จดหมายเวียน ครั้งที่ 3

การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

จัดโดย

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ร่วมกับ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช หอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ และ สมาคมพฤกษศาสตร์ประเทศไทย

วันที่ 25-27 มีนาคม 2552
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนให้มีการนำเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ อันจะก่อเกิดความร่วมมือทางวิชาการขึ้น

ภาษาและรูปแบบ
การประชุมใช้ภาษาไทย ยกเว้นการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษโดยวิทยากรรับเชิญ

การเตรียมเสนอผลงานภาคบรรยาย
การเตรียมไฟล์: ในห้องบรรยายมี Computer with Powerpoint 2003 for Window, LCD Projector และ Visualizer
ระยะเวลา: ผู้บรรยายมีเวลารวมทั้งหมด 15 นาที โดยแบ่งเป็่นช่วงเวลานำเสนอผลงานประมาณ 12 นาที และช่วงเวลาถามตอบข้อซักถามประมาณ 3 นาที

การเตรียมเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
ขนาดบอร์ดสำหรับติดโปสเตอร์ คือ แนวตั้ง กว้างไม่เกิน 90 เซนติเมตร ยาวไม่เกิน 120 เซนติเมตร ผู้เสนอผลงานกรุณาเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดมาเอง

การส่งต้นฉบับรายงานการประชุม ( Proceedings )
ผู้ที่นำเสนอผลงานแบบบรรยายหรือแบบโปสเตอร์ที่ประสงค์จะลงตีพิมพ์ผลงานใน รายงานการประชุม ( Proceeding) สามารถส่งเรื่องเต็มตามระเบียบวิธีการเตรียมต้นฉบับที่ปรากฏบน http://www.sc.mahidol.ac.th/scpl/ โดยบันทึกในแผ่นดิสก์พร้อมสำเนาต้นฉบับ 1 ชุดนำส่งที่โต๊ะลงทะเบียนในระหว่างการประชุม อนึ่งผลงานที่จะจัดพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ภายใต้คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

สถานที่
ประชุมและนำเสนอผลงานภาคบรรยายจัดในห้องบรรยาย L3 และ L4 ตึกกลม (ตึกจานบิน) และการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์จัดแสดงที่ลานเอนกประสงค์ใต้ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กทม .

กำหนดการ
31 มกราคม 2552 – วันสุดท้ายการลงทะเบียนล่วงหน้า และการลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงานทุกคน
25-27 มีนาคม 2552 - ประชุมวิชาการ เสนอผลงาน ส่งเรื่องเต็ม

รายละเอียด
25 มี.ค. 2552 – ลงทะเบียน บรรยายพิเศษช่วงเช้า โดยวิทยากรรับเชิญ 2 ท่าน ได้แก่ Dr. Herve Chrestin จาก Research Institute for Development                           (IRD), Department of Living Resources, Montpellier, France เรื่อง" IS THE RUBBER TREE ( HEVEA BRASILIENSIS )TRUNK
                          PHLOEM NECROSIS DISEASE LINKED TO WATER STRESS? : A MOLECULAR APPROACH "

                          และ ดร. ก่องกานดา ชยามฤต ผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษเรื่อง                           "อนุกรมวิธานกับงานวิจัยทางพืช"  การนำเสนอผลงานภาคบรรยายและโปสเตอร์ในช่วงบ่าย

26 มี.ค. 2552 - นำเสนอผลงานภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร์ และการประชุมของคณะกรรมการชมรมพฤกษศาสตร์ประเทศไทย

27 มี.ค. 2552 - ทัศนศึกษาที่สวนหลวง ร.9

หมายเหตุ รายละเอียดกำหนดการประชุมในแต่ละ session จะประกาศบน http://www.sc.mahidol.ac.th/scpl/ ประมาณต้นเดือนมีนาคม 2552 และจะส่งให้ผู้นำเสนอผลงานทราบล่วงหน้าทางอีเมล์

กำหนดการเดินทางทัศนศึกษา
โดยรถตู้ ออกหน้าตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เวลา 8.00 น. และเดินทางกลับถึงคณะวิทยาศาสตร์ เวลา 16.30 น. ซึ่งมีค่าใช้จ่ายคนละ 200 บาท (รวมอาหารว่างเช้า - บ่าย อาหารกลางวัน และค่าพาหนะ)

ค่าลงทะเบียน
รวมค่าเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง

ภายใน 31 ม.ค. 2552 *

หลัง 31 ม.ค. 2552

อาจารย์ นักวิจัย บุคคลทั่วไป

800 บาท

1,200 บาท

นิสิต นักศึกษา

300 บาท

500 บาท

* วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงานทุกคน

ชำระเงินโดย
โอนเงินเข้าบัญชี ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา รามาธิบดี ชื่อบัญชี “ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 2549” บัญชีเลขที่ 026-4-25468-7 กรุณาส่งสำเนาการโอนเงินผ่านธนาคารพร้อมใบลงทะเบียน ทางโทรสารหมายเลข 0-2354-7172 หรือ ที่ scaps@mahidol.ac.th , scssg@mahidol.ac.th

ที่พัก (ติดต่อที่พักด้วยตนเอง)

ชื่อโรงแรม

ที่อยู่

ราคา

หมายเหตุ

โทรศัพท์

โรงแรมสยามซิตี้
www.siamhotels.com/sch/

477 ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท กทม. 10400

Deluxe/Single 3,400.- Deluxe/Double 3,600.-

รวมอาหารเช้า

โทร. 0-2247-0123

โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค www.centuryparkhotel.com

9 ถนนราชปรารภ เขตพญาไท กทม. 10400

ห้องคู่ 2 ,000 บาท
ห้องเดี่ยว 1,600 บาท

•  รวมอาหารเช้า
•  จองและมัดจำก่อน
24 กพ. 52

โทร. 0-2246-7800,
0-2640-0630 (คุณภัทราลี)

โรงแรมทวินทาวเวอร์ส์กรุงเทพ
www.thetwintowershotel.com

88 ถ. รองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330

ห้องคู่ 1 ,500 บาท
ห้องเดี่ยว 1,300 บาท

รวมอาหารเช้า

โทร. 0-2216-9555-6 (คุณดุษฎี)

โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์
www.grandtowerinn.com

402 ซอยเรวดี ถ. พระรามที่ 6 เขตพญาไท กทม. 10400

ห้องคู่ 1 ,300 บาท
ห้องเดี่ยว 1,200 บาท

รวมอาหารเช้า

โทร. 0-2618-6688,
0-2618-6699 (คุณลักษิกา)

กานต์มณีพาเลซ
www.karnmanee.com

1 ถนนประดิพัทธ์ (ปากซอยประดิพัทธ์ 15) เขตพญาไท กทม. 1 0400

ห้องคู่ 1 ,000 บาท
ห้องเดี่ยว 900 บาท

•  รวมอาหารเช้า
•  มีรถรับ-ส่งฟรีถึงที่ประชุม

โทร. 0-2618-6977-99 หรือ 08-1554-4725 (คุณนันท์นภัส)

หอพักคุรุสภา http://khurusapha.thaigov.net/safe1.htm

ถนนราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10330

ห้องคู่
ตึกใหม่ 490 บาท
ตึกเก่า 380 บาท

•  ไม่รวมอาหารเช้า
•  รับจองล่วงหน้า 30 วัน

โทร. 0-2654-6434-6

เดอะวิคตอรี่ เอ็กเซ็คคูทิฟ เรสซิเด้นซ์
www.the-victory.com
thanitda@the-victory.com

37 ซอยศรีอยุธยา 12 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม. 10400

ห้องพักขนาด 32 ตรม

เตียงเดี่ยว พัก 1 ท่าน/ห้อง ราคา 1,300 บาท

เตียงคู่ พัก 2 ท่าน/ห้อง ราคา 1,500 บาท

กรณีพักเพิ่ม คิดเพิ่ม 400 บาท/ท่าน/คืน

•  รวมอาหารเช้าแบบอเมริกัน

•  สำรองห้องพักล่วงหน้า

ชำระเป็นเงินสดเมื่อเข้าพัก
โทร. 0-2640-0200 ต่อ 0 หรือ คุณ ธนิตดา ธีรตานนท์ (086-677-2525)

หมายเหตุ ที่พักอาจเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งล่วงหน้า และไม่รับประกันจำนวนห้องพักที่ว่าง โปรดติดต่อสำรองห้องพักโดยตรง

ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน
วิธีการเตรียมต้นฉบับ
ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่
รายละเอียดทัศนศึกษา
หนังสืออนุมัติจัดประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่3
หนังสืออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมพฤกษศาสตร์ครั้งที่3
แผนที่
บทคัดย่อของวิทยากรรับเชิญ Dr. Herve Chrestin
บทคัดย่อของวิทยากรรับเชิญ ดร. ก่องกานดา ชยามฤต
กำหนดการเสนอผลงานภาคบรรยาย
หน้าปกบทคัดย่อ
รายชื่อคณะกรรมการ
บทคัดย่อภาคบรรยาย
บทคัดย่อภาคโปสเตอร์
รายนามผู้นำเสนอภาคบรรยายและโปสเตอร์
ภาคผนวก: กันภัยมหิดลต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
ภาพถ่ายการประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 3 click here


ส่งใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ดร. อุษณีษ์ พิชกรรม ( scaps@mahidol.ac.th ), ดร. ศศิวิมล แสวงผล ( scssg@mahidol.ac.th )

คุณลัดดาวัลย์ วิภารัตนากร หรือ คุณชาลิสา คล้ายพึ่งสินธุ์

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 0-2201-5232 โทรสาร 0-2354-7172

http://www.sc.mahidol.ac.th/scpl/


 

ท่านอยู่ที่หน้า : การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ผู้ดูแลเว็บไซต์:  scpl.admin@gmail.com