การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้
ครั้งที่ 13

8-10 ตุลาคม 2551

จัดโดย
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ร่วมกับ


โครงการวิจัยชีววิทยาการขยายพันธุ์ของพืชเศรษฐกิจ

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักการและเหตุผล
         
กล้วยไม้เป็นไม้ดอกไม้ประดับที่มีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย ทำรายได้จากการส่งออกมากกว่า2,000 ล้านบาทต่อปี ปัจจัยสำคัญที่ช่วยประเทศไทยมีความแข็งแกร่งขออุตสาหกรรมกล้วยไม้เนื่องมาจากได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศตั้งแต่การปลูกเลี้ยงการปรับปรุงพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการใช้วิทยาการหล้งการเก็บเกี่ยว

           การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้มีข้อดีหลายประการ ได้แก่ ช่วยผ่อนคลายความเครียดและมีความสุขทางจิตใจ สามารถปลูกเลี้ยงได้ทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่พื้นที่ขนาดเล็กบริเวณบ้านโดยไม่ต้องลงทุนมากนักไปจนถึงปลูกเลี้ยงในพื้นที่ขนาดใหญ่และผลิตแบบครบวงจร เป็นรายได้หลักและรายได้เสริม เพิ่มเครือข่ายเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและต่างประเทศเนื่องจากกล้วยไม้เป็นพืชสากลและเพื่อการเรียนรู้ศึกษาวิจัยทางพฤกษศาสตร์ เนื่องจากประเทศไทยมีความหลากหลายของกล้วยไม้ป้ามากกว่า 1,100 ชนิด และมีลูกผสมอีกมากมาย

           ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการ
พัฒนาทางอุตสากรรมกล้วยไม้ซึ่งจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านนี้จำนวนมากนอกจากนี้บุคลากรจากหลากหลายอาชีพให้ความสนใจในการเข้ารับการอบรมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตกล้วยไม้  ภาควิชาพฤกษศาสตร์จึงได้จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยการผลิตกล้วยไม้แก่ผู้สนใจทั่วไป นักเรียน นิสิตนักศึกษา ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างจากหน่วยงานภาครัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อช่วยให้สามารถปลูกเลี้ยงกล้วยไม้แบบครบวงจรให้เจริญงอกงามและเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมกล้วยไม้ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น


กำหนดการอบรม

วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2551

9.00-12.00 น.

การจำแนกชื่อและประเภทกล้วยไม้
การปลูกเลี้ยง
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
ธุรกิจกล้วยไม้

13.00-16.00 น.

การปรับปรุงพืช
การเพาะเมล็ดกล้วยไม้
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้

วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2551

9.00-12.00 น.

การย้ายปลูกและดูแลรักษา ( ฝึกปฏิบัติ )
การเพาะเมล็ดและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ ( ฝึกปฏิบัติ )

13.00-16.00 น.

การเพาะเมล็ดและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ ( ฝึกปฏิบัติ )

วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2551

9.00-16.00 น.

ทัศนศึกษาสวนกล้วยไม้ จังหวัดนครปฐม


จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

-> จำนวน 30 คน <-

สถานที่อบรม

1) สถานที่อบรม ห้องบรรยาย SC4-207 และห้องปฏิบัติการ R2/1 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 3
     คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
     รหัสไปรษณีย์ 73170

2) โรงเรือนกล้วยไม้ โครงการวิจัยชีววิทยาการขยายพันธุ์ของพืชเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์
      และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
      รหัสไปรษณีย์ 73170

 คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
•  ผู้สนใจทั่วไป
•  เป็นข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างจากหน่วยงานภาครัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจที่ได้รับอนุมัติจาก
     ผู้บังคับบัญชาให้เข้ารับการอบรมได้โดย
ไม่ถือเป็นวันลา และสามารถเบิกค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้
•  นักเรียน นิสิตนักศึกษา


ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 3,100 บาท รวมค่าอุปกรณ์ อาหารกลางวัน และอาหารว่าง

วิทยากร
รองศาสตราจารย์ ครรชิต ธรรมศิริ
ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สำเร็จปริญญาเอกทางด้านกล้วยไม้ จากมหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
เคยเสนอผลงานวิจัยในงานกล้วยไม้โลกในรูปบรรยาย ครั้งที่ 15ที่ประเทศบลาซิล ครั้งที่ 16ที่ประเทศแคนาดา ครั้งที่ 17 ที่ประเทศมาเลเซีย และครั้งที่ 18 ที่ประเทศฝรั่งเศส
แต่งหนังสือเรื่อง Orchids in Thailand: A Success Story และเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้Download แบบฟอร์มใบสมัคร
แบบ pdf Files (เปิดกับ Acrobat Reader หรือ Photoshop )
แบบ Document Files ( เปิดกับ MS Word )
 


ท่านกำลังชมอยู่ที่หน้า : การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ ครั้งที่ 13

http://www.sc.mahidol.ac.th/scpl
สงวนลิขสิทธิ์ โดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ดูแลเว็บไซต์:
scpl.admin@gmail.com