ปีการศึกษา 2560ปีการศึกษา 2559

ครั้งที่ 1 16 พฤศจิกายน 2558 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ 2 20 พฤศจิกายน 2558 คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ 3 20 มกราคม 2559 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ครั้งที่ 4 20 มกราคม 2559 สำนักวิชาแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ครั้งที่ 5 21 มกราคม 2559 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ครั้งที่ 6 21 มกราคม 2559 คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีการศึกษา 2558


 

ครั้งที่ 1 15 มกราคม 2558 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ 2 16 มีนาคม 2558 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ครั้งที่ 3 24 มีนาคม 2558 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ครั้งที่ 4 9 เมษายน 2558 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา