ประกาศ!!! รับสมัครงาน


รับสมัครบุคคลคุณวุฒิ ปริญญาเอก
เพื่อบรรจุเป็นอาจารย์สาขา Parasitology
ที่ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจโปรดติดต่อ headscmi@mahidol.ac.th
MUSC Summer Microbiology Research Experience for Science and PhD-MD Students 2013


Summer Camp 2013

เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556


[ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 1 มีนาคม 2556]

[คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดของโครงการ]
   
 
 
 
 
 

@ > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > @
           
Publications
Courses Announcement
Latest News
About Us
Get to know
SCMI Facebook

Read More
Publication

Read More
Courses SCMI517

Read More
Latest News

Read More
About Us

Read More
Get to know

Read More
           
Research
Scholarships & Awards
News & Events
Communications
Useful Links
Academics Information
Read More
Research

Read More
Scholarships & Awards
Read More
News & Events

Read More
Communications

Read More
Useful Links

Read More
           

@ > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > @
     
Visit the former website
Visit the former website
MUSC Facebook
Visit the former website

Read More
Visit the former website

Read More
MUSC Facebook

Read More
     
@ > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > @

 
     

Welcome to the Department of Microbilogy


    On behalf of the Department of Microbiology, it is my great pleasure to welcome you to our Departmental website and explore our graduate programs and research activities. The Department of Microbiology is proud to say that we are the first department in Thailand to offer graduate programs, both Master of Science and Doctor of Philosophy degrees since 1964. We are also the first in Thailand to grant the first Ph.D. graduate in Science in 1973. For over 45 years, we have maintained our reputation as one of the best programs in Thailand... Read More

@ > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > @ back to top back to top
 
 
 
You are visitor number since July 11, 2000

SCMI's website last updated: February 3, 2013
Copyright @ 2013 Department of Microbiology, Faculty of Science, Mahidol University.
All rights reserved.
Contact Webmaster: SCMI Webmaster