EDUCATIONAL VISITS
 
คณะอาจารย์แพทย์จากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
14 กันยายน 2559
 
 
 
ผศ.ดร. ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ หัวหน้าภาควิชาพยาธิชีววิทยา กล่าวต้อนรับและแนะนำภาควิชา
ทั้งนี้ คณะอาจารย์แพทย์จากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เข้าเยี่ยมชมูการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชา
 
 
 
 
คณะอาจารย์ภาควิชาพยาธิชีววิทยานำคณะอาจารย์แพทย์จากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการ Histopathology
ห้อง Museum และห้องปฏิบัติการ Leptospirosis
 
 
 
 
คณะอาจารย์แพทย์จากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มอบของที่ระลึกแด่ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 
 
 
 
คณะอาจารย์แพทย์จากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และคณะอาจารย์ภาควิชาพยาธิชีววิทยา ถ่ายภาพร่วมกัน
 
 
 
 


 
 
Department of Pathobiology, Faculty of Science, Mahidol University,
  Rama VI Road, Bangkok 10400, Thailand.
  Phone : (662) 201-5550, 354-7158  Fax : (662) 354-7158 
Webmaster : athisri.sit@mahidol.ac.th