Assoc. Prof. Puangpaka UMPANJAN ( Ph.D. Sciences des agroressources )
รศ. พวงผกา อัมพันธ์จันทร์

Department of Plant Science,
Faculty of Science, Mahidol University, Thailand
Building N, The 3rd Floor, Room: N307
Tel: +66 2 2015237
Fax: +66 2 3547172
Email: puangpaka.ump@mahidol.ac.th
Position: Associate Professor
EDUCATION

B.Sc (Botany) Chulalongkorn University
M.Sc. (Botany) Chulalongkorn University
D.E.A. (Traitment des mati?res premi?res v?g?tales) INPT France
Ph. D. (Sciences des agroressources) INPT France

CAREER

• 1995 - Lecturer, Department of Plant Science, Faculty of Science, Mahidol University
of Science, Mahidol University , Thailand

• 1999- Assistant professor, Department of Plant Science, Faculty of Science, Mahidol University

• 2004 -2008 Head of Department of Plant Science, Faculty of Science, Mahidol University

• 2004- Associated Professor, Department of Plant Science, Faculty of Science, Mahidol University

SCHOLARSHIPS

• 1992-1995 Aide ? la recherche d' European sweet sorghum network

RESEARCH INTEREST

• Plant cytogenetics and Plant molecular cytogenetics

• Chromosome technology for plant research: Plant cytotaxonomy, Plant improvment, Phylogeny and evolution, Environmental monitoring and Genomic analysis especially Genomic characterization of Slipper orchid, Wan-Chak-Motluk and Kaempferia

SELECTED PUBLICATIONS

Kaensaksiri T, Soontornchainaksaeng P, Soonthornchareonnon N, Prathanturarug S. In vitro clonal propagation of Centella asiatica (L.) Urban using shoot tip explants pre-treated with thidiazuron. Medicinal plants 3(1): 47-52.

Kaensaksiri T, Soontornchainaksaeng P, Soonthornchareonnon N, Prathanturarug S. In vitro induction of polyploidy in Centella asiatica (L.) Urban. Plant Cell Tiss Organ Cult. DOI 10.1007/s11240-011-9969-8.

Soontornchainaksaeng P, Anamthawat-Jónsson. (2011) Ribosomal FISH mapping reveals hybridity in phytoestrogen producing Curcuma species from Thailand. Plant Syst Evol 292:41-49.

Soontornchainaksaeng P, Jenjittikul T (2010) Chromosome number variation of phytoestrogen-producing Curcuma(Zingiberaceae) from Thailand 64:370-377.

Boonyawanich, S., M. Kruatrachue, S. Upathum , P. Soontornchainaksaeng and P. Pokethitiyook 2001. The Effect of Carbamate Insecticide on the Growth of Three Aquatic Plant Species: Ipomoea aquatica, Pistia stratiotes and Hydrocharis dubia . ScienceAsia ; 27 No. 2: 99-104.

Duangnet, J., S. Prathanturarug and P. Soontornchainaksaeng . Mutational Breeding of Curcuma longa for Medicinal purposes using colchicines and Gamma Rays. 2007. The Fifth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences: Pharmacy for Sustainable Development. In Celebration of The Auspiciuos Occation of The 80 th Birthday of King Bhumipol. November 21-24, 2007.

Promkaew, N., P. Soontornchainaksaeng , S. Jampatong and P. Rojanavipart. 2009.Toxicity and Genotoxicity of Herbicide Pendimethalin in Maize. Proceeding of The First International Conference on Cornand Sorghum Research 2009. April 8 – 10, 2009. Jomtien Palm Beach Hotel, Pattaya City , Chonburi , Thailand.

Soontornchainaksaeng, P. and K. Chaiyasut 1999. Cytogenetic investigation of some Euphorbiaceae in Thailand. Cytologia 64: 229-234.
Soontornchainaksaeng, P ., P. Chantaranothai and C. Senakun. 2003. Cytogenetic studies and taxonomic considerations in some taxa of Mallotus (Euphorbiaceae) in Thailand . Thai Forest Bull. (Botany) 31: 113-122.

Soontornchainaksaeng, P. , P. Chantaranothai and C. Senakun. 2003. Genetic Diversity of Croton L. (Euphorbiaceae) in Thailand . Cytologia 68 (4): 379-382.

Soontornchainaksaeng, P. , S. Chaicharoen, M. Sirijuntarut and M. Kruatrachue. 2000. In vitro Studies on the Effect of Light Intensity on Plant Growth of Phaius tankervilliae (Banks ex L' Herit.) Bl. and Vanda coerulea Science Griff. ScienceAsia ; 27: 233-237.

Soontornchainaksaeng, P ., P. Chantaranothai and C. Senakun. 2007. Cytological investigation of Macaranga in comparison to Mallotus (Euphorbiaceae) in Thailand.

Soontornchainaksaeng, P. , T. Jenjittikul, C. Senakul and W. Thongpubal 2001. Cytogenetic study of Euphorbiaceae in Thailand . In Research reports 2001, V. Baimai and R. Kumhom (eds.). Biodiversity Research and Training Program (BRT). Jirawat Express Co., Ltd., Bangkok . pp. 99-106.

Soontornchainaksaeng, P. and T. Jenjittikul. 2003. Karyology of Jatropha (Euphorbiaceae) in Thailand . Thai Forest Bull . (Botany) 105--112.

Soontornchainaksaeng, P. (ed.) 2005. Reports on chromosome numbers of plants in Thailand . BRT program. Chuan printing press Ltd., Part. Bangkok . 111 pp.

พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง 2542 กัญชงและกัญชา วารสารคณะวิทยาศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 หน้า 44-46.

พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง 2549. กายวิภาคและสัณฐานวิทยาของพืชมีดอก . พิมพ์ครั้งที่ 2, บริษัทสำนักพิมพ์ ท้อปจำกัด กรุงเทพมหานคร 400 หน้า.

พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง 2545. เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ . ใน พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง และเชิญโชค ศรขวัญ ( บรรณาธิการ ) หนังสือประกอบสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ กระจกและเลนส์ กรดและเบส และ ภาคตัดกรวย . คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล . หน้า 1-59.

พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง 2544. การเติบโตและการแบ่งเซลล์ (Cell division). ใน พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง เชิญโชค ศรขวัญ ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย และสมคิด สมานวรกุล เอกสารประกอบการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในงานประชุมวิชาการโครงการ สควค . ครั้งที่ 5 พฤษภาคม 2544 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หน้า ชีววิทยา 1-19.

พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง ทยาเจนจิตติกุล ชฎาพร เสนาคุณ และวินัย ทองภูบาล 2547.การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์ของพันธุ์ไม้ วงศ์เปล้า (Euphorbiaceae) ในประเทศไทย. รายงานวิจัย 2547 ใน วิสุทธิ์ ใบไม้ และรังสิมา ตันฑเลขา (บรรณาธิการ) โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย ชวนพริ้นติงเพรส จำกัด กรุงเทพมหานคร.

พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง และ Kesara Anamthawat Jonsson 2551 การเตรียมโครโมโซมพืช หจก. เมตตาก๊อปี้ปริ้น , 127 หน้า.

พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง และ Kesara Anamthawat-Jonsson. 2552. เทคนิค FISH และการศึกษาโครโมโซมพืช . ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามหก ราชเทวี กทม . 186 หน้า

ธิดารัตน์ พ่วงไพโรจน์ , พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง , เกษรา อนามธวัช จอนสัน , ทยา เจนจิตติกุล . 2552. การศึกษาคุณลักษณะทาง เซลล์พันธุศาสตร์ ของกล้วยไม้รองเท้านารีในประเทศไทย . บทคัดย่อ การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามหก ราชเทวี กรุงเทพมหานคร . หน้า p15.

ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์ , พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง , ทยา เจนจิตติกุล , มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล , ชื่นจิต บุญเฉิด , มลวิภา วงษ์สกุล , สุรวัฒน์ จริยาวัฒน์ , วิฑูร แสงศิริสุวรรณ , บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ , ยุพิน สังวรินทะ , ลักขณา หิมคุณ , อาภรณ์ จันท์จารุณี , อภิชาติ สุขสำราญ , สมทรง ลาวัณย์ประเสริฐ , กิติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย , บังอร ศรีพานิชกุลชัย . 2552.

โครงการวิจัยและพัฒนาว่านชักมดลูกเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ.การเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพรสู่ระดับอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2. 19-20 มีนาคม 2552. ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติหน้า 184-190.