นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์นานาชาติ
สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์

วันที่ 15-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
รายชื่อและภาพที่ผ่านการพิจารณาในรอบแรก
**โปรดอ่านรายละเอียดท้ายตาราง**

 #

ชื่อ-นามสกุล (Name-Surname)

ชื่อไทย

1

กิตติกาญจน์ เกียรติศิริ

เหงือกปลาหมอดอกม่วง

2

กิตติกาญจน์ เกียรติศิริ

ชมพูเชียงดาว

3

เกียรติศักดิ์ แพทสูงเนิน

กล้วยแข้

4

เกียรติศักดิ์ แพทสูงเนิน

กล้วยป่าคอคอดกระ

5

เกียรติศักดิ์ แพทสูงเนิน

กล้วยศรีน่าน

6

ชวลิต อนุตรวณิชกุล

กระเจียวสุเทพ

7

ชัยณรงศ์  วิรุฬพัฒน์

ตะบูน

8

ชื่นหทัย หลิ่มสาโรช

เสี้ยวดอกขาว

9

ชื่นหทัย หลิ่มสาโรช

ข่าคม

10

ญาณิศา  ไกรมุ่ย

ว่านค้างคาวขาว

11

ญาณีนาฏ รอดโพธิ์ทอง

เครือเทพรัตน์

12

ฐานิสรา วงศ์กำแหง

รองเท้านารีหนวดพราหมณ์ กาญจนบุรี

13

ฐิตา ครุฑชื่น

ดองดึง

14

ฐิตาภา เกียรติศิริชัย

เหงือกปลาหมอ

15

ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี

กล้วยร้อยปลี

16

ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี

กล้วยป่าปลีเหลือง

17

ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี

กล้วยป่ายะลา

18

ทัศน์ดนัย แสนสุข

ช้างแดงชุมพร

19

ธรรษา อภิรักษ์ศานติกุล

สิรินธรวัลลี

20

ธัญลักษณ์ สุนทรมัฏฐ์

ห้อมช้าง

21

นภัส เกวลี

รามใหญ่/พิลังกาสา

22

ปนัดดา เหลืองชัยพร

หม้อข้าวหม้อแกงลิง

23

ปภังกร แย้มวงษ์

ลำพู

24

พจนา เกียรติประไพ

พลับพลึงธาร

25

พนิดา สร้อยสังวาลย์

ย่านางแดง

26

พรเลิศ ละออสุวรรณ

สิรินธรวัลลี

27

พรหมพร  บุพศิริ

สำโรง

28

พีระณัฏฐ์ โบกรณีย์

รองเท้านารีม่วงสงขลา

29

ภัคจิรา วิรโชติกุล

เหงือกปลาหมอ

30

รุ่งอรุณ  ปรียานุภาพ

บัวทองอินทนนท์

31

รุ่งอรุณ  ปรียานุภาพ

ลูกจัน

32

วนิดา  แซ่ลิ้ม

หมามุ่ย

33

วสิทฐา ประไพแก้ว

เอื้องผึ้ง

34

วิสัยทัศน์ พละศักดิ์

เหงือกปลาหมอ

35

ศราวุธ จำเหล่

ต้นจาก

36

ศศิวิมล แสวงผล

กระเช้าถุงทอง

37

เศรษฐศักดิ์  สมุดความ

ดาหลา

38

สุทินา ปริปุณณโภค

เทียนนกแก้ว

39

สุนิตสรณ์ พิมพะสาลี

กันภัยมหิดล

40

สุนิตสรณ์ พิมพะสาลี

รองเท้านารีเหลืองกระบี่

41

หญิง ทาทอง

เอื้องช้างน้าว

42

อภิรักษ์​ ช​อ​บดี

กล้วยไม้รองเท้านารีสุขะกุล

43

อภิรักษ์​ ช​อ​บดี

กล้วยไม้กุหลาบกระเป๋าปิด

44

อภิรักษ์​ ชอบ​ดี

เอื้องอัญมณี​

45

อภิสิทธิ์ น้าวประจุล

ย่านลิเภา

46

อริสา จันทรลาภ

บุหรงช้าง

47

อังคณา สิริวรรณศิลปี

บัวผัน

48

อัญชลี สาระคร

โมกสยาม


ภาพที่ผ่านการคัดเลือก:
         ผู้มีรายชื่อในตาราง โปรดส่งภาพที่ผ่านการคัดเลือกและเสร็จสมบูรณ์มาที่ sciartnetwork@gmail.com ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยคณะกรรมการจัดงานฯ จะส่งอีเมลถึงทุกท่านเพื่อแจ้ง link และรายละเอียดสำหรับการ upload ภาพ หากท่านไม่ได้รับอีเมลภายในวันที่ 20 มกราคม 2561 กรุณาติดต่อกลับมาทางอีเมล sciartnetwork@gmail.com ด้วย
         ทั้งนี้คณะกรรมการจัดงานฯ จะพิจารณาภาพที่เสร็จสมบูรณ์จากไฟล์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อคัดเลือกเฉพาะภาพวาดพฤกษศาสตร์ของพรรณพืชพื้นเมืองไทยที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลทั้งด้านพฤกษศาสตร์และศิลปะเพื่อออนไลน์ร่วมกับภาพจากนานาชาติ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และจัดทำสูจิบัตรต่อไป
         คณะกรรมการจัดงานฯ จะแจ้งให้เจ้าของภาพทราบกติกาการใส่กรอบ การนำส่ง การติดตั้ง และการเก็บภาพในลำดับต่อไป โดยจะรับภาพวาดที่คัดเลือกไว้ทั้งหมด ณ สถานที่จัดนิทรรศการในวัน-เวลาที่กำหนด

ภาพที่ไม่ผ่านการคัดเลือก :
         อนึ่งฯ คณะกรรมการจัดงานฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมส่งภาพเพื่อรับการพิจารณา แต่มีเหตุผลบางประการที่ทำให้ภาพของบางท่านไม่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ ซึ่งจะแจ้งให้ท่านทราบรายละเอียดทางอีเมลโดยเร็ว คณะกรรมการจัดงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะยังคงพัฒนาฝีมือและใช้การวาดภาพพฤกษศาสตร์เป็นแนวทางสู่การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพรรณพืชพื้นเมืองของประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการระดับนานาชาติในครั้งนี้ และจะได้มีโอกาสได้ชื่นชมผลงานของท่านในโอกาสต่อไป

เหตุผลข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อที่ทำให้บางภาพไม่ผ่านการพิจารณา :
  1. ไม่ใช่พืชพื้นเมืองซึ่งมีถิ่นกำเนิดและกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติในประเทศไทย (native plants of Thailand) แต่มีการนำเข้ามาในประเทศไทยโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ (เรียกว่า exotic plant) ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบได้ในหนังสือสารานุกรมพืชในประเทศไทย หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ ในหัวข้อ เช่น ถิ่นกำเนิด (origin) การกระจายพันธุ์ (distribution) พื้นเมือง (native) เป็นต้น ทั้งนี้ พืชที่มีชื่อไทยหลายชนิด ไม่ได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย เช่น สับปะรด มะละกอ มะเขือเทศ
  2. รูปแบบผลงานไม่ตรงกับแนวทางภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ (botanical art)
  3. สีไม่ตรงกับความเป็นจริงในธรรมชาติ
  4. ลักษณะ ขนาด หรือสัดส่วน ไม่ตรงตามความถูกต้องทางด้านพฤกษศาสตร์
  5. ขาดการแสดงลักษณะสำคัญของพืชชนิดที่วาด เช่น วาดผล "ลูกใต้ใบ" แต่ไม่วาดใบ
  6. การจัดองค์ประกอบภาพยังไม่สมบูรณ์ หรือผิดจากความจริง
  7. ขนาดของผลงานไม่ตรงกับที่กำหนดไว้ในกติกา
  8. ชื่อพฤกษศาสตร์ไม่ตรงกับชนิดพืช หรือมีข้อความอื่นที่ไม่ถูกต้อง และปรากฏบนภาพ
  9. ลายเซ็นมีขนาดใหญ่เกินไป หรือมีลักษณะไม่เหมาะสม
  10. วาดภาพจากภาพถ่ายหรือภาพวาดอื่นที่อาจไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ซึ่งสุ่มเสี่ยงจะมีปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์