ค้นหาที่: เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์คณะวิทย์ฯ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ทุกเว็บไซต์


[...เว็บไซต์จะแสดงผลอย่างถูกต้องเมื่อเปิดดูด้วย Mozilla Firefox , Google Chome, Opera...]

กำหนดการ

การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

สืบสานพระราชปณิธานงานอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพรรณพืช

The 11th Botanical Conference of Thailand

Fulfilling the Royal Vision on Plant Resource Conservation and Development

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท

*********************************************

รายละเอียดกำหนดการประชุม

12-13 มิถุนายน 2560             

09.00-16.00 น.  การอบรมเชิงปฏิบัติการก่อนการประชุมวิชาการฯ (Pre-Conference Workshops)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ๑ Meta-Analysis

12-13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-16.00 น.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ๒ Phylogenetics: Analyse the Analysis

13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-12.00 น.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ๓ Photosynthesis Measurement

13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00-16.00 น.

14 มิถุนายน 2560

    08.00-09.00 น. ลงทะเบียนและติดโปสเตอร์งานวิจัย

    09.00-09.15 น. พิธีเปิดการประชุม

    09.15-10.15 น.  บรรยายพิเศษโดยวิทยากรรับเชิญ

    10.15-10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

    10.45-12.00 น.  นำเสนอผลงานภาคบรรยาย (1)

    12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

    13.00-14.00 น.  บรรยายพิเศษโดยวิทยากรรับเชิญ

    14.00-15.00 น.  นำเสนอผลงานภาคบรรยาย (2)

    15.00-16.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

                         การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมป์

    16.00-17.00 น.  นำเสนอผลงานภาคบรรยาย

    17.00-18.00 น.  นำเสนอผลงานโปสเตอร์ (หมายเลขคี่)

    18.00-20.00 น.  งานเลี้ยงรับรอง

15 มิถุนายน 2560

    09.00-10.15 น.  นำเสนอผลงานภาคบรรยาย (3)

                         การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๑ (Junior BCT)

    10.15-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

    10.45-12.00 น.  นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (4)

                         การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา (ต่อ)

    12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

    13.00-14.00 น.  นำเสนอผลงานโปสเตอร์ (หมายเลขคู่)

    14.00-14.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

                         ประชุมกรรมการตัดสินรางวัล

    14.30-16.00 น.  ประกาศผลรางวัลการนำเสนอผลงาน

                         พิธีส่งมอบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ และพิธีปิดการประชุม

16 มิถุนายน 2560      

    08.00-16.00 น. ทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

ดาวน์โหลด