ปีการศึกษา 2561
ครั้งที่ 1 19 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
     ปีการศึกษา 2560


ครั้งที่ 1 17 มกราคม 2561 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ 2 18 เมษายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีการศึกษา 2559


ครั้งที่ 1 16 พฤศจิกายน 2558 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ 2 20 พฤศจิกายน 2558 คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ 3 20 มกราคม 2559 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ครั้งที่ 4 20 มกราคม 2559 สำนักวิชาแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ครั้งที่ 5 21 มกราคม 2559 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ครั้งที่ 6 21 มกราคม 2559 คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีการศึกษา 2558


 

ครั้งที่ 1 15 มกราคม 2558 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ 2 16 มีนาคม 2558 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ครั้งที่ 3 24 มีนาคม 2558 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ครั้งที่ 4 9 เมษายน 2558 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา