สาส์นหัวหน้าภาคฯ


ขอต้อนรับสู่ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาฯ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2535 ได้มีการดำเนินงาน และกิจกรรมด้านพฤกษศาสตร์ ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ทำให้ภาควิชาฯ ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ภาควิชาพฤกษศาสตร์มีการเรียนการสอน ทั้งระดับปริญญาตรี (วท.บ.) ปริญญาโท (วท.ม.) และปริญญาเอก (ปร.ด.) เปิดสอนทั้งรายวิชาพื้นฐานและประยุกต์ที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพืชทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิทยาการพืช และหลักสูตรปริญญาเอกสาขาพฤกษศาสตร์ เป็นหลักสูตรเดียวของแต่ละระดับในประเทศไทยที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรปริญญาโทเป็นหลักสูตรที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มีรายวิชาที่เปิดสอนเป็นสหวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยหลัก 6 สาขา คือ ความหลากหลายและซิสเตมาติกส์ของพืช; การอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์; สรีรวิทยา; เซลล์ ชีววิทยาระดับโมเลกุลและพันธุศาสตร์พืช; เภสัชพฤกษศาสตร์; วิทยาการพืชบูรณาการ ในระหว่างการศึกษานักศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งของคณะนักวิจัยในการผลิตผลงานคุณภาพ

งานวิจัยของภาควิชาพฤกษศาสตร์เป็นสหวิชาการ เพื่อตอบสนองต่อปัญหาวิกฤตต่าง ๆ เช่น ภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ แผนกลยุทธ์ทั่วโลกสำหรับการอนุรักษ์พืช ภัยธรรมชาติ วิกฤตพลังงาน วิกฤตอาหารและยารักษาโรค นอกจากนี้ภาควิชาน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มาเป็นแนวทางพัฒนางานวิจัย ซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมไทย

ภาควิชาพฤกษศาสตร์จัดให้มีการฝึกอบรมระยะสั้นประจำปี เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ และการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ สำหรับบุคคลทั่วไป และมีการฝึกอบรมเฉพาะทางในสาขาอื่น ๆ เป็นครั้งคราว

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความยินดีเชิญชวนผู้สนใจอ่านรายละเอียดของภาควิชาฯ ในเวบไซต์นี้ หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อที่ภาควิชาฯโดยตรง


ด้วยความปรารถนาดีจาก

รองศาสตราจารย์ ดร. พวงผกา อัมพันธ์จันทร์
หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์