นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์
"สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์"
Botanical Art Worldwide 2018: Thailand Edition

Linking People to Plants through Botanical Art

จัดโดย
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับเครือข่ายวิทย์สานศิลป์
๑๕-๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หลักการและเหตุผล

เพื่อสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (อพ.สธ.) ในการสร้างจิตสํานึกรักและ หวงแหนทรัพยากร พืชพื้นเมืองไทย ภาควิชา พฤกษศาสตร์ฯ เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ร่วมกับ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จึงร่วมกันจัดนิทรรศการภาพวาด พฤกษศาสตร์ "สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษ ศิลป์" "Botanical Art Worldwide 2018 – The Beauty of Native Thai Plants" นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ภายใต้หัวข้อ พืชพื้นเมืองไทยครั้งนี้จัดขึ้นพร้อมกับนานาชาติ รวม 25 ประเทศทั่วโลกภายใต้โครงการ Botanical Art Worldwide 2018 โดยมี American Society for Botanical Artists (ASBA) เป็นผู้เสนอแนวความคิดดังกล่าวเพื่อ สนับสนุนวัตถุประสงค์ที่ต้องการผลักดันให้ ประชาคมโลกได้รู้จักและเห็นคุณค่าของพืช พรรณพื้นเมืองที่มีความสัมพันธ์กันทั้งทาง พันธุกรรมและขอบเขตการกระจายพันธุ์ผ่าน ความชื่นชอบและประทับใจในความสวยงาม ของภาพวาดพฤกษศาสตร์โดยคาดหวังว่า นิทรรศการจะเป็นสายใยเชื่อมโยงความเข้าใจ อันดีร่วมกันระหว่างศิลปิน นักวิทยาศาสตร์ องค์กร และประชาชนทั่วไปในระดับนานาชาติ และเพื่อก่อให้เกิดความตระหนักที่จะร่วมมือกัน อนุรักษ์ความหลากหลายของพืชพรรณที่งดงาม เพื่ออนุชนรุ่นหลัง ทั้งนี้ยังเป็นการร่วมประกาศ ให้วันที่ 18 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวัน Worldwide Day of Botanical Art อีกด้วย ในนิทรรศการครั้งนี้จะมีการจัดแสดงภาพวาด ทางพฤกษศาสตร์พืชพื้นเมืองไทยจํานวน 69 ภาพโดยศิลปินไทย 52 ท่านจากทั่วประเทศ ระหว่างการจัดงานท่านสามารถชมการสาธิต และร่วมวาดภาพทางพฤกษศาสตร์กับศิลปิน และชมตัวอย่างการวาดภาพภาคสนามเพื่อ การบันทึก (Field sketch) ได้ในวันเสาร์อาทิตย์ ที่ 19-20 และ 26-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สูจิบัตรรวมภาพวาดที่จัดแสดงและภาพวาด บางส่วนจากประเทศต่างๆ มีปกสองแบบให้ เลือกและมีจําหน่ายภายในงาน

กำหนดการจัดงาน

พิธีเปิด

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราช ดําเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด นิทรรศการ ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14:00 น. (ปิดการลงทะเบียน เวลา 12.45 น.)

สถานที่การจัดงาน

บริเวณชั้น 3, 4 และ 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง กรุงเทพมหานคร Bangkok Art and Culture Centre (BACC) http://www.bacc.or.th

เวลาเปิด

10:00 - 21:00 น.(ปิดทุกวันจันทร์)โทรศัพท์ 02 214 6630-8

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

www.facebook.com/SciArtNetwork และ www.sc.mahidol.ac.th/scpl/SciArtNetwork