นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์
"สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์"
Botanical Art Worldwide 2018: Thailand Edition

Linking People to Plants through Botanical Art

จัดโดย
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับเครือข่ายวิทย์สานศิลป์
๑๕-๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณรอยต่อของเขตภูมิศาสตร์พืชพรรณซึ่งมีความแตกต่างของภูมิอากาศแบบพื้นทวีป และแบบคาบสมุทร ทำให้เป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แต่ในขณะเดียวกัน ก็อยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูง และเป็นผลให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากมาย มีการตัดไม้ทำลายป่า และการขยายเขตเมือง จนอาจทำลายพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ท้องถิ่น ดังนั้นการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม และทรัพยากรพันธุกรรม จึงเป็นเป้าหมายเร่งด่วนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยปลูกฝังความรักในความสวยงามของธรรมชาติ คือการวาดภาพพฤกษศาสตร์ (botanical illustration)

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริว่า "การสอนการอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความสวยงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการรอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว"

หลังจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับสั่งอีกหลายครั้ง ให้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ. สธ.) จัดให้นักเรียนได้ฝึกหัดวาดภาพพฤกษศาสตร์

ในระยะเวลาเดียวกัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นต้นมา ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ริเริ่มการเรียนการสอนการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ที่เป็นพื้นฐานให้เยาวชน นักวิจัย และประชาชน รู้จัก และเข้าใจวิธีการถ่ายทอดความสวยงามของธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเพื่อใช้ประกอบในห้องเรียน บทความวิจัย และเป็นงานอดิเรก กระทั่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไทยมีผลงานภาพวาดเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ โดย ได้มีการก่อตั้งชมรมนักวาดภาพวิทยาศาสตร์ธรรมชาติขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ และต่อมาได้ใช้ชื่อว่าเครือข่ายวิทย์สานศิลป์ ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์เรื่อยมา จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้นับเป็นปีที่ ๑๘

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก American Society for Botanical Artists เชิญให้ร่วมจัดนิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ "Botanical Art Worldwide 2018: Linking People to Plants through Botanical Art" ในช่วงวันเวลาเดียวกัน พร้อมกันในกว่า ๒๐ ประเทศทั่วโลก เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อัฟริกาใต้ และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาคมโลกได้รู้จักและเห็นคุณค่าของพืชพรรณพื้นเมืองซึ่งมีความสัมพันธ์กันทั่วโลกทั้งทางพันธุกรรมและขอบเขตการกระจายพันธุ์ โดยผ่านความชื่นชอบและประทับใจในความสวยงามของภาพวาดพฤกษศาสตร์ ในการนี้จะมีการจัดแสดงภาพวาดประมาณ ๑๐๐ ภาพ ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Bangkok Art & Culture Centre – BACC) เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน โดยนักพฤกษศาสตร์ ศิลปิน และบุคคลทั่วไปให้ทุกสาขาอาชีพ สามารถส่งภาพเข้าร่วมจัดแสดง

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ฯ เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ ร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) American Society for Botanical Artists และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ครั้งนี้ทั่วโลก คาดหวังว่านิทรรศการจะเป็นสายใยยึดโยงความเข้าใจอันดีระหว่างศิลปินพฤกษศาสตร์และประชาชนทั่วไปในระดับนานาชาติ ก่อให้เกิดความตระหนัก และความร่วมมือในการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชพรรณที่งดงามให้อนุชนรุ่นหลังต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. สนองพระราชดำริการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชพื้นเมืองไทย ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
  2. สร้างความตระหนักแก่ประชาคมโลกถึงความสวยงามของภาพวาดพฤกษศาสตร์
  3. สร้างความเข้าใจและทำให้ประชาชนทั่วไปเห็นคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในโลก ผ่านการชื่นชมความสวยงามของภาพวาดพฤกษศาสตร์
  4. สร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างศิลปินพฤกษศาสตร์ทั่วโลก
  5. ประชาสัมพันธ์ให้การวาดภาพพฤกษศาสตร์เป็นที่รู้จักในวงกว้างในระดับนานาชาติ

รูปแบบการจัดงาน

นิทรรศการแสดงภาพวาดพฤกษศาสตร์ของพืชพื้นเมืองของประเทศไทยประมาณ ๑๐๐ ภาพ การเสวนา การสาธิตการวาดภาพพฤกษศาสตร์ การอบรมระยะสั้น นิทรรศการแสดงภาพวาดออนไลน์ เป็นต้น

กำหนดการจัดนิทรรศการ

จัดแสดง วันที่ ๑๕-๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๑๔ วัน โดยมีพิธีเปิดพร้อมกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกในวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สถานที่จัดนิทรรศการ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Bangkok Art & Culture Centre - BACC)

--> ดูแผนที่เต็มจอ
--> ดูเส้นทางการเดินทาง(กำหนดจุดเริ่มต้นของท่าน)


หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๐๑ ๕๒๓๒, ๐ ๒๒๐๑ ๕๒๔๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๗๑๗๒ อีเมล sasivimon.swa@mahidol.edu, เว็บไซต์ www.sc.mahidol.ac.th/scpl และ เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ https://www.facebook.com/sci-artnetwork


ลงทะเบียนและส่งภาพ


รายการภาพที่ส่งเข้าพิจารณาร่วมจัดแสดง

หมายเหตุ กรณีมีการแก้ไข ผู้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนใหม่ให้ครบถ้วนถูกต้อง คณะกรรมการจะพิจารณาภาพวาดเฉพาะรายการลงทะเบียนสุดท้าย ขยายเวลาถึงก่อนวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 24.00 น. และจะลบรายการก่อนหน้าที่มีผู้ลงทะเบียนชื่อเดียวกันออกไป