Mahidol University Logo
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปัญญาของแผ่นดิน

The 7th International Symposium on the Family Zingiberaceae


Photo credit: http://www.gingers4life.org


ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ฯ พืชวงศ์ขิง-ข่า ครั้งที่ 7 “ขิง-ข่า เพื่อชีวิต” (The Seventh International Symposium on the Family Zingiberaceae) ในระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุม ในการนี้ ผศ. ดร. ทยา เจนจิตติกุล และ ผศ. ดร. ศศิวิมล แสวงผล ได้ถวายรายงานเรื่องภาพวาดพฤกษศาสตร์พืชวงศ์ขิง-ข่า และงานวิจัยเรื่องพืชวงศ์ขิง-ข่าของภาควิชาฯ และถวายภาพวาดสีน้ำพืชวงศ์ขิง-ข่าในพระนาม ไอยริศ (Zingiber sirindhorniae Triboun) และต้นพันธุ์ขิง-ข่าหายากใกล้สูญพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช นอกจากนั้น ในการประชุมครั้งนี้ นักศึกษาและคณาจารย์ของภาควิชาพฤกษศาสตร์ฯ ยังได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย 2 เรื่อง และแบบโปสเตอร์ 6 เรื่อง