What is SCMD ?

       เราหน่วยบัณฑิตศึกษา งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา เป็นหน่วยที่ให้บริการด้านหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, การจัดการเรียนสอนวิชา BioScience (SCID), ทุนพัฒนาผู้ช่วยสอน, ทุนผู้ช่วยสอน, ทุนเสริมสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่, ทุนอุดหนุนการศึกษานักศึกษาต่างชาติ ในระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยบัณฑิตศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์ ตารางเรียนรายวิชา SCID ประจำปีการศึกษา 2559

  ประชาสัมพันธ์ รายวิชาใหม่ ที่จะเริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2/2559
SCID520 Pedagogy and Innovation in Science Education    2(2-0-4)
วทคร ๕๒๐ ศาสตร์ทางการสอนและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ศึกษา  รายละเอียด

  ประชาสัมพันธ์ รายวิชาใหม่ จำนวน 3 รายวิชา ที่จะเริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2/2559
1. SCID533 Word Processing and Presentation Applications for Research    1(0-2-1)
2. SCID534 Spreadsheet Application for Research    1(0-2-1)
3. SCID535 Database Management for Research    1(0-2-1)

  การแจ้งข่าวหน้าเว็บบางครั้งอาจล่าช้า ดังนั้นจึงเพิ่มช่องทางติดตามข่าวสารทาง Facebook หน่วยบัณฑิตศึกษา

ข่าวกิจกรรม อบรม และประชุมสัมมนา

  ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ครั้งที่ 2 (อบรมฟรี)
ระหว่างวันที่ 26, 31ตุลาคม - 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้อง L02 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)
เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการทดสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านเกณฑ์มาตราฐานของบัณฑิตวิทยาลัย
สอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยบัณฑิตศึกษา งานแพทยศาสตร์และบํณฑิตศึกษา โทร. 02-201-5837

ประกาศทุนการศึกษา/ทุนวิจัย/รางวัล

  ประชาสัมพันธ์ทุนผู้ช่วยสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2559  รายละเอียด 

  มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2559
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ม.ค. 60 รายละเอียด 

  ประชาสัมพันธ์ทุนเสริมสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2559 รายละเอียด 

  ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียด 

  ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียด 

  ประชาสัมพันธ์ทุน แลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและทุนสนับสนุนอาจารย์อาคันตุกะ หรือนักวิชาการชาวต่างประเทศเพื่อมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียด

  ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายในและภายนอกของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียด

ACSChemistryforLifeCRCnetBASEEBSCOHOSTIOPSCIENCEJournalCitationReportsnatureOpticsInfoBaseOvidSPPubMedRSCIScienceScienceDirectSciFinderScitationSciVerseSCOPUSSJRSCImagoSpringerLinkturnitingWebofScienceWILEY

Go to top