สาส์นหัวหน้าภาคฯ


ขอต้อนรับสู่ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาฯ ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2535 มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรวมทั้งสิ้นมากกว่า 200 คน มีการดำเนินงาน และกิจกรรมด้านวิทยาการพืช ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ทำให้ภาควิชาฯ ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ภาควิชาพฤกษศาสตร์เปิดสอนสาขาวิชาวิทยาการพืช ทั้งระดับปริญญาตรี (วท.บ.) และปริญญาโท (วท.ม.) เป็นแห่งแรกในประเทศไทย เปิดสอนทั้งรายวิชาพื้นฐานและประยุกต์ที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพืชทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิทยาการพืชนี้เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ ดำเนินการร่วมกัน โดยภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ รายวิชาที่เปิดสอนเป็นสหวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยหลัก 6 สาขา คือ ความหลากหลายและซิสเตมาติกส์ของพืช; การอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์; สรีรวิทยา; เซลล์ ชีววิทยาระดับโมเลกุลและพันธุศาสตร์พืช; เภสัชพฤกษศาสตร์; วิทยาการพืชบูรณาการ ในระหว่างการศึกษานักศึกษาสาขาวิทยาการพืชเป็นส่วนหนึ่งของคณะวิจัยในการผลิตผลงานวิจัยคุณภาพ

งานวิจัยของภาควิชาพฤกษศาสตร์ใช้สหวิชาการ เพื่อตอบสนองต่อปัญหาวิกฤตต่าง ๆ เช่น ภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ แผนกลยุทธ์ทั่วโลกสำหรับการอนุรักษ์พืช ภัยธรรมชาติ วิกฤตพลังงาน วิกฤตอาหารและยารักษาโรค นอกจากนี้ภาควิชาน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางพัฒนางานวิจัย และโครงการวิจัยดังเช่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมไทย

ภาควิชาพฤกษศาสตร์จัดการฝึกอบรมระยะสั้นประจำปี เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ และการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ สำหรับบุคคลทั่วไป และมีการฝึกอบรมเฉพาะทางในสาขาอื่น ๆ เป็นครั้งคราว

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความยินดีเชิญชวนผู้สนใจอ่านรายละเอียดของภาควิชาฯ ในเวบไซต์นี้ หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อที่ภาควิชาฯโดยตรง


ด้วยความปรารถนาดีจาก

รองศาสตราจารย์ ดร. พวงผกา อัมพันธ์จันทร์
หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์