Mahidol University Logo
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปัญญาของแผ่นดิน
 English | ไทย 

การศึกษาซิสเตมาติกส์ของพืชวงศ์กล้วย Musaceae ในประเทศไทย

ประเทศไทยตั้งอยู่ ณ ใจกลางแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การสำรวจหลายครั้ง ทำให้ได้พบว่าวงศ์กล้วยในประเทศไทยมีความหลากหลายมาก คือมีราว 10-16 ชนิด จากที่พบในเขตร้อนของโลกเก่าทั้งหมดราว 74-75 ชนิด การศึกษากล้วยหลายร้อยตัวอย่างที่เก็บจากทั่วประเทศที่ผ่านมา ด้วยลักษณะสัณฐานวิทยา และชีวโมเลกุล พบว่าเป็นกล้วยพื้นเมือง 2 สกุล คือ สกุล Musa และ Ensete และมาจากแหล่งอื่น 1 สกุล คือ สกุล Musella นอกจากกล้วยนาคราช (Musa serpentina Swangpol & Somana) กล้วยชนิดที่พบใหม่ในปี พ.ศ. 2554 แล้ว ยังมีกล้วยอีกหลายแท็กซาที่พบใหม่และรอการตีพิมพ์ต่อไป ทั้งนี้ในการศึกษาใช้การวิเคราะห์หลายวิธี ทั้งการศึกษาสัณฐานวิทยาเชิงตัวเลข กายวิภาคศาสตร์และเรณูวิทยาโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงและกล้องจุลทรรศน์อิเลกตรอน การวิเคราะห์ขนาดจีโนม ความหลากหลายของเอนโดจีนัสไวรัส และชีวโมเลกุล โดยจะมีการจัดทำรายงานต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในโครงการพรรณพฤกษชาติประเทศไทย (Flora of Thailand Project) ต่อไป นอกจากข้อสรุปทางอนุกรมวิธานจะชี้ให้เห็นความหลากหลายอย่างมากของพืชวงศ์กล้วยในภูมิภาคนี้แล้ว ยังแสดงให้เห็นความสำคัญของแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ที่เป็นต้นกำเนิดของกล้วยซึ่งเสี่ยงสูญพันธุ์ และกระตุ้นให้มีการอนุรักษ์พันธุกรรมเหล่านี้และแหล่งอาศัยที่เปราะบางในประเทศไทย


คำสำคัญ : อนุกรมวิธาน, มอร์โฟเมตริก, กายวิภาคศาสตร์, เรณูวิทยา, การวิเคราะห์ขนาดจีโนม, แอมปลิฟายแฟร็กเมนท์เลนจ์โพลีมอร์ฟิซึม (เอเอฟแอลพี)

ขอบคุณ : ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการเลขที่ MRG50_80329, MRG52_80100, MRG53_80133 และทุนผู้ช่วยวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะผู้วิจัย :

ศศิวิมล แสวงผล และ ปวีณา ไตรเพิ่ม
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
E-mail : sasivimon.swa@mahidol.ac.th
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

จามร สมณะ และ ทิวา โรจนปรีดา
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400

กนกพร อะทะวงษา, สิรภพ วงษ์เนียม และ บันยา อ่อง
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการพืช มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400