โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคทางจุลพยาธิวิทยาในงานประจำและงานวิจัย ครั้งที่ 6
“Workshop on Histopathological Techniques in Routine and Research VI”
วันที่ 19-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  
รายละเอียดและใบสมัคร  

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้จากแบบฟอร์มใบสมัครที่แนบในโครงการ
หรือที่ https://goo.gl/forms/rQIolqkvES0mAwUJ3