Mahidol University Logo
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปัญญาของแผ่นดิน

 เลือกค้นหาใน: ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกเว็บไซต์                     


กันภัยมหิดล1   กันภัยมหิดล1   กันภัยมหิดล1   กันภัยมหิดล1

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17

จัดโดย
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


หลักการและเหตุผล

วิทยาการอันทันสมัยในปัจจุบันทําให้เราสามารถบันทึกภาพข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ไว้ด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งสามารถเก็บเรื่องราวหลากหลายได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการใช้กล้องบันทึกภาพและวิดีทัศน์ระบบดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์อิเลกตรอน ฯลฯ อย่างไรก็ตามเรายังเห็นนักวิทยาศาสตร์จํานวนมากมายที่ยังคงใช้ภาพวาดเพื่อแสดงข้อมูลการค้นพบต่างๆ ที่เป็นเช่นนี้ เพราะภาพวาดมีข้อได้เปรียบภาพถ่ายหลายประการ โดยเฉพาะในทางธรรมชาติวิทยาแล้ว ภาพวาดซึ่งแสดงกายวิภาคและสัณฐานของสิ่งมีชีวิต หรือลักษณะรูปร่างรูปทรงของสิ่งศึกษาด้านกายภาพ ได้ผ่านการเรียบเรียงและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องแม่นยำ สามารถช่วยในการระบุชนิดสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิตได้นอกจากนั้นภาพวาดเป็นภาพตัวแทนของประชากร ทําให้เราสามารถประมวลลักษณะสําคัญของกลุ่มสิ่งมีชีวิต หรือลักษณะโดยรวมของสิ่งไม่มีชีวิตประเภทนั้นๆ ได้ในภาพวาดหนึ่งภาพ ในขณะที่ภาพถ่ายโดยกล้องถ่ายภาพ จําเป็นต้องเฉพาะเจาะจงลงไปที่ตัวอย่างเพียงชิ้นเดียว อีกประการหนึ่งภาพถ่ายมักมีบริเวณที่ไม่ชัดและมีเงามืดซึ่งทําให้ไม่สามารถบอกรายละเอียดในบริเวณนั้นๆ ได้แต่ภาพวาดที่ดีสามารถแสดงรายละเอียดของชั้นเซลล์เนื้อเยื่อและอวัยวะที่ทับซ้อนกัน สามารถเน้นรายละเอียดที่สําคัญหรือประกอบชิ้นส่วนที่แตกหักหลุดออกจากกันลงบนกระดาษ ด้วยเหตุต่างๆ เหล่านี้ ทําให้ภาพวาดยังคงมีความสําคัญต่อการแสดงผลทางวิทยาศาสตร์ไม่เสื่อมคลาย

นักวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ที่ดีควรมีความรู้เรื่องโครงสร้างของสิ่งที่วาดมีข้อมูลพื้นฐานของตัวอย่างนั้น ๆ และรู้จักเทคนิคที่เหมาะสมในการนําเสนอผู้ถ่ายทอดภาพทางวิทยาศาสตร์ควรมีความสนใจทางศิลปะและมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์พอสมควรเพื่อให้สามารถประยุกต์ข้อเท็จจริงเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างกลมกลืน เพราะ ภาพเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ไม่เพียงต้องให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ได้มากที่สุดและถูกต้องที่สุดเท่านั้น แต่ยังต้องมีความสวยงามชวนดูอีกด้วย

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้ จึงได้เปิดสอนวิชานิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Illustrations) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2541 และเล็งเห็นว่ายังมีนิสิตนักศึกษา ครูอาจารย์ ข้าราชการ และประชาชนอีกหลากหลายอาชีพที่มีความสามารถและสนใจใคร่เรียนรู้วิชาสาขานี้ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ฯ จึงได้ริเริ่มจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมเลือกตัวอย่างศึกษาที่ตนเองสนใจ เช่น ดอกไม้ แมลง สัตว์ สตาฟฟ์ กระดูก ภาพดวงดาว ทั้งนี้โดยหวังให้นักวิทยาศาสตร์หันมาตระหนักถึงความสำคัญของวิชานิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ในฐานะส่วนประกอบสำคัญส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเสนอผลงานได้มาตรฐานระดับนานาชาติ

กำหนดการอบรม

ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2559 (อังคาร-พุธ-พฤหัส)

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559
9.00-10.30 น.
(ห้อง B201 และ ห้อง N300)
 • หลักการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์
 • ขั้นตอนและอุปกรณ์การวาดภาพ
 • วิธีการเก็บรักษาภาพวาด
11.00-16.00 น..
 • การร่างภาพ และการให้แสง-เงา
 • ฝึกการร่างภาพเบื้องต้น
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559
9.00-12.00 น.
 • ฝึกร่างภาพตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ที่นำมา เช่น ดอกไม้ ผลไม้ สัตว์สตัฟฟ์ ปลา แมลง กระดูก หอย
13.00-16.00 น.
 • เทคนิคการลงหมึก
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559
9.00-12.00 น.
 • เทคนิคการใช้ผงถ่าน และดินสอ
13.00-16.00 น.
 • เทคนิคการใช้สีน้ำ

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน

สถานที่อบรม
 • • ณ ห้องโถงอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
 • ครูอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ หรือนิสิตนักศึกษา
 • ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างจากหน่วยงานภาครัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาให้เข้ารับการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และสามารถเบิกค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้
 • ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร
ดร. ศศิวิมล แสวงผล อาจารย์ผู้ควบคุมวิชานิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Illustrations) ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการศึกษาวิชา Biological Illustrations ซึ่งสอนโดย Mrs. Marion R. Sheehan นักวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ผู้มีชื่อเสียง ณ University of Florida, USA. ร่วมด้วยวิทยากร คือ คุณณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี และคุณพีระณัฏฐ์ โบกรณีย์


ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 4,500 บาท รวมค่าอุปกรณ์ อาหารว่างและอาหารกลางวัน โดยสามารถชำระค่าลงทะเบียนผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 026-4-25468-7 ในนามภาควิชาพฤกษศาสตร์ 2549
ปิดรับสมัคร 20 มิถุนายน 2559


ส่งใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณลดาวัลย์ และคุณชาลิสา ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม ที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์: 0-2201-5232  โทรสาร: 0-2354-7172  e-mail address: scpl.admin@gmail.com


คำแนะนำในการเลือกตัวอย่างเพื่อนำมาฝึกร่างภาพและบันทึกแสง-เงา
 1. ควรเป็นตัวอย่างที่ตนเองสนใจ
 2. ไม่ควรมีขนาดเล็กเกินไปหรือมีรายละเอียดมาก ไม่ควรต้องใช้แว่นขยาย หรือกล้องจุลทรรศน์ เพราะจะเสียเวลามาก ควรมีขนาดจริงไม่เกินหน้ากระดาษ A4
 3. ควรมีรูปร่างโดดเด่น เช่น กะโหลกสัตว์ ดอกกล้วยไม้ ผลแก้วมังกร ด้วง หอย ปลา สำหรับผู้ฝึกหัดขั้นต้นนี้ หากใช้ตัวอย่างที่มีรูปทรงเรียบเกินไป เช่น ส้ม มันฝรั่ง กล้วย แตงโม หรือซับซ้อนเกินไป เช่น ทุเรียน เงาะ อาจถ่ายทอดออกมาให้เหมือนจริงได้ยาก ไม่แนะนำให้ใช้
 4. ถ้าเป็นดอกไม้ ควรเลือกดอกที่ไม่เหี่ยวง่าย ควรหาภาชนะมาตั้งวางด้วยจะดีมาก สำหรับตัวอย่างอื่นๆ ควรจะสามารถตั้งวางตรงหน้าได้ในระดับสายตา หรือระดับที่เป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องถือ
 5. สามารถใช้ภาพร่างเดียวกันนี้เพื่อฝึกการ rendering ทั้ง (1) การลงหมึก (2) ลงดินสอและผงถ่าน และ/หรือ (3) สีน้ำ หรือจะร่างภาพใหม่ในแต่ละเทคนิคเพื่อฝึกฝีมือการร่างภาพก็ได้

ค่าอบรมฯ ท่านละ 4,500 บาท สำหรับท่านที่โอนเงินค่าลงทะเบียนมาแล้ว ขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดเขียนชื่อนาม-สกุลท่านลงในเอกสารการโอนเงิน หรือสลิปโอนเงินของท่าน แล้วถ่ายรูปส่งมาที่อีเมล์
scpl.admin@gmail.com (หากได้รับแล้วจะแจ้งกลับทุกท่าน) หรือ หากท่านสะดวกที่จะส่งเอกสารการโอนเงินผ่านทางโทรสาร โปรดส่งมาที่ 0 2354 7172 (ระบบแฟกซ์อัตโนมัติ) ได้ตลอดเวลา

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ใบลงทะเบียน 
หรือ ลงทะเบียนออนไลน์
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน


กันภัยมหิดล1     กันภัยมหิดล1     กันภัยมหิดล1     กันภัยมหิดล1