ภาพบรรยากาศ อบรมเชิงปฏิบัติการการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 18 The 18th Scientific Illustration Workshop


วิทยาการอันทันสมัยในปัจจุบันทําให้เราสามารถบันทึกภาพข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ไว้ด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งสามารถเก็บเรื่องราวหลากหลายได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการใช้กล้องบันทึกภาพและวิดีทัศน์ระบบดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์อิเลกตรอน ฯลฯ อย่างไรก็ตามเรายังเห็นนักวิทยาศาสตร์จํานวนมากมายที่ยังคงใช้ภาพวาดเพื่อแสดงข้อมูลการค้นพบต่างๆ ภาพวาดที่ดีสามารถแสดงรายละเอียดของชั้นเซลล์เนื้อเยื่อและอวัยวะที่ทับซ้อนกัน สามารถเน้นรายละเอียดที่สําคัญหรือประกอบชิ้นส่วนที่แตกหักหลุดออกจากกันลงบนกระดาษ ด้วยเหตุต่างๆ เหล่านี้ ทําให้ภาพวาดยังคงมีความสําคัญต่อการแสดงผลทางวิทยาศาสตร์ไม่เสื่อมคลาย

การอบรมเชิงปฏิบัติการการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 18 นี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยผู้เข้าอบรมฯทุกท่าน มีความตั้งใจเป็นอย่างสูง ฝึกฝนการวาดจนสามารถวาดภาพตัวอย่างต่างๆ ได้ และหากฝึกฝนบ่อยๆ จะทำให้เกิดความชำนาญพัฒนาฝีมือยิ่งขึ้น ดังปนิธานที่ผู้จัดฯมุ่งหวังจากการจัดอบรมฯ นี้