัติการ 2,600 บาท
Pre-Conference Workshops
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ๒
Phylogenetics Analyse the Analysis
600 บาท 800 บาท
Pre-Conference Workshops
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ๓
Photosysthesis Measurement
600 บาท 800 บาท
ค่าลงทะเบียนทัศนศึกษา 150 บาท 150 บาท

ชำระค่าลงทะเบียนผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 026-4-25468-7
ในนาม "ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 2549" และส่งสำเนาการโอนเงิน (นิสิต นักศึกษา นักเรียน โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัว) ที่ bct11mu@gmail.com หลังการลงทะเบียน และจะได้รับอีเมล์ตอบรับการลงทะเบียนภายใน 3 วันลงทะเบียน (ร่วมประชุม | ร่วม workshop | ร่วมทัศนศึกษา)
สรุปรายชื่อผู้ลงทะเบียน (ร่วมประชุม | ร่วม workshop | ร่วมทัศนศึกษา)


ลงทะเบียน (ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ-เสวนา)
สรุปรายชื่อผู้ลงทะเบียน (ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ-เสวนา)


ขอบเขตผลงานวิจัยที่นำเสนอ

P1 - อนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา และกายวิภาคศาสตร์
P2 - ความหลากหลายทางชีวภาพ
P3 - พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
P4 - นิเวศวิทยา
P5 - สรีรวิทยาของพืช
P6 - พันธุศาสตร์และชีววิทยาโมเลกุล
P7 - เทคโนโลยีชีวภาพ
P8 - ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
P9 - การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา (Junior BCT)


การตีพิมพ์ผลงานเรื่องเต็ม
บทความเรื่องเต็มที่ส่งภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 และได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) จะได้ตีพิมพ์ในรายงานการประชุม (proceedings) ของการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

ผู้สนับสนุนการประชุม