หลักสูตรปริญญาเอก สาขาพฤกษศาสตร์ (นานาชาติ)

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับการอนุมัติให้เปิดหลักสูตรปริญญาเอก สาขาพฤกษศาสตร์ (นานาชาติ)

15 กรกฎาคม 2559

ภาพกิจกรรม

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชครั้งที่ 10

10th November 2010

การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 17

10th November 2010

การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 1 เรื่องไม้ดอกไม้ประดับเขตร้อนและเขตกึ่งร้อน (TSO2016)

10th November 2010

ประมวลภาพงานปีใหม่ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 2559

10th November 2010

การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 1 เรื่องไม้ดอกไม้ประดับเขตร้อนและเขตกึ่งร้อน (TSO2016)

10th November 2010

เรือนความรู้

"เครือพิสุทธิ์" พืชวงศ์ผักบุ้งชนิดใหม่ของโลก

10th November 2010

การค้นพบกล้วยศรีน่าน กล้วยชนิดใหม่ของโลก

10th November 2010

ในเรื่องราวชีวิตสุดน่าทึ่งของ "อิน-จัน" แฝดสยามที่มีตัวติดกัน

10th November 2010

พืชถิ่นเดียว พืชยากของไทย

10th November 2010

ระย้าแก้ว (Clerodendruym wallichii Merr.)

10th November 2010

พรรณไม้งามในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมพฤกษศาสตร์

การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 11

การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 10

การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8

การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 7

การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 6

การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 5

การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 4

การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 3

การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 2

การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 1

Facebook