ค้นหาที่: เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์คณะวิทย์ฯ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ทุกเว็บไซต์


[...เว็บไซต์จะแสดงผลอย่างถูกต้องเมื่อเปิดดูด้วย Mozilla Firefox , Google Chome, Opera...]

กำหนดการ

การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

สืบสานพระราชปณิธานงานอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพรรณพืช

The 11th Botanical Conference of Thailand

Fulfilling the Royal Vision on Plant Resource Conservation and Development

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท

*********************************************

รายละเอียดกำหนดการประชุม

12-13 มิถุนายน 2560             

09.00-16.00 น.  การอบรมเชิงปฏิบัติการก่อนการประชุมวิชาการฯ (Pre-Conference Workshops)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ๑ Meta-Analysis

12-13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-16.00 น.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ๒ Phylogenetics: Analyse the Analysis

13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-12.00 น.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ๓ Photosynthesis Measurement

13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00-16.00 น.ดาวน์โหลดกำหนดการประชุม
  ผู้สนับสนุนการประชุม